Преминава се към централизирано набиране на резервисти за военните формирования

09.06.2015 г. Преминава се към централизирано набиране на резервисти за военните формирования

 Към декември 2014 г. доброволният резерв е комплектуван едва на 17%. През 2014 г. са планирани само 61 резервисти (12 % от всички с договор) за включване в подготовката на военните формирования. Този и други проблеми обсъжда конференция, организирана от Централното военно окръжие.

Спирдон Спирдонов

Към настоящия момент за нуждите на армията от резервисти би следвало да се сключат договори с около 3 000 български граждани, придобили военна подготовка. На практика броят на договорите е много по-малък. Това посочи в доклада си началникът на Централното военно окръжие (ЦВО) полковник Георги Петков по време на провеждащата се в ЦВК конференция по актуални въпроси на окомплектоването на военните формирования с резервисти и запасни. В нея участват офицери от областните военни отдели и военните окръжия, както и председатели на неправителствени организации в сферата на отбраната.

Анализът на ЦВО показва, че военните окръжия трябва и могат да изпълняват задача по цялостната дейност на окомплектоването с резервисти. Договорът за служба с класирания от комисията, смята полковник Петков, следва да се сключва от началника на военното окръжие, по постоянен адрес на резервиста. Така военното окръжие ще води на отчет резервиста, всяка година ще му изплаща законово определената брутна заплата (при активна служба това ще прави военното формирование) и ще го информира при необходимост от явяване в съответното военно формирование.

Този метод, се посочва в доклада, ще гарантира постоянна осигуреност по окомплектоването на формированията с резервисти; ще даде възможност за планиране на необходимите финансови средства; ще освободи командирите от организиране на комисии за провеждане на конкурси; ще бъде ликвидирана бюрокрацията по изплащането на заплатата на резервиста; ще се подобри взаимодействието между командирите на формирования и ръководството на ЦВО и ще има персонална отговорност за окомплектоването на длъжностите с резервисти.

Окомплектоването на военните формирования със запасни бе вторият акцент в доклада на полковник Петков. В момента на военен отчет се водят 1 450 000 души и 170 000 единици техника. Но не всички имат необходимата военна подготовка. И вторият проблем – над 85 на сто са на възраст над 35 години. Около 67 на сто от офицерите, 52 процента от сержантите и 40 на сто от войниците са преминали 45 години. Не е за пренебрегване фактът, че една част от годните за военна служба са напуснали страната, макар и временно.

Анализирайки тези и други проблеми, ЦВО предлага модел за работа по създаване на ресурси, необходими както за резерва, така и за окомплектоване на формированията с войници и резервисти. Още повече, че въпреки отмяната на наборната служба, желаещите граждани да придобият военна подготовка не са малко. Студентите в НВУ «Васил Левски», например, вече втора година изразяват такова желание. Голям е и броят на кандидатите при обявяване на конкурси за войници и резервисти. За 35 места за батальона във Враца са се явили 600 кандидати.

Във връзка с това, отбеляза полковник Петков, ръководството на ЦВО приветства идеята на директора на дирекция «Управление на човешките ресурси» в МО Антон Ластарджиев за изграждане на Учебен център за военна подготовка на гражданите. Смята се, че създаването на такава структура ще подобри планирането на реда за обучение на граждани по специалности, които са необходими на военните окръжия по изпълнение на мобилизационната им задача, както и за повишаване квалификацията на офицерите от резерва за получаване на мобилизационно назначеине на длъжности командир на рота и по-високи.

Разчитам след завършване на конференцията да имаме ясна визия за изпълнение на следващите задачи, посочи началникът на ЦВО. Той съобщи, че от 1 юли ЦВО и подчинените му минават по ново щатно разписание и нова структура. Досегашните областни военни отдели стават самостоятелни военни окръжия, подчинени на ЦВО. Всички военни окръжия по области ще са равнопоставени. Премахва се междинното звено между ръководството на ЦВО и практическите изпълнители на задачите по военния отчет на ресурсите от резерва и окомплектоването на военновременните формирования, т.е. сегашните областни военни отдели. Това, обясни полковник Петков, се прави за постигане на по-голяма оперативност при управлението на процесите.  

Очевидно децентрализираният метод на набиране на доброволни резервисти не работи, смята генерал-лейтенант от запаса Атанас Запрянов, съветник на министъра на отбраната. Във връзка с това, посочи той, Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2020 г., чието приемане предстои, въвежда централизирания метод. След това ще последват и съответните нормативни и организационни промени. В проекта на програмата е записано: «Последователно системата ще бъде преориентирана към централизирано набиране и приемане на военнослужещи и резервисти и децентрализирано за цивилните служители, при водещо конкурсно начало.” Генералът даде висока оценка на организирането на конференцията и на предложенията на ЦВО и офицерите от структурите по места. Този въпрос, както и други, ще бъдат обсъждани на форум на по-високо равнище във военната йерархия в близко време. 

С проблемите, които се поставят на конференцията, би трябвало да бъдат много добре запознати народните представители. Парламентът вече прие Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2014 г. Анализът-предупреждение по тази тема е следният: „През годината беше извършен преглед на структурите от резерва. Констатирано беше неправилно планиране на доброволния резерв от видовете въоръжени сили. Към декември 2014 г. доброволният резерв е комплектуван едва на 17%. През 2014 г. са планирани само 61 резервисти (12 % от всички с договор) за включване в подготовката на военните формирования. Вследствие на недобро разписване на текстове в нормативната уредба беше затруднено изпълнението на разпоредбите и ефективното използване на всички кандидати.

Налице е негативна тенденция на намаляване състава на резерва. От 01.01.2008 г. до 30.04.2014 г. съставът на доброволния резерв е намалял с 26%. Очертава се това да продължи и през следващите години. Причините се коренят във влошаване на качеството на запаса, застаряване и влошаване на подготовката му. Ако се запази сегашното статукво, към 2017 г. офицерите до 35 години ще са крайно недостатъчни за потребностите на военновременните формирования. Към 2023 г. комплектуването на въоръжените сили за военно време със сержантски и войнишки състав от запаса до 35 г. ще бъде затруднено. В резултат на направените анализи бе разработен модел на процеса за попълване с военно подготвени български граждани за потребностите на военните формирования, който има за цел да реши създадените проблеми и да се справи с негативните тенденции. За да се реализира този модел е необходима промяна в нормативните документи, касаещи резерва.”

Конференцията продължава със съдоклади и дискусия по темата. Предвижда се да бъдат направени и предложения за промяна на нормативните документи и разработване на нови по военния отчет ресурсите от резерва.

На снимката: Основния доклад на конференцията изнесе началникът на ЦВО полковник Георги Петков.

Снимка Димитър Бебенов