Подобряват бащинството в армията

18.11.2013 г. Подобряват бащинството в армията

 Променят Закона за отбраната и Въоръжените сили, за да се осигури изпълнението на родителските задължения и създаване на условия за реални грижи за децата, както и да насърчи политиката за съвместяване на семейния с личния и професионалния живот. Военнослужещи мъже придобиват права по Кодекса на труда на жените. Идеята е родена от Сдружението на жените военнослужещи.

Спирдон Спирдонов

Военнослужещите мъже, които са самотни родители (осиновители), да ползват отпуски, свързани с отглеждането на децата им, при условията и по реда на Кодекса на труда. Това предвиждат поредните поправки в Закона за отбраната и Въоръжените сили.  Този текст от внесения от правителството законопроект за промяна на военния закон бе подкрепен с пълно единодушие от Комисията по труда и социалната политика на парламента. Идеята е родена от Сдружението на жените военнослужещи и бе предложена на министъра на отбраната Ангел Найденов през юли т.г.

Целта на промяната е осигуряване на изпълнението на родителските задължения и създаване на условия за реални грижи за децата. Както и да насърчи политиката за съвместяване на семейния с личния и професионалния живот. По сега действащите текстове Военнослужещите мъже могат да ползват отпуск за отглеждане на дете в случаите при смърт или тежко заболяване на майката. Текстът за жените с пагони не се променя. В него е регламентирано, че военнослужещите жени имат право на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на дете, за кърмене на дете, за гледане на болно дете и на допълнителен отпуск за две и повече живи деца в размерите и при условията на Кодекса на труда.

Според доклада на комисията с приемане на предложението след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, военнослужещият ще има право на допълнителен отпуск в размерите и при условията на чл. 164 от КТ за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст.
След използване на този отпуск
, ако военнослужещият има четири и повече деца, при поискване ще има право на неплатен отпуск по смисъла на чл. 165 от КТ до навършване на 2-годишна възраст на детето, ако то не е настанено в детско заведение. 

Военнослужещ родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, ще има право на отпуск в размер 12 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в случаите, когато не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него; другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда или другият родител е починал.

Времето, през което се ползват отпуските, ще се признава за трудов стаж.

При смърт или тежко заболяване на майката или когато военнослужещият сам се грижи за отглеждането на детето, той ще има право на отпуск при временна неработоспособност поради карантина, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.

От Кодекса на труда

Чл. 164. (1) След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) През време на отпуск по предходните алинеи на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) В случаите, когато не се ползува отпуск по ал. 1 или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

Чл. 165. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) След използване на отпуска по чл. 164, ал. 1 работничка или служителка с четири и повече деца при поискване има право на неплатен отпуск до навършване на 2-годишна възраст на детето, ако то не е настанено в детско заведение. Със съгласието на майката (осиновителката) този отпуск може да се ползва и от лицата по чл. 164, ал. 3.

(2) Времето, през което се ползува отпускът по предходната алинея, се признава за трудов стаж.