Асоциацията на Сухопътните войски отчита годината

27.03.2013 г. Асоциацията на Сухопътните войски отчита годината

 Otbrana.com

Днес Асоциацията на Сухопътните войски на България провежда годишното си отчетно-изборно събрание.

Асоциацията е създадена на 8 ноември 2005г. в чест на 120-та годишнина от бойния празник на съвременните Сухопътни войски. Регистрирана е в Софийски градски съд като сдружение с дейност в обществена полза и се води на отчет в Централния регистър на гражданските сдружения, създадени по Закона за юридическите лица с нестопанска дейност на Министерството на правосъдието.

В сдружението членуват като индивидуални членове бивши и кадрови военнослужещи и цивилни служители от Сухопътните войски, както и симпатизанти на сдружението. През 2011 година в Асоциацията на Сухопътните войски на България се вля друго гражданско сдружение Асоциация „Свети Иван Рилски”, което функционираше в областта на екологията и защитата на населението и околната среда при бедствия и аварии като членовете му станаха автоматически членове на Асоциацията.

В Асоциацията членуват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и по Закона за юридическите лица с нестопанска дейност. Това са едни от най-изявените фирми на родната ни отбранителна индустрия и от областта на екологията.

Съставът на Асоциацията е твърде разнороден. 96% от членовете са с едно и повече висши образования. Има в състава си доктори на науките, професори и други хабилитирани лица. Почетни членове на Асоциацията са бившите командващи на Сухопътните войски, а настоящия командир на войските генерал-майор Нейко Ненов е почетен председател на Асоциацията за времето на заемане на длъжността. Ръководството на Асоциацията се осъществява от Управителен съвет, а контрола от Контролен съвет избирани от Общото събрание.

Председател на Управителния съвет е о.р генерал-лейтенант Кирил Цветков, който е и Председател на Асоциацията. Той е бивш началник на Главния щаб на Сухопътните войски. Понастоящем е втори мандат и Председател на Обществения съвет по въпросите на отбраната, в който членуват вече 26 организации. Асоциацията има развърнати клонове и координатори в много общини на страната.

Асоциацията е едно от най-активните военнородолюбиви сдружения и както казва нейният председател това й носи не малко поддръжници, но и много противници предимно от страната на управляващите. Тя ратува за единение на всички сдружения, опериращи в сферата на отбраната, инициатор и учредител е на Обществения съвет по въпросите на отбраната и на Конфедерацията на обществени организации от отбраната и сигурността. Известна е с острата си гражданска позиция по проблемите на сигурността и отбраната. Не подминава нито едно събитие, по което нейният Управителен съвет или председателя и да не са взели и изказали становище. Позицията е била винаги последователна, без пристрастия и необвързана с политически сили.

В Асоциацията нямат право да членуват политически сдружения и като правило и Асоциацията не сключва договори за съвместна дейност с политически движения и политически партии.

Дейността на Асоциацията е много разнообразна. Има приета стратегия за дейността до 2015г. Работи по няколко програми.

Първата и основна програма е за подкрепа мисията на Сухопътните войски, отбраната и родната ни отбранителна индустрия. За годините на своето функциониране Асоциацията проведе по тази програма кръгли маси, семинари, конференции, изложби. Изпрати до институциите десетки становища и декларации, организира посещения във фирмите. През отчетния период организира кръгли маси за защита на военната професия, за проблемите на професионалната армия и отбраната на страната, по мобилизацията, участва в изготвянето на всички предложения за промяна на военната стратегия, Бялата книга и Закона за резерва, за защита на запасните и резервистите. Подкрепи и протестите срещу промените в социалния статус на военнослужещите.

Втората голяма програма на Асоциацията е „Един завет”. В рамките на тази програма се разработват и издават книгите от Алманах на Сухопътните войски на България и История на Сухопътните войски на България, подкрепя се възстановяването и изграждането на паметниците на бойната слава. Вече излезе от печат уникалното издание на Книга първа от Алманаха. Предстои отпечатването на Книга втора от Алманаха и Том първи от История на Сухопътните войски. В рамките на програмата през следващите 4-5 години трябва да се разработят и издадат около 14 книги за дивизиите и полковете от родовете и специалните войски от Сухопътните войски от 1878г. до наши дни, както и в три тома да се опише историята на Сухопътните войски. Крайната цел на програмата е издаване на Военноисторическа енциклопедия на България. Партньори на Асоциацията в това грандиозно дело са НВИМ, ВА „Г.С. Раковски”, Фондация „Българско военно историческо наследство” и радетели на военната слава на Родината.

Третата голяма програма на Асоциацията е „Нашият принос за чиста и красива България”. Специалисти от Асоциацията работят по екологични проекти свързани с чистотата на водите, замърсяванията на въздуха, водата и почвата. Асоциацията участва вече пета година в Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна-21 век”, в рамките на който дава ежегодни награди за български филм на екологична тематика и организира конкурси за детска рисунка „Зелената планета”, посрещани с огромна радост от творците и децата.

Друга програма е „Сигурност за всички”, в която се провеждат мероприятия, свързани със защитата на населението и околната среда при бедствия и аварии, подготовката на подрастващите за действие при критични ситуации.

Асоциацията работи и по отделни проекти за децата, за подпомагане на изпаднали в затруднено положение. В проекта са включени децата на военнослужещите, децата на пострадали при изпълнение на военната служба.

Асоциацията набира кандидати за членове, желаещи да работят по проектите на Асоциацията, няма мегаидеята да бъде масова организация и разчита на подкрепата на всички българи, за които чест, воинска слава и България не са понятия и празни думи, а смисъл на живата им.

На снимката: Председателят на Асоциацията на Сухопътните войски генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков

***

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ НА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСВО ГЕН.-ЛЕЙТ. О.Р. КИРИЛ ЦВЕТКОВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

Уважаеми господин генерал-лейтенант,

Уважаеми господа офицери от резерва и запаса на Сухопътните войски,

За мен е изключителна чест и удоволствие, от името на Управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП) и лично от мое име, да Ви поздравя по случай Годишното отчетно-изборно събрание на Асоциацията на Сухопътните войски на България (АСВБ).

Изразявам нашето уважение към всички Вас за това, че вече осма година АСВБ продължава да се доказва като авторитетна експертна неправителствена организация, идентифицираща проблемите в областта на националната отбрана и посочваща конкретни механизми за разрешаването им. За да посочваш грешките при изграждането и поддържането на определен вид въоръжена сила се изисква висока степен на обществен дълг, морал и офицерска чест. Достойнства, които, за съжаление, днес все по-рядко забелязваме. В този смисъл АСВБ се откроява като експертен коректив на военното строителство на Сухопътните войски, представляващи гръбнака на Българската армия. Поради което винаги е получавала и ще продължи да получава нашите адмирации и подкрепа.

Като организация с почти 100-годишна история, ние военноинвалидите и военнопострадалите отчитаме всичко, което правите за националната отбрана и сме убедени, че и след това Годишно събрание, АСВБ с още по-голяма енергия ще продължи да отстоява принципите на запазване, изграждане и развитие на българските Сухопътни войски. Надяваме си също така, председателят на АСВБ да бъде включен в Обществения съвет към Министерството на отбраната не само при служебното, а и при следващите редовни български правителства.

Пожелавам на всички участници ползотворна и успешна работа на Годишното отчетно-изборно събрание на АСВБ в интерес на националната сигурност и отбраната на страната!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СВВП

МЛ. ЛЕЙТ. О.З. ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

27 март 2013 г., София