Обсъждаха алтернативен план за управление на отбраната

29.01.2017 г. Обсъждаха алтернативен план за управление на отбраната

 Според авторите на проекта използването на военната експертиза при вземането на решения е силно занижено. В резултат на това началникът на отбраната и щабът на отбраната са лишени от възможността да участват активно в процеса на вземане на решения и са превърнати в безропотни изпълнители на волята на министъра на отбраната. Така функциониращата система за вземане на решения лишава военните експерти от възможността да проявяват инициатива, компетентност и професионални умения и постепенно, но сигурно обезличава командния състав на армията, като обезсмисля и наличието на щаб на отбраната и на началник на отбраната. Това поставя под въпрос професионализма в изграждането и развитието на висшия офицерски състав, както и неговата зависимост от политическата конюнктура в страната.

Спирдон Спирдонов

Вече две години по ред секторът „Отбрана” не е приоритет в политиката на правителството. Това констатира публичната дискусия „Външна политика и международна дейност, сигурност и отбрана”, организирана от Националиня съвет на БСП. Представен бе алтернативен план за управление в тази сфера, включително и в отбраната. Сред участниците бяха членове на Комисията по отбрана на 43-ото Народното събрание, представители на гражданското общество, научни и академични среди, студенти, български журналисти, работещи по проблемите на външната политика, сигурността и отбраната. Експертният състав бе представен от генерали и офицери от запаса и резерва, заемали отговорни длъжности в системата на Въоръжените сили, МВР и специалните служби.

След като направи преглед на състоянието на сектор „Отбрана” Атанас Зафиров, съпредседател на Съвета по външна политика и международна дейност, сигурност и отбрана на Националния съвет на БСП, констатира, че „отбранителната система на страната е в незавидно състояние, а въоръжените сили и Българската армия не са в състояние да отговорят в пълен обем на  задачите, ангажиментите и отговорностите, произтичащи от Конституцията, Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България и колективните отбранителни задължения.”

В алтернативния план за аргументирани няколко предложения за решения.

Интегриран модел на държавна политика в областта на отбраната

„Осигуряване на условия на въоръжените сили за изпълнение на конституционно възложените им отговорности и задачи. Провежданата отбранителна политика трябва да гарантира суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитата на териториалната й цялост, като се осъществява в контекста на съюзната система за колективната отбрана (НАТО), Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО), при ефективно ангажиране на националния потенциал и ресурси. Чрез мобилизирането на целия граждански и военен експертен потенциал трябва да се формира и въведе интегриран модел на държавната политика в областта на отбраната.”

Дългосрочна инвестиционна програма

„Продължаване процеса на трансформация на въоръжените сили с акцент върху професионализацията и модернизацията, включително с представяне на дългосрочна инвестиционна програма с ясно финансиране и срокове на реализация. Необходимо е да развиваме и надграждаме постигнатото от ръководството на МО през 2013-2014 г. Основното постижение, бе че за това кратко време беше прекъсната тенденцията на постепенната ерозия на отбранителните способности.”

Мисии зад граница, но с ясно политическа обосновка

„Участие в международни мисии и операции с ясна политическа обосновка и при максимална осигуреност на военните контингенти.”

Актуализиране на заплащането в армията

„Възстановяване на престижа на военната служба и достойнството на военната професия. За тази цел предвиждаме: актуализиране на заплащането на военнослужещите и цивилните служители; допълнително стимулиране за висока квалификация и служба в специфични условия; обновяване на част от жилищния фонд на МО; изграждане на нови жилища; подобряване на здравното обслужване; подобряване на условията за възстановяване и отдих и други мерки. Законово гарантирана стабилност на кариерното развитие и адекватна грижа за семействата на военнослужещите.”

Използване потенциала на ветераните

„ Тясно взаимодействие с ветераните от армията, военно-патриотичните съюзи и организации като фактор с голямо значение за националната сигурност, за патриотичното възпитание, за връзката армия - общество - гражданин и за престижа на военната служба и въоръжените сили. Активно използване на потенциала им.”

За участието в политиката на НАТО и ЕС

„Активно и ефективно участие в отбранителната политика на НАТО и общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС.”

За интегрирания модел на МО

„Усъвършенстване на интегрирания  модел на Министерството на отбраната при равнопоставеност на гражданската и военната експертиза.”

Парите за отбрана

„Ниво на разходите за отбрана: съобразени с финансовите възможности на страната, необходимостта от модернизация на въоръжението и техниката до съвременно ниво   и потребността от ясно изразена социална политика за хората; позволяващи спиране на непрекъснатите реформи, изразяващи се в съкращаване на личен състав и създаващи несигурност за военната професия и нестабилност на кадровата военна служба; даващи възможност за   осъвременяване с минимум 10 процента  базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на служителите в сектор Сигурност.

Законите

„Усъвършенстване на законодателството в сферата на отбраната и сигурността. Актуализиране на Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за резерва, Закона за военната полиция и др.”

За отбранителната индустрия

„Разработване на иновационни пазарни практики и механизми, и развитие на научноизследователска и развойна дейност за стимулиране на националната военна индустрия. Равнопоставено участие в общия военен пазар с национални производствени, сервизни и иновационни проекти. Реализиране на цялостна държавна политика за ефективно използване на възможностите на военно-отбранителната промишленост, развитие на научната и научноизследователската дейност и усъвършенстване на образователната и квалификационна система.”

Военното образование

„Актуализиране на военното образование като учебни програми,  нормативна база и критерии за оценка. Повишаване изискванията към преподавателите във Военната академия и Националния военен университет. Ефективно използване на опита от международни мисии и операции.”

Социалната политика

„Запазване и развитие на придобитите през годините социални права  на военнослужещите, гарантиране на интегрирането и достоен живот след оттеглянето им от активна военна служба. Преустановяване на постоянните и самоцелни реформи, травмиращи и демотивиращи личния състав. Възвръщане престижа и достойнството на военната служба чрез провеждане на социална политика, основана на пазарно ориентирана стратегия като система от постоянно действащи практически механизми и формиране на социална среда за равнопоставена реализация на човешкия фактор.”

В дискусията бях изразени различни мнения.

Голяма част от тях акцентираха върху реабилитиране на ролята на военната акспертиза и чувствително повишаване авторитета на началника на отбраната. Според генерал-лейтенант от запаса Чавдар Червенков трябва да се преразгледа т.нар. интегриран модел на Министерството на отбраната. Мнението му е, че с ликвидирането на институцията Генерален щаб, неговият началник (б.р. началникът на отбраната) бе превърнат във второразряден чиновник в йерархията на МО. Генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков смята, че вместо сегашния Закон за отбраната и Въоръжените сили трябва да се приемат два – функционален за отбраната и за Въоръжените сили. Според него трябва да се възстановят граничните застави в невралгичните райони. Тревожно е състоянието на резерва, подчерта подполковник от резерва Димитър Попов, президент на СИОР през последните две години. Според бригаден генерал от резерва Валентин Цанков планирането на развитието на отбраната трябва да легне на конкретни цифри за финансовото осигуряване в годините напред. Полковник от запаса Чавдар Борачев изброи аргументи в полза на разработването и приемането на закон за запасното войнство или за Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Полковник от запаса Петър Ненков бе категоричен в необходимостта от значително по-голяма конкретизация на политиката в областта на отбраната. Младши лейтенант от запаса Петър Велчев аргументира позицията си за въвеждането на наборната служба под определена форма. Задължително е да се обърнем към хората, посочи бригаден генерал от резерва Кольо Милев. Той смята, че са необходими критерии за кариерното израстване в армията, подобряване на заплащането на военнослужещите и вземането на конкретни мерки за излизане от сегашната ситуация, която води до обезличаване на ролята на началника на отбраната при вземането на решения.    

Алтернативният план ще бъде обогатяван, актуализиран и развиван във времето с амбицията да се превърне в детайлна програма за управление в сферата на външната политика и международната дейност, сигурността и отбраната, казаха от организаторите.