Проектобюджетът за отбрана не осигурява Въоръжените сили

15.11.2016 г. Проектобюджетът за отбрана не осигурява Въоръжените сили

 Повечето пари от увеличението отиват за осигурителни вноски. За приравняване на базата за определяне на основните месечни възнаграждения на военнослужещите с минималната работна заплата са необходими 133 млн. лв., което не е предвидено, казва заместник-министърът на отбраната Десислава Йосифова.

Спирдон Спирдонов 

Финансовите параметри на проекта на бюджет за МО през следващата година и трансферът за висшите военни училища са в размер общо на 1, 106 003 млрд. лв.  Увеличението в сравнение с тазгодишиня бюджет е 78, 8 млн. лв. Това каза днес на заседание на Комисията по отбрана заместник-министърът на отбраната Десислава Йосифова.

Тези средства се разпределят основно в три направления.  72, 5 млн. лв. са предназначени за нарастването на осигурителните вноски на военнослужещите от 46 на 66 процента.  На практика тези пари, които са основната част в увеличението не постъпват пряко в бюджета на МО. 5,5 млн. лв. са предназначени за промените в размера на минималната работна заплата за страната от 420 на 460 лв. 300 хил. лв. са за осигурителни вноски във фонд „Пенсии” на ДОО.

За МО в централния бюджет за следващата година са разчетени 402 млн. лв. От тях 31 млн. лв. са за осигуряване летателната годност на изтребителите МиГ-29, 200 млн. лв. - за придобиване на нов тип боен самолет и 171 млн. лв. - за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб.

Като се прибавят тези 402 млн. лв. размерът на средствата за МО през следващата година, сметна заместник-министър Йосифова, достига 1, 63 процента от БВП. В хода на дискусията бе уточнено, че процентът е 1,66, като се имат предвид разходите за ВМА.

Какво не позволява определеният за МО бюджет за 2017 г.?

План 2020 предвижда окомплектоване на Въоръжените сили с военнослужещи не по-малко от 37 хиляди души. Основен проблем пред министерството, се посочва в изложението, са значителният брой –

около 5 500, вакантни длъжности за военнослужещи,

които са основно в бойните разчети и екипажите. Това, каза заместник-министър Йосифова, води до нарушаване на боеспособността на военните формирования, в т.ч. и на декларираните за НАТО. Освен това, продължи тя, се стига до допълнително натоварване на личния състав, повишаване на риска от инциденти, застрашаващи живота и здравето на военнослужещите, което е предпоставка за демотивация и напускане на подготвени специалисти. Разчетите показват неотложна необходимост от осигуряване на допълнителни средства за персонал за 2017 г. за назначаване поне на 500 военнослужещи на вакантни длъжности, за което ще бъдат необходими 10, 9 млн. лв.

Потребностите от средства за персонал на МО за отразяване на промените в минималната работна заплата и приравняване на по-ниско заплатените длъжности спрямо размера на минималната работна заплата от 460 лв. изисква увеличение на бюджета със средства в размер на 10 млн. лв. или допълнителпно с 4,5 млн. лв. Общата потребност на МО от средства за персонал за следващата година е в размер на 15, 5 млн. лв.

МО настоява за допълнително нарастване на разходите за персонал, свързано с необходимостта от увеличаване на

базата за формиране на основното месечно възнаграждение

на военнослужещите за най-ниската длъжност, определена със Закона за държавния бюджет, съобразно минималната работна заплата. За да нарасне базата от 380 на 460 лв. са необходими около 133 млн. лв. Припомнено бе, че преди 2015 г. тази база надвишаваше размера на минималната работна заплата. Сега не е така, което прави военната професия непривлекателна и води до увеличаване броя на напускащите. В тази връзка като първа стъпка МО иска изравняване на базата с минималната работна заплата за 2017 г. Заместник-министър Йосифова предупреди, че осигуряването на тези средства не може да стане с вътрешно преструктуриране на бюджета на МО.

Основен проблем пред отбранителните програми се явява осигуреността с гориво-смазочни материали и резервни части за военна техника, боеприпаси и др. Осигурените средства за подготовка, основно за горива и боеприпаси, са в размер на 8 млн. лв. годишно за Въоръжените сили, което е крайно недостатъчно. Тази осигуреност е едва 14 процента?! Във връзка с това са необходими минимум 40 млн. лв. Тези средства са основно за осигуряване на горива.

Осигурените в централния бюджет за модернизация средства, направи изводът заместник-министър Йосифова, способстват само в известна степен за решаване на натрупаните през последните години проблеми във Въоръжените сили за поддържане на изградените отбранителни спосочнвости и изпълнение на Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г.

Не е осигурено изпълнението на приоритетния за Сухопътни войски проект за придобиване на нови бойни и спомагателни машини. На въпрос за Петър Славов за съдбата на този проект заместник-министърът отговори, чи той е внесен в Министерския съвет, но не е подписан от финансовия министър.

Предвидените бюджетни средства

за капиталови разходи са недостатъчни

и с тях се осигуряват сключени през 2016 г. многогодишни договори, национално съфинансиране на проекти, както и частично изпълнение на някои цели и обекти за строителство. Те не позволяват подобряване на състоянието на материалната база, инфраструктурата и на въоръжението и техниката. Има сериозно изоставане на изпълнението ангажиментите към НАТО. То ще се отрази негативно и на предстоящия за приемане нов пакет Цели за сигурност 2017 г. Консултациите по него са през следващата седмица.

Не се осигуряват и средства за допълнително поставените задачи, като охрана на държавната граница, което се покрива с преструктуриране на бюджета на МО. Това затруднява изпълнението на основните мисии и задачи.

Увеличеният прием на курсанти налага по-голям трансфер

от МО към бюджетите на висшите военни училища поне с 6, 5 млн. лв. Определеният в проекта размер на трансфери ще постави военно-образователната ни система в сериозни затруднения и ще доведе до невъзможност за подобряване на материалната база, е изводът в това направление.

Със 7 гласа „за”, 4 „против” и 1 „въздържал се” Комисията по отбрана подкрепи предложения от правителството проект на бюджет за 2017 г. в частта му за МО. Депутатите обаче попитаха защо министърът на отбраната Николай Ненчев не представи лично проекта и поискаха да потвърди писмено, че стои зад изложението, което бе направено от представителите на МО.

След като изслуша изложението на МО, народният представител Атанас Зафиров заяви, че по този начин е потвърдено неговото намерение да не подкрепи бюджета.

Председателят на комисията ген. Михо Михов смята, че ще бъдат необходими поне 200-210 млн. лв. повече, за да се запази сегашното ниво на МО и Въоръжените сили. Според него такъв некомплект от личен състав – 25 процента, не е имало. Той изрази опасения, че заложените в централния бюджет средства за модернизация може да се компрометират, ако до април следващата година няма практически резултати. Голямо е неговото безпокойство и по отношение на проекта на Сухопътни войски, чието забавяне води до изчерпване на пълния ресурс на старата техника.  

Заместник-председателят на комисията Валентин Радев изрази мнение, че МО не е било достатъчно убедително пред финансовото министерство при защитата на потребностите си за следващата година. Според него за първи път бюджета на МО ще бъде с 200 млн. лв. по-голям от този ва МВР.

Разходите за командировки на военнослужещите на границата ще се възстановят от 160-те млн. евро по линия на европейските фондове, каза заместник-министър Йосифова в отговор нa въпрос на заместник-председателя на комисията Янко Янков. За разпределението на тези пари се водят преговори с МВР.   

След въпрос на бившия министър на отбраната Ангел Найденов и съответните сметки, стана ясно, че реалното увеличение на бюджета на МО е около 1 млн. лв.  Според него предвидените 402 млн. лв. в централния бюджет за модернизация все още са в рамките на хипотезите.