С около 10 процента може да се вдигнат заплатите на военнослужещите

07.07.2016 г. С около 10 процента може да се вдигнат заплатите на военнослужещите

 МО е набелязало в специален доклад 24 мерки за повишаване на мотивацията във Въоръжените сили и преодоляване на недостига от кадри. На първо място е увеличаване на заплащането, както и на допълнителните възнаграждения. За съжаление финансовият министър не е съгласувал предложението за увеличаване на коефициентите при изчисляване на заплатите. Ще се разчита на депутатите, които обещават подкрепа. 

Спирдон Спирдонов

Положението с мотивацията и окомплектоването с личен състав на Въоръжените сили е силно обезпокоително. Това каза министърът на отбраната Николай Ненчев, като по обясними причини не спомена цифри. По неофициална информация се знае, че недостигът на кадри е близо 5 000 военнослужещи. По тази тема министър Ненчев отговори на въпроси на Валентин Радев, Ангел Найденов и други народни представители на днешното заседание на Комисията по отбрана. Участваха още генерал-лейтенант от запаса Атанас Запрянов – за първи път  като заместник-министър на отбраната и генерал Константин Ппоов – началник на отбраната. 

Конкретните данни са изложени в доклад до президента, премиера и председателя на Комисията по отбрана. Документът е приет на две заседания на Съвета по отбрана през миналия месец. На практика той съдържа предложенията на началника на отбраната генерал Константин Попов. По-паметливите знаят, че при встъпването си в длъжност на 8 февруари т.г. генералът заяви „Усилията ми  ще бъдат насочени към отношенията с хората, към личния състав за издигане престижа на българския войник, сержант и офицер.”

Анализът показвал, че отсъствието на хора, като механик-водачи, шофьори и мерачи на разчети водят до допълнително снижаване на способността на военните формирования. Във връзка с това през тази година е обявен конкурс за 700 войници и матроси. Смущаващ е и борят на напусналите през 2015 г. При курсантите положението не било по-различно. За 270 места са подадени около 400 заявления. Това поставя под съмнение реализирането на обявения прием.

Министерството на отбраната има план от 24 мерки за преодоляване на тази ситуация. Според министъра най-важни са увеличаване на възнагражденията, подобряване на социалния пакет, осигуряване на жилища и работа на членовете на семействата, подобряване на бита във военните формирования и увеличаване на занятията и ученията за подготовка. Освен това, бяха посочени още промените, свързани с модела на кариерно развитие, начина на прием, условия за преминаване на военна служба и освобождаване. Една част от мерките са заложени и в предстоящите промени на Закона за отбраната и Въоръжените сили.

По размера на възнагражденията

Министър Ненчев посочи, че през последните години има застой в ръста на възнагражденията, което се обяснява с липсата на достатъчен бюджет. Това налага допълнително финансиране. Предлагат се два подхода. Първият е промяна, т.е. увеличаване на базата за определяне на основното месечно възнаграждение, която се определя всяка година със Закона за държавния бюджет. В момента тя е 380 лв. Ако се реализира, само за МО ще са необходими допълнително около 180 млн. лв.годишно.

Вторият подход е чрез промяна на размера на коефициентите, с които се изчислява размерът на основното месечно възнаграждение на основата на базата, определена в държавния бюджет. Целта е да се изравнят с тези в Закона за МВР. От думите на министъра стана ясно, че от страна на МО е направено такова предложение в предстоящите промени на закона, но финансовият министър не го е съгласувал и законопроектът влезе в парламента без промяна на коефициентите. Във връзка с това министър Ненчев се надява на подкрепата на депутатите. Валентин Радев изрази готовност ГЕРБ да направи това. От другите парламентарни групи също има такива намерения.

С прилагането на който и да е от двата подхода, прогнозира министър Ненчев,  ще се даде възможност за допълнително финансиране на бюджета на МО по отношение на средствата за заплати на военнослужещите, което ще доведе до актуализация на възнагражденията им, повишаване на мотивацията за продължаване на военна служба и ще ограничи негативната тенденция за напускане на Въоръжените сили.   

За подобряване на бита във военните формирования ще бъдат необходими допълнително около 40 млн. лв. годишно. Поради силно редуцирания бюджет на министерството планираните подготовки и учения са намалени между 30 и 70 процента, в зависимост от вида на въоръжените сили.

Министърът е на мнение, че макар и леко увеличение на военните заплати с около 10 процента, ще даде ясен сигнал, че държавата мисли за тях и взема мерки за решаване на техните проблеми. Това, според него, ще доведе до увеличаване на личния състав до необходимия минимум от 29 хиляди военнослужещи.

Кои са 24-те мерки в доклада, както ги прочете министърът на отбраната?

1.           Промяна в системата на заплащане. Въвеждане на заплащане за длъжност и звание.

2.           Преразглеждане на допълнителните възнаграждения по Наредба Н-15 от 27 април 2010.

3.           Въвеждане на допълнително възнаграждение за служба на тактическо, оперативно и стратегическо ниво, за престой на една длъжност, за фактическо командване. (Не може разликата в заплатата на редник и сержант да бъде десетина лева.)

4.           Преустановяване на попълването с военнослужещи от регистъра на вакантните места за срок от две години. Военнослужещите да се назначават и преназначават на длъжности по план и предложение на командирите два пъти в годината.

5.           Усъвършенстване на дейностите по набиране и приемане на военна служба чрез привличане на студенти и подрастващи младежи като кандидати за военна служба и ускоряване на процеса.

6.           Създаване на Единен център за прием и начална подготовка.

7.           Разширяване на участието на войнишки и сержантски състав в мисии и операции извън територията на страната. (Заплащането там е много по-голямо.)

8.           Усъвършенстване на съдържанието на допълнителните споразумения към договора за военна служба, с цел защита на направените инвестиции за квалификация на военнослужещите.

9.           Въвеждане на минимални допълнителни и препоръчителни изисквания в длъжностните характеристики. (Така по-бързо и по-гъвкаво ще се окомплектоват вакантните длъжности.)

10.      Подобряване на системата за атестиране.

11.      Доизгржадане и използване на пълния обем от функционалности на информационна система „Логистика” на Българската армия. (Възможност за освобождаване от дейности на СКС и Видовете въорлъжени сили.)

12.      Създаване на условия за обучение във висшите военни училища и придобиване на образователно-квалификационан степен „бакалавър”.

13.      Комплектовне на Въоръжени сили с офицери от сержантския, войнишкия и матроския състав

14.      Разширяване на възможностите за обучение във Военна академия на военнослужещите със звание майор и капитан III ранг и прецизиране на условията за обучение на офицери със звание капитан.

15.      Подобряване на системата за окомплектоване на международните длъжности.

16.      Увеличаване на възрастовата граница за допускане до обучение.

17.      Отпадане на изискването за наличие на вакатнта сержантска/старшинска длъжност за обучение.

18.      Назначаването на офицери на длъжности командир/началник на военно формирование, изискващи звание капитан II ранг, подполковник и по-високо да става по мотивирано предложение на Командващия на СКС, командирите на Видовете въоръжени сили и ръководителите на различните структури.

19.      Подобряване на жилищното осигуряване. Прекратяване на практиката за подаряване на имоти, собственост на МО. Възстановяване правата на военнослужещите след 18 години служба във Въоръжените сили да могат да закупуват жилища от фонда на МО.

20.      Придобиване на военна специалност на основата на придобит опит и знания при изпълнение на военна служба.

21.      Ускорено освобождаване от количеството въоръжение и техника, боеприпаси и имущество с отпаднала необходимост.  

22.      Извършване на оценка и контрол на подготовката на формированията и за отчитането в конкретните формуляри на военнослужещите.

23.      Съсредоточаване на усилията към декларираните формирования и структури, както и към тези, които дават по-голяма ефективност върху способноститите на Въоръжените сили.

24.      Съсредоточване на усилията към комплектоване на военните формирования с доброволен резерв.

 

Освен изброените, има и вътрешноведомствени мерки, каза министърът. Към всяка една от всички мерки има и конкретни срокове, уточни той. С оглед на непрекъснатото нарастване на задачите на Въоръжените сили, чувствителното подобряване на техния социален статус е крайно необходимо, бе посланието на председателя на комисията генерал от резерва Михо Михов.

(В следваща публикация – кое излиза по –скъпо – наборният или професионалният войник. Още – Комисията по отбрана подкрепи на първо четене поправките в Закона за отбраната и Въоръжените сили, но се очакват дискусии по няколко спорни текста.)