33 военни клуба ще се развиват, 11 са с отпаднала необходимост

14.06.2016 г. 33 военни клуба ще се развиват, 11 са с отпаднала необходимост

 Otbrana.com

Съществуват съмнения в обществото, че се предвижда Военният клуб в Ботевград (на снимката) да бъде изведен от разпореждане на Министерството на отбраната и продаден. Това е поводът народният представител Георги Кадиев да зададе въпрос на министъра на отбраната Николай Ненчев. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” има становище, че клубът е необходим за изпълнение на възложените й функции, отговаря министърът. В момента агенцията управлява и развива 33 клуба, посочва още той. Други 11 военни клуба са с отпаднала необходимост за Българската армия и видовете Въоръжени сили. Те са преминали в управление на Министерство на отбраната и се предвиждат същите разпоредителни действия, както за всички имоти с отпаднала необходимост за видовете Въоръжени сили и Българската армия.

***

Писмен отговор на министъра на отбраната Николай Ненчев на парламентарен въпрос от народния представител Георги Кадиев за планове на Министерството на отбраната, относно Военния клуб в Ботевград 

Уважаеми г-н Кадиев,

Във връзка с Вашия въпрос, Ви уведомявам, че Гарнизонният военен клуб /ГВК/ в гр. Ботевград, бул. „Трети март“, представляващ ПИ с идентификатор 05815.301.293 по КККР е предоставен на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за изпълнение на нейните функции с Постановление № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната., изм. и доп. ДВ бр. 8 от 2014 г.

По отношение бъдещето на ГВК в гр. Ботевград Изпълнителната агенция е изразила становище, че е необходим за изпълнение на възложените й функции. Понастоящем клубът изпълнява приоритетни функции по военно- патриотична, социална, културно-художествена и информационна дейност, като част от социалната политика на Министерството на отбраната. Работи се активно с военно-патриотични организации в подкрепа на тяхната родолюбива дейност. Разкрита е и функционира социална кухня в услуга на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали, която предоставя безплатен обяд на правоимащите лица.

В клуба културно – художествена дейност развиват четири клуба по интереси в полза на: военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряка подчинение на министър на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства; членове на военно- патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; други физически лица, които заплащат такси за обучение и участие, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията.

В клуба е предоставено за ползване помещение на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за непосредствено осъществяване на общественополезна патриотична дейност без заплащане на наем за срок от три години.

Гарнизонните военни клубове, предоставени в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ са общо 33 броя и са подробно описани с административни адреси в Приложение № 2, към чл. 7, т. 2 от Постановление № 54 на МС от 01.04.2010 г. На Изпълнителната агенция е предоставена дейността и управлението на ГВК.

В управление на Министерство на отбраната са 11 броя ГВК, описани в Приложение № 1, към чл. 7, т. 2 от Постановление № 54 на МС от 01.04.2010 г., които са с отпаднала необходимост за Българската армия и видовете Въоръжени сили, тъй като са изгубили характера на военни клубове. За ГВК, които са в управление на Министерство на отбраната се предвиждат същите разпоредителни действия, както за всички имоти с отпаднала необходимост за видовете Въоръжени сили и Българската армия. Видът разпореждане се осъществява съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му, в съответствие със санкцията на министъра на отбраната.

През настоящата 2016 г. във връзка с развиването на дейности, насочени към укрепване на доверието в Българската армия като национална институция, издигане на обществения престиж на военната служба и военно- патриотичното възпитание в подрастващото население и утвърждаване на българските традиции и символи, се създаде Съвет в подкрепа на министъра на отбраната на Република България, чиито състав планира и реализира съвместни мероприятия и инициативи, допринасящи за повишаване на уважението към българския военнослужещ, представяне на кадровата военна служба като достоен професионален избор и приобщаване на младото поколение към изворите на националното ни достойнство и самочувствие. Политиката на Министерство на отбраната, респективно на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ е запазване, поддържане и развиване на активна дейност на военните клубове в осъществяване приоритетните дейности и функции спрямо тяхната социална и обществена насоченост.