Военното разузнаване: Рискът от eкспанзия на глобалния тероризъм на радикална основа остава

13.06.2016 г. Военното разузнаване: Рискът от eкспанзия на глобалния тероризъм на радикална основа остава

 Otbrana.com

Анализът на тенденциите в стратегическата среда на сигурност през изминалата година показва, че и през 2016 г. тя ще съхрани своя висок рисков потенциал за резки и непредсказуеми промени, произтичащи от експанзията на глобалния тероризъм на радикална основа, както и поради стремежа за доминираща роля на влиятелни държавни и транснационални икономически субекти, които и за в бъдеще ще ангажират значителни политически и отбранителни ресурси на международната демократична общност. Това предупреждава служба „Военна информация” – МО, в доклада си за дейността през 2015 г.

***

Годишен доклад за дейността на служба „Военна информация” за 2015 г.

І. Увод

Дейността на служба „Военна информация” (СВИ) през 2015 г. се осъществяваше в съответствие с националното законодателство, нормативните и концептуалните документи в областта на сигурността и отбраната, Плана за развитие на въоръжените сили на Република България 2020 г., утвърдените планове и задачи, заповедите и указанията на министъра на отбраната и постъпилите искания за информация по широк спектър от теми и региони. Изминалата 2015 г. се характеризираше с резки и сложни изменения в международната среда на сигурност и с появата на нововъзникващи рискове и заплахи за сигурността и отбраната на Република България, които рефлектираха върху ежедневната дейност на Службата и наложиха значително по-динамичен и натоварен модел на работа.

През годината ясно бяха идентифицирани тенденциите и бяха формулирани прогнозите за развитие на военнополитическата обстановка и средата на сигурност, които бяха свързани основно с: непредвидимия характер на обстановката в страни от Близкия изток и нестабилността в кризисните държави и региони; терористичните действия и другите асиметрични рискове и заплахи; нелегалния трафик на хора, наркотици и оръжие; нарастващия бежански поток; проблемите на информационната, енергийната и екологичната сигурност.

По отношение на процесите по планиране, организиране и водене на разузнаването в Българската армия беше утвърден и усъвършенстван централизираният подход при тяхното управление. Това спомогна за постигането на по-голяма гъвкавост в ръководството на разузнавателните органи и за повишаването на ефективността от дейността им при изготвянето и разпространяването на информационните документи. СВИ активно участва с разузнавателна експертиза в националното отбранително планиране и планирането на операциите, както и в подготовката и използването на разузнавателните органи в Българската армия. Допринесе съществено за разработването, прегледа и актуализирането на редица национални стратегически, концептуални и доктринални документи в рамките на въоръжените сили.

Съществен дял от дейността през 2015 г. заемаха мероприятията в областта на международното военно сътрудничество, за чието реализиране Службата на военния аташе (СлВА) активно подпомагаше министъра на отбраната при осъществяване на правомощията му. Водещ беше стремежът към разширяване и задълбочаване на сътрудничеството със стратегическите съюзници на Република България и страните партньори за изпълнение на двустранните планове и програми.

II. Акценти в дейността през 2015 г.

Основните акценти през годината се обуславяха от: политиката на правителството в областта на сигурността и отбраната и произтичащите от насоките й задачи: воденето на единен разузнавателен процес на стратегическо, оперативно и тактическо ниво; завишените изисквания към военното разузнаване на фона на усложненията в стратегическата среда на сигурност и активизирането на тероризма; взаимодействието и информационния обмен с българските служби за сигурност и за обществен ред; ангажиментите в разузнавателната общност на НАТО и ЕС; задълбочаването на сътрудничеството с партньорските служби; участието в законодателното уреждане на дейността на сектора за сигурност.

В съответствие с акцентите главните усилия в работата през 2015 г. бяха насочени към: добиване и анализ на стратегическа разузнавателна информация, необходима за отбраната на страната и защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи; информационно осигуряване на дейностите на държавните институции в сферата на сигурността и отбраната; осъществяване на непрекъснато наблюдение, ранно откриване и предупреждение за рисковете и заплахите за националната сигурност и колективната отбрана; добиване на разузнавателна информация в интерес на сигурността на операциите и мисиите извън територията на страната, в които участват български военни контингенти и отделни военнослужещи; осигуряване на разузнавателна информация за нуждите на планирането във въоръжените сили и за развитието на оперативни способности; задълбочаване на контактите с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, разузнавателните органи на членките на Алианса и Съюза и с партньорските служби в интерес на националната и колективната отбрана и сигурност.

Приоритетно се осъществяваха ранно предупреждение за потенциални рискове и заплахи за Република България и разузнавателно осигуряване на формированията от въоръжените сили, подготвящи се и участващи в многонационални операции и мисии на ООН, НАТО и ЕС. В този контекст противодействието на международния тероризъм беше една от първостепенните задачи на СВИ през 2015 г., по която се работеше в 2 основни направления – добиване на разузнавателна информация на възможно най-ранен етап и своевременно предоставяне на анализ и оценка на сведенията. Във връзка с нарасналия бежански поток и активизирането на трансграничния тероризъм продължи усъвършенстването на координацията и взаимодействието с българските служби за сигурност и за обществен ред.

III. Информационно-аналитична и добиваща дейност, предоставяне и обмен на информация

Динамиката на политическите и социалните процеси през 2015 г. в редица кризисни региони и произтичащите от тях предизвикателства пред националната ни сигурност повишиха изискванията към отбранителната ни политика и развитието на адекватни военни способности, в т. ч. от страна на военното разузнаване. Във връзка с това своевременно бяха идентифицирани основните фактори, които оказваха негативно влияние и налагаха фокусиране на усилията. Преди всичко това бяха асиметричните рискове и заплахи, както и съществуващите и възникналите регионални източници на напрежение особено в контекста на конфликта в Сирия, кризата в Украйна, неразрешените проблеми на сигурността в Западните Балкани, значителното увеличаване на военните потенциали на отделни държави и др. Същевременно засиленият миграционен натиск към Европа се превърна в сериозно предизвикателство за сигурността в редица европейски страни. Движението на значителни бежански маси в посока към страните от Западна и Централна Европа наложи нов дневен ред, който ангажира значителни финансови, материални и човешки ресурси, включително от въоръжените сили и службите за сигурност.

Заплахата от тероризъм се запази като един от доминиращите негативни фактори в международен и национален аспект през 2015 г,. остава реална и опасността от провеждане на кибернетични атаки. В глобален аспект крайно отрицателно влияние върху общата картина оказаха тенденциите в развитието на средата на сигурност в Близкия изток и Северна Африка и в особена степен конфликтите в Сирия, Ирак и Йемен, конфликтът в Либия и други арабски държави, религиозните и етническите противоречия, довели до противопоставянето между шиити и сунити. Динамично протичащите кризисни процеси в Близкия изток и Северна Африка запазиха и през 2015 г. дестабилизиращия си характер като фактор, който пряко влияе в геополитически план върху сигурността и интересите на Република България. В регионален план по-съществените проблеми по линия на сигурността произтичаха от състоянието и перспективите за развитие на обстановката в черноморско-каспийския регион, породени от съществуващите разногласия най- вече в отношенията между Русия и Украйна

От непосредствена важност е и обстановката в Западните Балкани, която се запази относително стабилна главно поради стремежа на страните към европейска и евро-атлантическа интеграция и тенденцията за подобряване на двустранните отношения. Значително отражение върху средата на сигурност и контактите на междудържавно ниво имаха обаче процесите по урегулирането на преминаващите през териториите им бежански потоци. Рискове за сигурността в региона формират и засиленото разпространяване на крайно радикални идеи и признаците за увеличаване на техните привърженици.

На този фон добиващата дейност на СВИ през 2015 г. се осъществяваше в съответствие с указанията на държавното ръководство и утвърдените планове, като основните усилия бяха насочени към повишаване на ефективността в условията на очертаната динамична среда на сигурност. Преди всичко бяха идентифицирани тенденциите и формулирани прогнозите за развитие на военнополитическата обстановка по главните направления за разузнаване, на базата на които бяха очертани и основните приоритети. Важен момент в добиващата дейност беше и формирането, сглобяването, подготовката и управлението на органите за разузнавателна поддръжка на международни мисии и операции с български военен компонент, който се запази като един от главните приоритети на СВИ. В този контекст добитата и предоставена информация не веднъж послужи за предприемане на превантивни мерки по защита на собствените и съюзни войски и обекти, в резултат на което бяха предотвратени човешки жертви. Анализът на тенденциите в стратегическата среда на сигурност през изминалата година показва, че и през 2016 г. тя ще съхрани своя висок рисков потенциал за резки и непредсказуеми промени, произтичащи от експанзията на глобалния тероризъм на радикална основа, както и поради стремежа за доминираща роля на влиятелни държавни и транснационални икономически субекти, които и за в бъдеще ще ангажират значителни политически и отбранителни ресурси на международната демократична общност.

IV. Военнодипломатическа дейност и сътрудничество с НАТО и ЕС

Едно от особено важните направления в работата на СВИ е свързано с военнодипломатическата дейност, която през 2015 г. се осъществяваше в рамките на отбранителната политика на Министерството на отбраната (МО) в съответствие с указанията на министъра на отбраната и в интерес на изпълнението на предварително договорените двустранни планове. МО беше представено в 44 държави от 26 СлВА (15 от военните аташета са с една, а 11 – с 2 или повече акредитации).

Службата реализира редица мероприятия по информационното осигуряване и техническата подготовка и в интерес на международната дейност на президента на Република България, както и на ръководствата на МО и Българската армия и на други институции. СлВА имаше съществен принос в организирането и координирането на участието на подразделения и отделни военнослужещи от Българската армия в различни учения, мероприятия за бойна подготовка, обмяна на опит в чужбина и подготовка на чуждестранни подразделения у нас, както и в осигуряването и подпомагането на българските контингенти в операции и мисии извън страната.

По линия на НАТО и ЕС СВИ се включваше пълноценно и активно на ръководно и работно ниво в работата на техните военни разузнавателни структури и комитети. Получените високи оценки за предоставените от Службата документи повишиха авторитета й сред разузнавателните общности и я утвърдиха като активен и надежден партньор. Увеличен беше и приносът ни за разузнавателната поддръжка в интерес на водените операции и мисии. Освен това, през годината продължи работата на експертите за подпомагане на реформите в Алианса и подобряване на координацията и сътрудничеството на национално ниво с Държавната агенция „Разузнаване” и Държавната агенция „Национална сигурност”.

V. Обобщени изводи

Постигнатите през 2015 г. резултати в показват, че СВИ запазва нивото на изпълнение на възложените й функции и задачи въпреки резките изменения в международната среда на сигурност и нововъзникналите рискове и заплахи за сигурността на Република България. Службата имаше съществен национален принос в цялостния разузнавателен процес и в операциите и мисиите на НАТО и ЕС. Оценките, получени от разузнавателните структури на НАТО и ЕС за предоставения им от Службата продукт, и от българските държавни институции, министерства и служби за сигурност и обществен ред, дават основания за удовлетвореност от качеството на ежедневната ни дейност.

VI. Приоритети в дейността през 2016 г.

Динамично променящата се и труднопредвидима среда на сигурност в регионален и глобален мащаб предполага, че и през 2016 г. може да се очакват не по-малко предизвикателства, което обуславя сложността на задачите пред Службата.

Усилията на СВИ ще бъдат насочени главно към: поддържане на наличните и развиване на нови способности за надеждно и своевременно осигуряване с разузнавателна информация на държавното и военното ръководство и националните военни контингенти, участващи в операции и мисии на НАТО и ЕС; включване в работата на органите за ръководство на разузнаването на Алианса и Съюза; осъществяване на сътрудничество и обмен на информация с разузнавателните структури на НАТО и ЕС и с партньорските служби.

Въз основа на влезлия в сила Закон за военното разузнаване през 2016 г. следва да се разработят и приемат Правилник за устройството и дейността на СВИ и други поднормативни и вътрешни актове, което ще доведе до сложен и отговорен процес на реорганизация.

Главните цели ще бъдат създаване на възможности за увеличаване на експертизата и ефективността при изпълнението на задачите, бързо и гъвкаво пренасочване на разузнавателните и аналитичните ресурси при кризисни ситуации, подобряване на взаимодействието, придобиване на нови способности, интегриране на способностите, ефективно и ефикасно управление на дейността и на финансовите и материалните ресурси. Приоритети в дейността на Службата ще бъдат също гарантиране на прозрачност и отчетност в работата, недопускане на условия за възникване на корупция и конфликт на интереси и осъществяване на ефективен административен и финансов контрол.