Годините за пенсиониране на военнослужещите влизат в наредба

22.02.2016 г. Годините за пенсиониране на военнослужещите влизат в наредба

 Няма да се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху стойността на наградите по Закона за резерва на Въоръжените сили.

Спирдон Спирдонов

Днес в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). На предишното си заседание социалните партньори подкрепиха проекта на социалното министерство за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Предстои обсъждането на промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Поправките се налагат от влезлите в сила от 1 януари т.г. промени в

Кодекса за социално осигуряване,

които бяха приети от парламента през лятото на миналата година.

В чл. 69, ал. 1 на КСО депутатите записаха, че военнослужещите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. За прослужилите 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиването на  право на пенсия става при навършване на възраст 42 години и 10 месеца. Но това е от 1 януари т.г. От първия ден на всяка следваща календарна година възрастта се увеличава с по 2 месеца до достигане на 55 години и съответно 45 години.

В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ще бъде посочена възрастта за придобиване право на пенсия за всяка година.

За общия случай военнослужещи и други служители в сектор „Сигурност” възрастта по години е следната:

1 януари 2016 г. - 52 години и 10 месеца;

1 януари 2017 г. - 53 години;

1 януари 2018 г. - 53 години и 2 месеца;

1 януари 2019 г. - 53 години и 4 месеца;

1 януари 2020 г. - 53 години и 6 месеца;

1 януари 2021 г. - 53 години и 8 месеца;

1 януари 2022 г. - 53 години и 10 месеца

1 януари 2023 г. - 54 години

1 януари 2024 г. - 54 години и 2 месеца;

1 януари 2025 г. - 54 годни и 4 месеца;

1 януари 2026 г. - 54 години и 6 месеца;

1 януари 2027 г. - 54 години и 8 месеца;

1 януари 2028 г. - 54 години и 10 месеца;

1 януари 2029 г. - 55 години.

За летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав възрастта по години е следната:

1 януари 2016 г. - 42 години и 10 месеца;

1 януари 2017 г. - 43 години;

1 януари 2018 г. - 43 години и 2 месеца;

1 януари 2019 г. - 43 години и 4 месеца;

1 януари 2020 г. - 43 години и 6 месеца;

1 януари 2021 г. - 43 години и 8 месеца;

1 януари 2022 г. - 43 години и 10 месеца

1 януари 2023 г. - 44 години

1 януари 2024 г. - 44 години и 2 месеца;

1 януари 2025 г. - 44 годни и 4 месеца;

1 януари 2026 г. - 44 години и 6 месеца;

1 януари 2027 г. - 44 години и 8 месеца;

1 януари 2028 г. - 44 години и 10 месеца;

1 януари 2029 г. - 45 години.

За тези, които нямат необходимия осигурителен стаж

В проектопромените на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е записан следният текст: „Лицата, които не са придобили право на пенсия по чл. 69 от КСО, поради недостатъчен осигурителен стаж, се пенсионират по реда на чл. 69б, ал. 1 и 2 на КСО”.

Какво означава това?

По този казус КСО казва, че тези, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, могат да се пенсионират, ако до 31 декември 2015 г. са навършили 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст. Трудът на военнослужещите е приравнен на първа категория.

Сборът на пръв поглед изглежда трудно достижим.

Трябва да се има предвид обаче, че, според КСО,  осигурителният стаж на воннослужещите се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория. За летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория. За летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория. При участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория. Ако степента на риск е ниска - действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.

Без осигуровки върху наградите на резервистите

Една от проектопромените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски предвижда да не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху стойността на наградите по чл. 13, ал. 1 от Закона за резерва на Въоръжените сили. Става въпрос за текста, който регламентира, че за високи постижения в службата в резерва и за заслуги към отбраната на страната резервистите, запасните и българските граждани могат да бъдат награждавани от министъра на отбраната с отличия и награди при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Тези награди не се облагат с данък, сега ще се реши проблемът и с осигурителните вноски.