МО: Разширява се кръгът на получаващите допълнителни възнаграждения

17.02.2016 г. МО: Разширява се кръгът на получаващите допълнителни възнаграждения

 Спирдон Спирдонов

В Държавен вестник бяха публикувани промени в Наредба № Н-15 за условията, размера и реда за изплащане на допълнително възнаграждения за специфични условия на труд при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. По този повод поискахме отговори на няколко въпроса от Министерството на отбраната.

1. Има ли основание да се твърди, че се намаляват допълнителните възнаграждения?

С измененията и допълненията на Наредба № Н-15/2010 г. в сила от 09.02.2016 г. без да се намаляват размерите на допълнителните възнаграждения се разширява кръгът на военнослужещите и цивилните служители, които ще получават допълнителни възнаграждения по условията и реда определени в Наредбата, както и се прецизират текстове в същата, практиката по прилагането на които е показала, че се нуждаят от това.

Допълнително възнаграждение за участие във военни учения и мероприятия в полеви условия ще се получава и от военнослужещите и цивилните служители, на които местослуженето/местоработата се намират на учебните полигони, където се провеждат ученията, ако същите са включени в заповедта за учението.

Ще получават допълнителнителни възнаграждения по чл. 29, ал. 5 и чл. 30, ал. 2 от Наредбата и военнослужещите и цивилните служители от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, които не са от плавателния състав, когато плават с корабите на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

Отпада и разпоредбата в чл. 33 от Наредбата, съгласно която, военнослужещите не получаваха допълнително възнаграждение по чл. 33 от Наредбата, за времето на престояване в разпореждане по специални щатове на министъра на отбраната № А-916, А-918 и А-101.

2. В какво се състои промяната в изплащането на допълнително възнаграждение на военнослужещите в операции и мисии извън страната?

С разпоредбата на ал. 1 на чл. 34 от Наредбата изплащането на  допълнително възнаграждение за изпълнение на службата в зона на непосредствен риск на военнослужещите, участващи в операции и мисии извън територията на страната получава своята нормативна уредба само в един акт.

3. В какво се изразяват промените в допълнителните възнаграждения на парашутистите и на кадетите от летателния състав, които се обучават в сержантски колеж?

С допълнението в ал. 6 на чл. 16 от Наредбата се дава възможност в случаите, когато парашутистът не е успял да изпълни минимум 80 % от годишния си летателен план за предходната година поради медицинска забрана в резултат на възникнали инциденти, свързани с неговото здраве (по обективни причини, независещи от неговата воля), същият да започва да получава допълнителното възнаграждение, след като изпълни минимум 80 % от летателния си план за текущата година, а не от началото на следващата година.

С новата ал. 2 на чл. 17 се дава възможност по подобие на действащата ал. 1, касаеща слушателите от летателния състав, на сержантите – кадети от летателния състав, обучавани в сержантски колеж в страната или в чужбина да им се изплаща получаваното от тях допълнително възнаграждение за времето на обучението им в колежа при условие, че са изпълнили утвърдената им за предходната година летателна програма.

4. Какви промени има при допълнителните възнаграждения на медицинските специалисти?

В разпоредбите на чл. 12 и чл. 12а са извършени редакционни промени, с които същите се прецизират и длъжностите „водачи на санитарни автомобили“ се заменят с „шофьори на линейки“ в съответствие с Разписанието на длъжностите във ВМА и назначаването на лицата на тези длъжности.

С промените в чл. 13 от Наредбата отпада допълнителното възнаграждение на  военнослужещите и цивилните служители с немедицинско образование с придобита специалност, извън посочените в чл. 13, ал. 2 (биолози, микробиолози, медицински психолози, физици, химици, биохомици, инженери и методисти по ЛФК), които не участват непосредствено в лечебно-диагностичната, профилактичната и научноизследователската дейност. Започва да се изплаща допълнително възнаграждение на медицинските сестри с придобита специалност по анестезиология и интензивни грижи, операционна и превързочна техника с придобита специалност по анестезиология и интензивни грижи, операционна и превързочна техника, участващи непосредствено в лечебно-диагностичната, профилактичната, научноизследователската или преподавателската дейност.