Генерал-лейтенант Попов: Трябва да поддържаме надеждни, осигурени и гъвкави военни способности

17.02.2016 г. Генерал-лейтенант Попов: Трябва да поддържаме надеждни, осигурени и гъвкави военни способности

 Otbrana.com

През настоящата година усилията следва да бъдат насочени към преосмисляне на изискванията пред различните структури на въоръжените сили в новите условия, както и към продължаващо развитие на отбранителните ни способности, необходими за изпълнението на конституционните изисквания към въоръжените сили и на международно поетите ангажименти. Това е посочил началникът на отбраната генерал-лейтенант Константин Попов в анализа на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната през 2015 г.  Днес приключи Годишната конференция на началника на отбраната, която протече в рамките на два дни, съобщава Пресцентърът на МО.

И още от началника на отбраната: „Република България, заедно с нашите съюзници и партньори, трябва да се противопостави на влошаването на перспективите пред сигурността. Това следва да се осъществява като се поддържат достатъчно надеждни, осигурени, гъвкави военни способности, допълващи се или допълващи способности в колективната система. Нашата страна все повече ще се нуждае от Българската армия“.

През 2015 г. във въоръжените сили са проведени общо 264 национални и 25 международни учения, а военни формирования от Българската армия участваха в 82 съвместни българо-американски тренировки, подготовки и учения. В дейностите по оказване на помощ на населението, държавните структури и обществени организации участваха общо 1256 военнослужещи и цивилни служители с 340 единици техника, се посочва още в анализа.

Резюме на анализа на подготовката на Българската армия е публикувано в интернет страницата на Министерството на отбраната.

По подготовката

Подготовката на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната през 2015 година се проведе в изпълнение на стратегическите документи в областта на отбраната. Тя беше насочена към гарантиране на необходимото ниво на готовност за изпълнение на мисиите на въоръжените сили и се проведе в тясна координация с държавите-членки на НАТО и Европейския съюз (ЕС).

През изминалата година в мисии зад граница участваха общо 293 военнослужещи. В момента своя принос в единните усилия на съюзни и коалиционни партньори в Афганистан, Босна и Херцеговина, Косово, Грузия, Мали и в други горещи точки на света дават 116 военнослужещи.

Учения

През 2015 г. във въоръжените сили бяха проведени общо 264 национални и 25 международни учения. Освен това съгласно Плана за съвместна българо- американска подготовка и учения през 2015 г., военни формирования от Българската армия участваха в 82 съвместни тренировки, подготовки и учения, както на територията на нашата страна, така и в тренировъчните центрове на Силите на САЩ в Германия.

На територията на страната се проведоха следните по-големи учения:  Тристепенно командно-щабно учение „ЕСЕН 15”;  Компютърно подпомагано командно-щабно учение „BALKAN BRIDGES 2015“;  Съвместна българо-американска подготовка „Black Sea Rotational Force 15”;  Международното учение „SWIFT RESPONSE 15”;  Съвместна подготовка „Тракийско лято 2015”;  Национално военноморско учение с международно участие „Breeze 2015”; Освен това, български военнослужещи участваха в редица съюзни учения, планирани по Програмата на НАТО за военна подготовка и учения (NATO MTEP). Най-мащабното от тях беше учението „Trident Juncture 2015“, в което участваха формирования на Сухопътните войски, Военноморските сили и Служба „Военна полиция“.

Сертификации

В съответствие със Стандартите на Съюзното командване по операциите на НАТО, през 2015 г. беше извършено сертифициране и оценка на бойните способности на 11 (единадесет) формирования от въоръжените сили. През годината се проведе национално сертифициране на една от батальонните бойни групи и на модул «за активна охрана и отбрана на летище» от състава на Сухопътните войски, които получиха оценка „Боеготов”. Оценка „Боеготов за изпълнение на възложената мисия” получи и модул „Среден транспортен самолет - C-27J “Spartan”“ от състава на ВВС. По време на тристепенното командно-щабно учение „ЕСЕН -2015 г.“, се проведе национална сертификация на Командването и бойния щаб на ВВС. Утвърди се практиката в ученията за национално сертифициране, заедно с българските формирования да участват и военни структури от други страни- членки на НАТО, което допринася за повишаване на оперативната съвместимост.

Участие в операции и мисии в подкрепа на населението

През 2015 г. формированията за овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия изпълниха задачи за оказване на помощ на населението при ликвидиране на последствия от снегонавявания, заледявания, наводнения, потушаване на огнища на пожари, разузнаване и унищожаване на открити невзривени бойни припаси. В рамките на своите способности, сили и ресурси, Министерството на отбраната продължи и през 2015 г. да подпомага държавните органи за овладяване на кризисната ситуация от засиления миграционен натиск към територията на Република България.

В дейностите по оказване на помощ на населението, държавните структури и обществени организации се проведоха общо 182 мероприятия, в които участваха 1256 военнослужещи и цивилни служители и 340 единици техника, а изразходените финансови средства са в размер над 444 000 лева. Сухопътните войски проведоха операция за ликвидиране на последствията от взривните инциденти във „ВМЗ”АД - Сопот, с. Иганово. Практически бяха разузнати и повърхностно прочистени на 100% всички проходими за личен състав и техника площи, възлизащи на 25 750 дка. Бяха открити, идентифицирани, транспортирани и предадени 1 159 кг. метален скрап и 28 323 броя невзривени боеприпаси, заготовки и части за боеприпаси (със и без наличие на взривно вещество).

Войскови ред и дисциплина

Състоянието на войсковия ред и дисциплината на личния състав от Българската армия през 2015 година удовлетворява и във формированията са създадени необходимите условия за изпълнение на функционалните задължения, задачите и мероприятията от ежедневния войскови живот. На всички съвещания по дисциплината през годината, командирите анализираха състоянието на войсковия ред в подчинените им военни формирования, набелязаха се направления за работа и се предприеха конкретни мерки за подобряването на войсковата дейност.

В сравнение с предходната година, през 2015 общият брой на допуснатите инциденти във въоръжените сили се е увеличил незначително - с 1 %, но съпоставени с 2013 г., инцидентите са с 4 % по-малко.

Перспективи и приоритети за 2016 г.

В зависимост от финансовите и материални ресурси ще бъдат положени максимални усилия за поддържането на необходимите отбранителни способности на формированията от Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, отговарящи на съюзните критерии, показатели и изисквания, допринасящи за националната и колективната сигурност и отбрана.

Предстои да бъдат разработени национални планове в съответствие със стартиралия в НАТО процес по разработване на нова фамилия планове – Планове за степенуван отговор. Наред с това ще бъде поддържана постоянна готовност за участие в съвместни действия с други министерства и ведомства за оказване на помощ на населението при бедствия, при охраната на стратегически обекти от значение за националната сигурност, терористични действия и засилващия се миграционен натиск.

Участието в мисии и операции зад граница през 2016 г. ще бъде съобразено с външнополитическите приоритети на страната, характера на мисиите и операциите, тяхната значимост в рамките на водените от НАТО и Европейския съюз политики и приоритетите за попълване на необходимите оперативни способности и ресурсните възможности на страната.

Наред с участието в международни учения и мисии, командирите на видовете въоръжени сили и на военните формирования ще насочат подготовката на подчинените им формирования към усвояване и прилагане на процедурите за изграждане на мобилна отбрана на територията на страната, както и за подобряване на войсковия ред и дисциплината и провеждане на превантивна дейност за недопускане на инциденти.