Участието на армията в охраната на границата не се решава само с малка промяна на закона

14.02.2016 г. Участието на армията в охраната на границата не се решава само с малка промяна на закона

 Спирдон Спирдонов

Армията ще помага на границата. В общи линии това е отзвука от поредната промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили, която 31 депуатати от различни парламентарни групи внесоха в петък. Не е съвсем точно. Не става дума за обикновена помощ, т.е. за дейности от логистиката. Според законопроекта в мирно време Въоръжените сили ще могат да участват в охраната на държавната граница. Това вече е съвсем друго. То изисква промяна не само на този закон, но и последваща организация, специфична подготовка, права и задължения на военнослужещите. А не само адмирации, както реагира политическото и военно ръководство на МО. За какво става дума?

Сега действащият текст в закона:

Чл. 57. Въоръжените сили могат да изпълняват задачи и по:

1. оказване съдействие на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и международен тероризъм;

2. (доп. – ДВ, бр. 1 от 2014 г.) участие в охраната на стратегически обекти, на обекти и системи от критичната инфраструктура, за което може да се сключи договор със заинтересуваните лица, както и в операции за пресичане на терористични действия.

Как ще изглежда чл. 57, ако се приеме предложението?

Чл. 57. (1) Въоръжените сили могат да изпълняват задачи и по:

1. оказване съдействие на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и международен тероризъм;

2. (доп. – ДВ, бр. 1 от 2014 г.) участие в охраната на стратегически обекти, на обекти и системи от критичната инфраструктура, за което може да се сключи договор със заинтересуваните лица, както и в операции за пресичане на терористични действия.

3. участие в охраната на държавната граница.

(2) Изпълнението на задачите по ал. 1 се възлага на Въоръжените сили с акт на Министерския съвет, с който се определя и финансовото осигуряване на участието им.

(3) Министърът на отбраната определя правила за използване на сила при изпълнението на задачите по ал. 1

Мотивите на вносителите, т.е. на 31 народни представители

„Страната ни е подложена на засилен миграционен натиск. Министерството на вътрешните работи полага всякакви усилия за овладяване на натиска, но трябва да бъде оказано съдействие и от други държавни органи. Въоръжените сили разполагат със сили и средства, които биха могли да бъдат използвани за съвместно участие при изпълнението на подобни задачи, като за осъществянането на тази цел е необходима промяна в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.

Със законопроекта се разширяват дейностите, които Въоръжените сили изпълняват в мирно време, като към настоящия момент те са регламентирани в чл. 56 и чл. 57 н азакона. Предлаганото разширяване на дейностите, които извършват Въоръжените сили в мирно време е с цел предоставяне на възможност за участие при охраната на държавната граница.

Предлага се с акт на Министерския съвет да се определя и финансовото и ресурсното осигуряване на участието на Въоръжените сили при охраната на държавната граница.”

Промените се подкрепят от политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната

Съобщение на Пресцентъра на МО: „Предложените спешни промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България са съгласувани и се подкрепят от политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната. Те са продиктувани от засиления миграционен натиск, породен от външнополитическата обстановка. 

С измененията се разширяват дейностите, които въоръжените сили могат да изпълняват в мирно време, като към тях се прибавят и задачи по участие в охраната на държавната граница. 

Текстовете, касаещи охраната на границата ни, са част от цялостния пакет от промени в ЗОВСРБ, които Министерството на отбраната ще внесе през този месец в Министерския съвет. Предложените изменения в закона ще позволят изпълнението на приетата от Народното събрание „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020“.”

Тежестта ще падне върху Сухопътни войски

В приетия от правителството План за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. е подсказано подобно намерение, което сега се предлага да бъде регламентирано в закона: „Развитието на способностите на Сухопътните войски е свързано с оптимизиране на организационната им структура. Новите предизвикателства в стратегическата среда за сигурност, миграционната вълна и трафикът на хора и фактът, че 68 на сто от релефа на Република България е планински и полупланински тип, в това число по протежение на почти цялата южна и западна граница на страната, обуславят необходимостта от нарастване на способностите на СВ за изпълнение на задачи в тежки теренни и климатични условия и при съдействие на органите на Гранична полиция при охрана на държавната граница и в борбата с незаконната миграция.”

Допълнителни предложения

Логично е да се промени и текстът в чл. 130 на Закона за отбраната и Въоръжените сили „Охраната на държавната граница на Република България се осъществява от съответните структури на Министерството на вътрешните работи.” Ако се приеме този законопроект, става ясно, че не само МВР носи отговорност за охраната на границата. Няма значение, че вносителите са избрали формулировката „Участие в охраната на държавната граница”. Би трябвало въпросният текст да придобие вида „Охраната на държавната граница на Република България се осъществява от съответните структури на Министерството на вътрешните работи с участието на Въоръжените сили.”

За да има все пак определена мотивация за тези военнослужещи, които ще участват в охраната на държавната граница, би трябвало да се променят и някои текстове в Кодекса за социално осигуряване. Напрмер, за изчисляването на осигурителния стаж. В момента за лицата по чл. 69 от КСО при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория,  ако участието е с ниска степен на риск една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория. Това право би могло да се даде и за военнослужещите, които участват в охраната на държавната граница. Разбира се, следва да се помисли и за други социални придобивки. Не е достатъчно законодателят да увеличава задачите, а да мисли за хората, които ще ги изпълняват.

Какво още?

В условията на невъзможност МВР да се справи със задълженията си, подобна промяна на закона и включването на Въоръжените сили, очевидно е необходимо. Политическото и военното ръководсво на Министерството на отбраната побърза на ръкопляска. Правилно, но трябва да помисли и за хората си. За политическото ръководство подобна реакция е обяснима. То е доказало през последната година, че е далеч от военнослужещите и близо до партиите, които са го излъчили. Военното обаче е най-близко до хората и в съобщението на Пресцентъра на МО можеше да има поне един ред, че новата задача няма да бъде в ущърб на социалния статус на военнослужещите. В края на краищата то ще трябва да мотивира изпълнителите на терен. Виждаме какво става с полицаите и отношенията им с нелегално преминаващите границата. Нямам предвид само съобщенията за корупция. Има достатъчно кадри за мизерията, в която командированите граничари охраняват някогашната граничра бразда. Така че новата задача съвсем не е елементарна, за да се се решава с промяна на един член в Закона за отбраната и Въоръжените сили. Най-малкото депутатите трябва да поискат сигурни гаранции от министъра на отбраната, че това, което му възлагат ще бъде изпълнено в духа на техния замисъл.

Да не си затваряме очите

Очевидно е, че само ръкоплясканията на МО, няма да бъдат достатъчни. Нека не си затваряме очите пред прогнозите за идващата бежанска и миграционна вълна през пролетта и лятото. Очевидно, това е основният аргумент за спешната промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили, макар че от МО твърдят за предстоящ основен ремонт на документа. Ясно е, че няма време за чакане. Ако нещата се случат в лошия им вариант, поради разномислието сред европейските лидери, ситуацията на границата ни действително може да се приравни със или приближи до сегашните мисии в други части на света. В този смисъл би трябвало военнослужещите ни да бъдат осигурени във всички отношения.