Сериозно е увеличен приемът на курсанти в НВУ „Васил Левски”

11.02.2016 г. Сериозно е увеличен приемът на курсанти в НВУ „Васил Левски”

 Спирдон Спирдонов

За учебната 2016/2017 година Националният военен университет “Васил Левски” ще приеме 257 курсанти по 22 военни специализации. Това е казал днес на специална пресконференция във Велико Търново началникът на военното учебно заведение бригаден генерал Пламен Богданов. Приемът е определен като

изключително предизвикателство

по две основни причини. Първата е малкият брой завършващи средните училища. Това са младежи и девойки, родени през 1997 г. Втората е голямата заявка за прием в сравнение с последните 16 години, която е заложена в нарочна заповед на министъра на отбраната. Основанието за нея е необходимостта от военни специалисти по конкретни специалности във формированията след пет години. (Заповедта на министъра на отбраната н а http://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2016/20160201_OX90.pdf)

Финалът на кампанията за прием на курсанти е на 12 юли. Тогава ще бъде оповестено и колко са приетите бъдещи офицери.
По отношение на

приема по военните специализации,

е съобщено на пресконференцията, че няма промяна в изискванията. Кандидатите трябва да са пълнолетни, да нямат двойно гражданство, да не са осъждани, да не са следствени, да са физически  и психически здрави. Те ще преминават общообразователен тест, тест по чужд език – английски, френски или немски, изпит по физическа подготовка, медицинско освидетелстване и психологична оценка на годността. Няма нови военни специализации, по които да се извършва приема, няма и ограничения по полов признак.

Стана ясно, че е разработен проект на нова наредба за приема на курсанти във висшите военни училища. (Информация за нея на http://www.mod.bg/bg/doc/proekti_documenti/20160209_Proekt_Naredba_N3.pdf)

И през тази година ще се признават

оценките от държавен зрелостен изпит

по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия”, положен през годините от 2008 до 2016, като заместващи оценката от общообразователния тест. Щ есе признават и оценките по същите предмети от изпити, които кандидатите са положили през 2016 година в други акредитирани висши училища.

Обучението на курсантите се провежда по военна и гражданска специалност по единен учебен план и след завършването си те получават  образователно-квалификационна степен „бакалавър” по военна и гражданска специалност, военно звание „лейтенант” и назначение на длъжност във Въоръжените сили и Българската армия.

Що се отнася до

студентите,

приемът през тази година ще бъде в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за образователно-квалификационна степен “бакалавър” по 16 граждански специалности. Дистанционната форма е само за специалността Стопанска логистика и се извършва за втора година. Новите специалности са три, по една във всеки факултет: във Велико Търново - «Защита на населението и инфраструктурата”, в Шумен – „Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол” и в Долна Митрополия – „Авиационна електроника”. Планът е в редовна форма да бъдат приети 167 студенти, за задочна 217 и за дистанционна-15.  Предвижда се и прием на 8 студенти от Украйна, които имат български произход. От тази възможност могат да се възползват и други кандидати, които имат българско потекло, информира бригаден генерал Пламен Богданов. 

Реално кандидат-курсантската

кампания

е започнала още на 15 септември, когато представители на НВУ  са участвали в откриването на учебната година в 16 средни училища в Шумен, Враца, Габрово, Велико Търново и Плевен. Предвижда се специално подготвени екипи да проведат срещи в 304 училища в 88 града. Курсанти ще направят презентации за възможностите за прием и обучение в средните училища, които са завършили. Освен във факултетите на НВУ, предварителни изпити ще се провеждат в Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково, Добрич, Бургас, Кюстендил и Монтана. Определени са  общо 16 дати.

Дипломиралите се с образователно-квалификационна степен “бакалавър”, както по военните специализации, така и по гражданските специалности, могат

да продължат своето обучение

за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” и образователна и научна степен „доктор” по акредитирани специалности, както в НВУ, така и във всички останали университети в страната и в страните от Европейския съюз.

Добре е

кандидатите да знаят,

че ежегодно се провеждат стажове и учебни практики във военни формирования и граждански учреждения, опознавателни пътувания в страната и чужбина. Съществува и се прилага междудържавна договореност за обмен на обучаеми и преподаватели с чуждестранни университети, висши военни училища и академии от страните – членки на НАТО и в страните от Балканския регион. Университетът има харта за участие в международната програма „Еразъм+” за обмен на обучаеми и преподаватели. По този начин обучаемите от Националния военен университет имат възможност да провеждат част от обучението си и в други висши училища (университети) в нашата страна и в чужбина, на основата на съществуващата система за натрупване и трансфер на образователни кредити.