Българската авиационна асоциация с отворено писмо за охраната на въздушното ни пространство

19.12.2015 г. Българската авиационна асоциация с отворено писмо за охраната на въздушното ни пространство

 Otbrana.com

Охраната  на  въздушното ни  пространство да   се  осъществява  от  Българската армия  самостоятелно  или  съвместно с  въоръжените  сили  на  съюзнически  държави,  подчинени  на  Българската  армия”. Това са част от предложенията на Българската авиационна  асоциация по внесените в парламента промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили. Те са изложени в отворено писмо до президента, председателя на Народното събрание, премиера, министъра на отбраната, председателите на парламентарни групи, председателя на Комисията по отбрана, началника на отбраната и командира на ВВС. 

***

 О Т В О Р Е Н О   П И С М О

На Българската  авиационна  асоциация  за   защита    националния     интерес в  проекта  на  „Закон  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  отбраната  и  въоръжените  сили  на  Република  БЪЛГАРИЯ”,  внесен  в  Народното  събрание  на  06.11.2015г.

Българската  авиационна  асоциация,  включваща  авиационни  общности  от  цялата  страна  и  ветераните,  участвали  в  изграждането  и  развитието  на  българските  Военновъздушни  сили,

основавайки  се  на:

-  чл. 9 (1) от  Конституцията   на  Република  БЪЛГАРИЯ /Въоръжените  сили  гарантират  суверенитета, сигурността  и  независимостта  на  страната  и  защитават нейната  териториална цялост./;

-  чл.130 (1)    от    Закона   за  отбраната  и  въоръжените  сили  на  Република  БЪЛГАРИЯ / Охраната  на  въздушното  пространство  на  Република БЪЛГАРИЯ    се  осъществява  от   Българската  армия./;

-  героичните  подвизи  на  българския  народ    при  извоюване    свободата  на  Родината,  защитата  на  независимостта  и  териториалната  цялост  на  страната  ни;

- патриотизма,   професионализма   и  управленческите   качества  на  ръководящия  и  висшия  команден  състав  на  Българската  армия   и  в  частност  на  българските  Военновъздушни  сили; 

- необходимостта  от  засилване  българското  начало  в  държавната ни политика   при  генериране  на  национални  способности  за  охрана, отбрана  и  сигурност  на  Република  БЪЛГАРИЯ  при  силно  променената  геополитическа  обстановка,

изразяваме   нашата   силна  обезпокоеност  от  липсата  на текст,  определящ ролята на  Българската  армия  при  съвместна  охрана  на  въздушното  ни  пространство  в  предложения  вариант    на  § 3   от  проекта  на  „Закон  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  отбраната  и  въоръжените  сили  на  Република  БЪЛГАРИЯ”,   внесен  в  Народното  събрание  на  06.11.2015г.

Считаме  предложения  проект  за изменения  и  допълнения  на  съдържанието  на  чл.  130  от  Закона  за  отбраната  и  въоръжените  сили  на  Република  БЪЛГАРИЯ  за неприемлив,  дълбоко  накърняващ  националното  достойнство  и суверенитета  на  Република  БЪЛГАРИЯ!

ПРЕДЛАГАМЕ

на  Председателя   и  на  членовете  на  Комисията  по  отбрана  в  Народното  събрание  да  внесат,  съгласно   приетия  алгоритъм,  и  всички  депутати  в  българското  Народно  събрание  да  подкрепят  следните  допълнения  в  § 3  от  проекта  на  „Закон  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  отбраната  и  въоръжените  сили  на  Република  БЪЛГАРИЯ”:

§  3  т.1.  В  края  на  съдържанието  на   алинея 1  на  чл. 130  се  поставя  запетая  и  се  добавя  „ ... ,   подчинени  на  Българската  армия.”

Целият  текст  на  чл.130, ал.1.„Охраната  на  въздушното  пространство  на Република  България   се  осъществява  от  Българската армия  самостоятелно  или  съвместно с  въоръжените  сили  на  съюзнически  държави,  подчинени  на  Българската  армия”.

§  3  т.2.  В  края  на  съдържанието  на  точка 1  от  алинея 2  на  чл. 130  се  поставя  запетая  и  се  добавя: „  ... ,    гарантиращ  командната  роля  на  Българската  армия.”

Целият  текст  на  чл.130, ал.2,т.1.” при  условия  и  по  ред,  определени  в  международен  договор,  гарантиращ  командната  роля  на Българската  армия”.

§  3  т.2.  В  края  на  съдържанието  на   алинея 3  на  чл. 130  се  поставя  запетая  и  се  добавя:  „  ... ,   съобразявайки  се с националните  интереси  на  Република  БЪЛГАРИЯ.”

Целият  текст  на  чл.130, ал.3.”Съвместните  действия по ал. 2, т.2  с  държави – членки на НАТО,  се  осъществяват  в рамките на  Интегрираната  система  на  НАТО  за  противовъздушна и  противоракетна  отбрана(NATINAMDS)  съгласно  приложимите  документи  на  НАТО, съобразявайки  се  с  националните   интереси  на  Република  България”.

Убедени  сме,   че  включването  на   тези   допълнения  в  Закона  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  отбраната  и  въоръжените  сили  на  Република  БЪЛГАРИЯ     определят  и  гарантират  водещата  роля  на  Българската  армия  при  съвместна  охрана  на  въздушното  пространство  на  Република  БЪЛГАРИЯ – респективно  съхраняване   на  българските  Военновъздушни  сили  и  постигане  на  основната  цел:  български  решения  и  отговорности  за  въздушния  ни  суверенитет  и   защита  на  българските  национални  интереси!

Уважаеми  господин  Президент,  госпожо  Председател  на  Народното  събрание,  господин  Министър-председател,  господин Министър на  отбраната, уважаеми   депутати  от  българския  Парламент,   сега,  в  условията  на  неустойчива международна  среда  и  силен  миграционен  натиск,  нека  бъдат  обединени  действията  Ви  за    запазване  независимостта  и  авторитета  на  Родината  ни  -  Република България!

БЪЛГАРСКА  АВИАЦИОННА  АСОЦИАЦИЯ

гр.  София

Отвореното  писмо е  прието  на  заседание  на  УС  на  БАА,  проведено  на  01  декември  2015г.

Изх. №10-027/01.12.2015г.