Какво ще гласуват депутатите за ремонта на МиГ-29?

24.11.2015 г. Какво ще гласуват депутатите за ремонта на МиГ-29?

 В дневния си ред миналата седмица Народното събрание включи  Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29 и Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и за определяне числеността на въоръжените сили. Това не се случи. Днес депутатите имат извънредно заседание. Споразумението и програмата са последни в гласувания дневен ред. За ремонта на МиГ-29 се изписа какво ли не. Какво все пак ще гласуват депутатите?

Otbrana.com

С Решение № 835 от 29 октомври т.г. Министерският съвет одобри  Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша, относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29, подписано на 22 октомври 2015 г. във Варшава, Република Полша. Със същото решение правителството предложи на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон споразумението, т.е. парламентът  ратифицира и денонсира със закон международните договори, които съдържат финансови задължения за държавата; предвиждат участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на международни спорове и се отнасят до действието на закона или изискват мерки от законодателен характер за тяхното изпълнение.

Законът

Законът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29 е от два члена и една заключителна разпоредба.

Чл. 1. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29, подписано на
22 октомври 2015 г. във Варшава, Република Полша.

Чл. 2. Споразумението по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник".

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.”

Мотивите на правителството да внесе в парламента закона

На 22 октомври 2015 г. във Варшава, Република Полша, беше подписано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29. От българска страна подписването се извърши от министъра на отбраната на Република България въз основа на Решение
№ 776 на Министерския съвет от 2015 г., съгласно което беше даден мандат за преговори и за упълномощаване за подписването на споразумението.

Споразумението си поставя за цел да осигури  в краткосрочен план летателната годност на самолети МиГ-29. Това се явява от първостепенно значение за Министерството на отбраната с оглед охраната на въздушното пространство на Република България и адекватното участие в изпълнението на задачите по „Air policing“ като страна - членка на НАТО.

Финансовите средства за обезпечаване на националното финансиране по прилагането на споразумението ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на отбраната.

С чл. 7 от споразумението са регламентирани условията на заплащане от българска страна за извършените ремонтни дейности по отношение на двигателите за самолети МиГ-29. В чл. 11 от споразумението е предвиден арбитраж в случай на неуредени спорове между двете страни, които не са били разрешени чрез взаимни преговори. Съгласно чл. 13.1 се установява освобождаване от дължимите в страната данъци и такси, произтичащи от изпълнение на споразумението. Тези клаузи изискват ратификация на споразумението на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България.

С оглед предмета на споразумението и на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България Министерският съвет  предлага то да не бъде обнародвано в „Държавен вестник”.

Докладът на Комисията по отбрана в Народното събрание

На заседание, проведено на 5 ноември 2015 г., Комисията по отбрана, в т.2 от дневния ред разгледа внесения в Народното събрание на 29.10.2015 г. от Министерския съвет Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолетите МиГ-29.

В заседанието участваха 16 (шестнадесет) народни представители. Присъстваха също министърът на отбраната и началникът на отбраната с експертен екип, както и съветникът на министър-председателя по националната сигурност Аню Ангелов.

Разпореждането на Председателя на Народното събрание беше сведено на народните представители от председателя на комисията.

Споразумението беше представено от директора на дирекция „Отбранителна аквизиция“ на Министерството на отбраната Велислав Цанов.
В обсъждането участваха народните представители Владимир Гаджев, Валентин Радев, Ангел Найденов, Корман Иамаилов и Янко Янков.
Основна теза в изказванията беше преценката за необходимостта от ратифицирането на договора и увереността, че полската страна притежава технологичните способности да извърши ремонт на шест двигателя в условията на днешното състояние на Военновъздушните ни сили. Същевременно беше отбелязано, че сериозността и безпокойството от ратификацията на споразумението с Полша за логистична подкрепа за самолетите МиГ-29 е резултат от неподновяването в началото на септември тази година на договора за поддръжка с Русия в момент и условия, когато експлоатационния ресурс на почти всички изтребители е изтекъл.
Комисията по отбрана оцени, че Министерският съвет силно се ангажира с този политически, технически и финансово-икономически проблем с цел да бъде осигурена в краткосрочен план летателна годност на три самолета Миг-29 за охраната на въздушното пространство на страната за следващата година, година и половина. Беше отбелязано, че възстановения ресурс от по 200 часа на двигател осигурява ограничен период на използване и не решава въпроса с поддръжката или модернизацията на намиращите се на въоръжение в Българските военновъздушни сили самолети. 

Комисията по отбрана е удовлетворена, че във всичките 16 (шестнадесет) члена и 7 (седем) анекса са описани и регламентирани правата и задълженията на страните, сроковете за изпълнение, механизма за транспортиране, рисковете, качеството и съответствието, гаранционната отговорност и съответните искове за щети, с което се обезпечава споразумението.
Беше обсъдено и становището на комисията по правни въпроси на Народното събрание, имайки предвид, че заедно с военно-техническите аспекти и договорения механизъм за логистична подкрепа, Споразумението има политически измерения и определена специфичност.
На зададените въпроси по техническия характер и гаранциите за изпълнение на споразумението, евентуални проблеми с трети страни в хода на реализирането му, проблеми от гледна точка на вероятно използване на интелектуална собственост и способи за гарантиране на годността на двигателите след извършването на ремонта, ръководството на Министерството на отбраната даде успокоителни отговори.
Като благодари на министъра на отбраната за усилията по подписване на споразумението с Полша за оказване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29 и отчитайки „жизнената необходимост“ от „глътка въздух“ за Военновъздушните сили на Република България и изпълнение на конституционните задължения на Въоръжените сили по отбраната на страната, членовете на Комисията по отбрана се съгласиха, че е необходимо да се пристъпи по възможно най-бърз начин към неговото изпълнение.
На проведеното след обсъждането гласуване присъстваха 16 (шестнадесет) народни представители.

С 12 (дванадесет) гласа „ЗА“, никой „ПРОТИВ“ и 4 (четири) “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана при 43-то Народно събрание прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Предлага на Народното събрание на основание чл. 85 ал. 1, точки 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България да приеме внесения с решение 835 от 2015 г. на Министерския съвет „Проект на Закон за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ 29.”

Докладът на Комисията по правните въпроси в Народното събрание

На свое заседание, проведено на 4 ноември 2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29, № 502-02-35, внесен от Министерския съвет на 29.10.2015 г.
На заседанието присъстваха от Министерство на отбраната: г-жа Десислава Йосифова - заместник-министър, полковник Владислав Шекеров - началник сектор ,,Авиационна техника и въоръжение“, г-жа Милена Маринова - началник отдел ,,Международно право“ и г-н Венислав Цанов - директор дирекция ,,Отбранителна аквизиция“.
Законопроектът беше представен от г-н Венислав Цанов.
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29 е подписано на 22 октомври 2015 г. във Варшава.
С приемане на законопроекта за ратифициране на Споразумението се цели осигуряване в краткосрочен план на летателна годност на самолетите МиГ-29, което е от съществено значение за дейността на Министерство на отбраната по охрана на въздушното пространство на Република България и адекватното участие в изпълнението на задачите като страна членка на НАТО.
В обсъждането взеха участие народните представители Чавдар Георгиев, Данаил Кирилов, Петър Славов и Димитър Лазаров.
Г-н Георгиев постави няколко въпроса – дали споразумението засяга други действащи договорни отношения, в които участва България; дали липсата на клаузи в договора, които предвиждат санкции при неизпълнението му не поставя страната ни в риск; предвидени ли са средства в бюджета за следващата година за разплащане по договора; предвидена ли е предварителна техническа експертиза за годността на двата полски двигатели, които ще бъдат ползвани до извършването на ремонта и има ли гаранции относно качеството на ремонта. В отговор г-н Цанов, г-жа Маринова и г-н Шекеров поясниха, че няма конфликт между предлаганото за ратифициране споразумение и рамковото споразумение за доставка на различни по обем и вид услуги, чийто срок на действие е изтекъл; предвидените клаузи относно възможността на българската държава да прекрати споразумението и относно момента на плащането (след извършване на услугата) гарантират интересите й при неизпълнение; предвиденото извършване на плащането след доставка на двигателите го отлага за следващата година и това позволява планирането на средствата; при приемането на двигателите се оценява тяхното състояние, като се вземат предвид установените стандарти и оформената документация, вкл. заверения ремонт със съответно определените ресурси; ремонтът се извършва по технология, утвърдена от главния инженер на полските ВВС и качеството на извършения ремонт се гарантира от полската страна, като за него е представена двойно увеличена гаранция – 200 летателни часа вместо обичайно предоставяната от 100 летателни часа.

В отговор на поставените от г-н Славов въпроси относно съпоставка на параметрите, свързани с цената, срока на изпълнение и периода на гаранцията в предходния договор, чийто срок на действие е изтекъл и параметрите в обсъжданото споразумение, чието ратифициране се предлага, г-н Цанов отбеляза, че с полската страна са договорени по-изгодни условия – цената е значително по-ниска, срокът за изпълнение е 6 месеца, в сравнение с 11-12 месеца по предходните договори, сключвани въз основа на рамковото споразумение, а гаранционният период е два пъти по-дълъг – 2 години, съответно 200 летателни часа.
В отговор на поставените от г-н Лазаров въпроси относно поемането на разходите по транспортирането на двигателите и момента на преминаване на риска от погиване и повреждане, г-жа Маринова и г-н Шекеров отбелязаха, че транспортирането от българското до полското летище и от полското до българското летище след ремонта е за сметка на полската страна, а рискът преминава в момента на предаването, което е предвидено да стане на летище „Граф Игнатиево“.

Във връзка с поставения от г-н Кирилов въпрос относно наличието на лицензионни права, които имат действие, г-н Цанов поясни, че няма лиценз, който би могъл да доведе до нарушаване на права на трети лица.
В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29, № 502-02-35, внесен от Министерския съвет на 29.10.2015 г.

Доклад на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание

На редовно заседание, проведено на 19.11.2015 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолетите МиГ-29, №502-02-35, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 29.10.2015 г. 

Законопроектът беше представен от г-н Димитър Кюмюрджиев- зам. министър на отбраната. 

Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29 е подписано на 22 октомври 2015 г. във Варшава.
Целта му е осигуряване в краткосрочен план на летателна годност на самолетите МиГ-29, което е от съществено значение за дейността на Министерство на отбраната по охрана на въздушното пространство на Република България и адекватното участие в изпълнението на задачите като страна членка на НАТО.

Финансовите средства за обезпечаване на национално финансиране по прилагането на Споразумението ще бъдат осигурени от бюджета на Министерство на отбраната.

Регламентирани са норми за арбитраж в случай на неуредени спорове между двете страни, които не са могли да бъдат разрешени чрез взаимни преговори.
Съгласно чл.13.1 от Споразумението се установява освобождаване от дължимите в страната данъци и такси, произтичащи от изпълнението на споразумението, което налага неговата ратификация на основание чл.85, ал.1, т.4, 5 и 7 от Конституцията на Република България.
След представяне на споразумението се проведе дискусия, в която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа.
След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 13 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолетите МиГ-29, №502-02-35, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 29.10.2015г.