Вярно е, че правителството посяга на заплащането и обезщетенията на военнослужещите

03.11.2015 г. Вярно е, че правителството посяга на заплащането и обезщетенията на военнослужещите

 Спирдон Спирдонов

Спомняте ли си онова патетично изявление на министъра на отбраната Николай Ненчев от 30 октомври. Тогава след заседанието на правителството, което одобри законопроекта за бюджета за следващата година, той благодари на премиера и финансовия министър и дори каза: „Когато встъпих на министерския пост, аз обещах, че нито един униформен няма да бъде съкратен, а материалната база ще бъде модернизирана, защото, както народът казва, „Който не храни своята армия, ще храни чужда!“

Всичко щеше да бъде много хубаво, ако г-н Ненчев беше честен към военнослужещите и техните семейства. Той премълча решението на кабинета „Борисов” да направи сериозни промени в заплащането и обезщетенията на хората с пагони. Тепърва му предстои да обяснява за какво става дума, но, за съжаление, напрежението вече е създадено. Може би е вярно, че никой униформен, както той нарича военнослужещите, не е съкратен, но липсата на социална политика и предоставяне на своевременна и адекватна информация, кара хората сами да си тръгват.

Какво не казва министърът на отбраната Николай Ненчев?

1.                    Основният платен годишен отпуск на военнослужещите се съкращава от 30 на 20 работни дни.

2.                    Отменя се допълнителното възнаграждение за продължителна служба върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка прослужена година на военна служба, но не повече от 40 на сто. То ще се включва към основното месечно възнаграждение, но за проценти и размер не се говори.

3.                    Размерът на порциона ще се определя всяка година със Закона за държавиня бюджет. За 2016 г. той е 80 лв. Сега е 90 лв. Цивилните служители остават без порцион.

4.                    Посягат на т.нар. 20 заплати при уволнение. Това е болезнена тема. Досега няма правителство и министър на отбраната, който да си позволи подобно решение. То обаче е заложено в текста: „При освобождаване от военна служба военнослужещите имат право на еднократно парично обезщетение в размер 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения“.

5.                    Базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниска длъжност на военнослужещите от 1 януари остава 380 лв., докато на държавните служители е 420 лв. И тук може да се поставят много въпроси за престижа на военната професия.

***

Предлаганите промени от правителството на Бойко Борисов с министър на отбраната Николай Ненчев чрез законопроекта за държавния бюджет за 2016 г.

§ 11. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 23 и 48 от 2011 г., бр. 99 и 100 от 2011 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 33 от 2012 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 24 от 2015 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 197, ал. 1, т. 1 числото „30“ се заменя с „20“.

2. Член 213 се отменя.

3. В чл. 224:

а) в ал. 1, т. 2 накрая се добавя „в размер, който се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, които не се облагат с данъци и се осигуряват при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната“;

б) в ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 3 и 4“.

4. В чл. 227:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) При освобождаване от военна служба военнослужещите имат право на еднократно парично обезщетение в размер 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения“;

б) в ал. 3 думите „не може да бъде по-малък от 15“ се заменят с „е 10“;

в) в ал. 4 думите „10 брутни“ се заменят с „5 брутни“.

5. В чл. 234, т. 2 думите „продължителна служба, за“ се заличават.

6. В чл. 296:

а) в ал. 1  т. 1 се отменя;

б) в ал. 2 думите „т. 1-6“ се заменят с „т. 2-6“.

7. В чл. 298:

а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „които не се облагат с данъци и се осигуряват при условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната“;

б) алинеи 2 и 3 се отменят.

Чл. 59. Размерът на порционните пари по чл. 224, ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 74, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по чл. 66 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 67, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, на храната или левовата й равностойност по чл. 181, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 23, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража за 2016 г. е 80 лв.

Чл. 58. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 420 лв. от 1 януари 2016 г

Чл. 60. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 и чл. 66, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ е 380 лв. от 1 януари 2016 г.

§ 16. Размерът на допълнителното възнаграждение за прослужено време или за продължителна служба, и на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, получавано от служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Националната служба за охрана, Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за специалните разузнавателни средства към датата на влизането на този закон в сила се включва към основното месечно възнаграждение или към заплатата за длъжност на служителите.

***

Текстовете по сега действащия Закона за отбраната и Въоръжените сили, които ще бъдат променени след гласуване в Народното събрание:

Чл. 197. (1) Военнослужещите имат право на:

1. основен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни;

2. допълнителен платен годишен отпуск в размер един работен ден за всяка прослужена година, но не повече от 10 работни дни.

(2) Военнослужещите в определени области и дейности имат право на допълнителен платен годишен отпуск при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. Този отпуск не се включва в размера на допълнителния отпуск по ал. 1.

(3) Военнослужещите имат право на допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висши училища в размерите, определени в Кодекса на труда. (4) Военнослужещите, освидетелствани като хронично болни, имат право на допълнителен платен отпуск до 5 работни дни годишно.

 Чл. 213. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) На военнослужещите се изплаща допълнително възнаграждение за продължителна служба върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка прослужена година на военна служба, но не повече от 40 на сто.

Чл. 224. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.)

(1) На военнослужещите се осигуряват:

1. униформено облекло или левовата му равностойност;

2. порционни пари;

3. безплатна храна и ободряващи напитки при носене на дежурства, при занятия, учения, тренировки и лагери и при извършване на дейности със специфичен характер;

4. лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение.

(2) Доволствията по ал. 1 не се облагат с данъци и се осигуряват в размери, по норми, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Чл. 227. (1) При освобождаване от военна служба военнослужещите имат право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20.

(2) При последващо освобождаване от военна служба от размера на дължимото обезщетение се приспадат толкова брутни месечни възнаграждения, колкото са получени по ал. 1.

 (3) Когато военнослужещият е прослужил 10 и повече години и е освободен като негоден за военна служба поради заболяване или увреждане при или по повод изпълнение на военната служба, размерът на еднократното парично обезщетение по ал. 1 не може да бъде по-малък от 15 брутни месечни възнаграждения.

 (4) В случаите по ал. 3, когато прослуженото време е по-малко от 10 години, военнослужещият има право на еднократно парично обезщетение в размер 10 брутни месечни възнаграждения.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) При освобождаване от военна служба след прослужени 10 и повече години военнослужещите имат право на еднократно парично доволствие по чл. 224, ал. 1, т. 1.

 (6) Алинеи 1 и 5 не се прилагат при дисциплинарно уволнение.

(7) При смърт на военнослужещ обезщетенията по ал. 1 - 6 се изплащат общо на наследниците му. (8) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Обезщетенията по ал. 1 - 7 не се облагат с данъци.

Чл. 234. (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Обезщетенията на военнослужещите по този закон се определят на базата на брутното месечно възнаграждение, дължимо към датата на освобождаването от военна служба, на преместването, на увреждането или на смъртта на военнослужещия, което включва:

1. основното месечно възнаграждение;

2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) допълнителни месечни възнаграждения за продължителна служба, за специфични условия при изпълнение на военната служба с постоянен характер и за образователна и научна степен "доктор" или за научна степен "доктор на науките".

Чл. 296. (1) Към основното месечно възнаграждение на цивилните служители се изплащат допълнителни възнаграждения за:

1. прослужено време или трудов стаж и професионален опит - в размер не по-малко от 1 на сто върху основното месечно възнаграждение за всяка година трудов стаж;

2. специфични условия на труд;

3. рискове за живота и здравето, които независимо от предприетите мерки не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени;

4. извънреден труд;

5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките", изискващи се за длъжността, която заемат;

6. постигнати високи резултати в служебната дейност;

7. други случаи, установени в нормативен акт.

 (2) Допълнителните възнаграждения по ал. 1, т. 1 - 6 се изплащат при условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.).

(4) За цивилните служители от служба "Военна полиция" и служба "Военна информация" допълнителните възнаграждения по ал. 1, т. 2, 3 и 6 се изплащат при условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната по предложение на ръководителя на съответната служба.

(5) На цивилните служители от Военномедицинската академия се изплаща и възнаграждение за работа по клинични пътеки съгласно Националния рамков договор и/или за работа по договор с Националния осигурителен институт.

Чл. 298. (1) На цивилните служители се изплащат пари за представително облекло.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) На цивилните служители се осигуряват порционни пари.

 (3) Доволствията по ал. 1 и 2 не се облагат с данъци и се осигуряват при условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната.