Какво трябва да направите, за да получавате пенсия и заплата?

15.09.2015 г. Какво трябва да направите, за да получавате пенсия и заплата?

 От Националния осигурителен институт отговориха на въпрос, който интересува много военнослужещи след промените в Кодекса за социално осигуряване през лятото на т.г. Става въпрос за допълнителните възможности за пенсиониране, които създават параграфите 49 и  50 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КСО.

Otbrana.com

Въпрос: Какви са новостите при пенсионирането на лицата по чл. 69 от КСО?

Отговор: С § 49 и § 50 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване са създадени допълнителни възможности за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО.

На основание § 49 от ПЗР на ЗИДКСО лицата по чл. 69 от КСО, които имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, съответно уволнение или прекратяване на правоотношението, а на основание § 50 от ПЗР на ЗИДКСО лицата по чл. 69 от КСО, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират независимо от възрастта им до 31 декември 2018 г. 

Разпоредбата на § 49 от ПЗР на ЗИДКСО се прилага за лицата по чл. 69 от КСО, които са изпълнили условията за необходим осигурителен стаж по чл. 69 КСО, но не са прекратили правоотношението си. За да се отпусне пенсията е необходимо заявлението да е подадено след влизането в сила на разпоредбата – 15 август 2015 г. На основание § 49 се отпускат пенсии на лицата по чл. 69 от КСО с начална дата от влизането й в сила до 31 декември 2015 г., тъй като от 1 януари 2016 г. има нови условия за пенсиониране по чл. 69 от КСО. Датата на придобиване правото на пенсията по § 49 е датата на влизането в сила на разпоредбата, ако към тази дата лицата имат необходимия осигурителен стаж. За лицата, които придобиват изискващия се осигурителен стаж след влизане в сила на разпоредбата, но до 31 декември 2015 г., правопораждащата дата е датата на придобиване на изискуемия осигурителен стаж.

Ако придобиете изискващият се осигурителен стаж по чл. 69 от КСО до края на 2015 г., то датата на окръгляне на 27 години осигурителен стаж е датата на придобиване на правото на пенсия по § 49 от ПЗР на ЗИДКСО, ако към тази дата имате 18 години осигурителен стаж по чл. 69 КСО и заемате длъжност по чл. 69 от КСО, т.е. не сте освободен от служба като лице по чл. 69 от КСО. За да се отпусне пенсията от датата на окръгляне на 27 години осигурителен стаж до края на 2015 г. е необходимо заявлението за отпускане на пенсия да е подадено в съответното териториално поделение на НОИ в 6-месечен срок от датата на окръгляне на 27 години стаж.
Лицата по чл. 69 от КСО, освободени от служба, уволнени или с прекратено правоотношение до 31 декември 2015 г. включително, ползват реда за пенсиониране, установен с чл. 69 от КСО до тази дата.
От 01.01.2016 г. със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване са изменени разпоредбите на чл. 69 от КСО, като не се изисква прекратяване на осигуряването, а се въвежда изискване за навършена възраст.

Лицата по чл. 69 от КСО, които са навършили изискващата се възраст по чл. 69 от КСО, която е в сила от 1 януари 2016 г., се пенсионират по тази разпоредба.
Разпоредбата на § 50 от ПЗР на ЗИДКСО също влиза в сила три дни след обнародването на закона в “Държавен вестник”, но реалното ѝ приложение е в периода след 31 декември 2015 г. до 31 декември 2018 г. По тази разпоредба се отпускат пенсии на лица по чл. 69 от КСО, които не са навършили изискващата се възраст по чл. 69, но при условие, че до 31 декември 2015 г. те са придобили необходимия по чл. 69 от КСО осигурителен стаж. 

Ако подадете заявление в съответното териториално поделение на НОИ след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото – в случая след изтичане на 6-месечния срок от окръгляне на 27 години осигурителен стаж, който стаж е придобит до 31.12.2015 г., пенсията Ви ще се отпусне от датата на заявлението на основание § 50 от ПЗР на ЗИДКСО, ако към тази дата не сте навършил изискващата се възраст по чл. 69 КСО и ако към датата на заявлението заемате длъжност по чл. 69 КСО. За да се отпусне пенсията на посоченото основание е необходимо заявлението да е подадено в териториалното поделение на НОИ до края на 2018 г. и към датата на заявлението да сте лице по чл. 69 КСО, т.е. да не сте освободен от служба по чл. 69 КСО.

За справка

Чл. 69 от КСО: „Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 111 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) Военнослужещите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 67 от 2003 г., бр. 38 от 2005 г., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.05.2006 г., бр. 64 от 2007 г., доп., бр. 25 от 2009 г., в сила от 1.06.2009 г., изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп., бр. 44 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 70 от 2013 г., в сила от 9.08.2013 г., изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони, по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или като следователи и младши следователи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) Държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", на военна служба или по законите по ал. 2.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.05.2006 г., предишна ал. 3, доп., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 111 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца.

(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., отм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 49 1.01.2014 г.).

(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2006 г., предишна ал. 4, бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 88 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., предишна ал. 5, бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 53 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) Служителите в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., предишна ал. 6, бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) Служителите на длъжност "водолаз" в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, ако са прослужили на тази длъжност 15 години, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца.

(8) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по ал. 1, 2, 3 и 6 се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по ал. 4 и 7 може да допълва осигурителния стаж по ал. 1, 2, 3 и 6. (9) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) От 31 декември 2016 г. възрастта за лицата по ал. 1 – 7 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за лицата по ал. 1, 2, 3 и 6 и до 45-годишна възраст за лицата по ал. 4 и 7. (10) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) Право на пенсия при условията на ал. 1 – 9 имат и лицата, които са изпълнявали военна или държавна служба по законите по ал. 1 – 3, лицата, които са били на длъжностите по ал. 4 и 7, и служителите, които са извършвали дейностите по ал. 6.

§ 49. (В сила от 15.08.2015 г. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Лицата по чл. 69, които имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, съответно уволнение или прекратяване на правоотношението. § 50. (В сила от 15.08.2015 г. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Лицата по чл. 69, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират независимо от възрастта им до 31 декември 2018 г.