Законопроект въвежда забрана за извършване на дейности с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини

22.07.2015 г. Законопроект въвежда забрана за извършване на дейности с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини

 Доколкото в законопроекта се засяга Законът за военноинвалидите и военнопострадалите в редакцията на „Отбрана” получихме становище на председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев, което публикуваме без редакторска намеса.

(На снимката: Валентин Радев, народен представител, заместник-председател на Комисията по отбрана, заеднo с други депутати вносител на законопроекта.)

Otbrana.com

Законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, е внесен в парламента от Валентин Иванов Радев и група народни представители. Той е разпределен в четири комисии. Водеща е Комисията по отбрана, която ще обсъжда на утрешното си заседание законопроекта другите са социалната, правната и вътрешната. Комисията по правните въпроси вече има позитивно становище на първо четене.

Със законопроекта се въвежда забрана за извършване на дейности с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини и се регламентира унищожаването, транспортирането, вноса, износа и трансфера с цел унищожаване. Предвижда се унищожаването в срок до 2019 г. на наличните стокови запаси от касетъчни боеприпаси в изпълнение на изискванията на Конвенцията за касетъчните боеприпаси. 
Предлага се контролът върху дейностите с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини да се осъществява съвместно от Министерството на отбраната и от Министерството на вътрешните работи, като се цели спиране или максимално ограничаване на процесите по внос и транспортиране на оръжия и боеприпаси с единствена цел тяхната утилизация.

Регламентират се дейности свързани с помощ на жертви, събиране на информация и административно-наказателна дейност. 

Със законопроекта се предлага допълнение на Наказателния кодекс, като се инкриминира осъществяването на всякакви дейности с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини.

Доколкото в законопроекта се засяга Законът за военноинвалидите и военнопострадалите в редакцията на „Отбрана” получихме становище на председателя на Съюза на военонинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев, което публикуваме без редакторска намеса.

***
Становище

на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите по законопроекта за изпълнение на конвенцията за касетъчните боеприпаси и конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване

 

Моля да бъде прочетено цялото и внимателно, с наличните под ръка:

- Кодекс за общественото осигуряване;

- Закон за военноинвалидите и военнопострадалите;

- Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;

- ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН;

- Закона за опазване на околната среда;

- Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия;

- Закона за здравето;

- ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ВСИЧКИ ПОД НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ УРЕЖДАЩИ ПРАВАТА НА ТЕЗИ ХОРА, КОИТО СА И ОТ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ – жертвите по настоящия законопроект;

- НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА – преминаване през ТЕЛК и получаване на решение с придобита инвалидност при трудова злополука и от там нататък върви по всички нормативни документи за ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ;

- и ред други закони и подзаконови актове от законодателството на Република България, които не са прочетени и взети предвид при написването на настоящия законопроект или ако са четени не са осмислени.

Безспорно ратифицираните от страната ни конвенции следва, да се изпълняват и прилагат съгласно приетите ангажименти в тази област, за които са конвенциите и в случая по отношение на касетъчните боеприпаси и противопехотни мини. Трябва стриктно да се съблюдават и изпълняват дейностите посочени в конвенциите и да не се провеждат дейности, който не са разрешени по силата на Конвенцията за касетъчните боеприпаси/ККБ/ и Конвенцията за противопехотните мини/КППМ/.

По наша информация и направени проучвания до момента Република България чрез Народното събрание е ратифицирала 132 конвенции със специален закон за ратификация всяка от тях. Към момента няма приет закон за изпълнение на ратифицирана конвенция от тези 132 конвенции и от тук изниква въпросът, защо сега се създава такъв закон и нужен ли е.

Имаме и бегла информация, че у нас нямаме противопехотни мини – наши, чужди внесени от някъде има, но за тях да се прави цял закон, както и за касетъчните боеприпаси, които не са чак толкова, за да се нуждаят от специален закон.

Ние можем да кажем само, че закон за изпълнение на тези конвенции не е необходим, защото нашето законодателство урежда с отделни закони всички тези дейности, които за събрани и описани в Закона за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната за използването, складирането, производството и трансфера на противопехотн мини. Проектозакона не обхваща цялата проблематика по всичките специфични закони в тази област на действието на конвенциите и може да се изпуснат важни неща, които не описани в този предлаган закон ще доведат до проблеми при прилагането му и прилагането на останалите специфични закони.

Друго нещо важно е, че закон за изпълнение на тези именно конвенции има само до колкото успяхме да проучим в две страни в света едната е от скандинавския полуостров другата е от британските страни.- така най общо казано.

В раздел втори „Дейности с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини”, чл. 8 е записано „/1/ Касетъчни боеприпаси и противопехотни мини се унищожават от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държавата членка, които са получавали разрешение за унищожение, издадени от министъра на на отбраната и министъра на вътрешните работи или от оправомощени от тях длъжностни лица.

/2/ Разрешението за унищожаване по ал. 1 включва и съхраняване на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини”.

Става ясно, че това са търговци, които нямат нищо общо с въоръжените сили и изпълнението на военна служба, а от там и даване на права като военноинвалиди и военнопострадали на лицата пострадали при тези дейности съгласно чл. 8 като цяло. Това са цивилни лица наети на работа от съответните физически или юридически лица с търговска цел и извършване такава дейност с цел най-общо казано облагодетелстване, а не военна насоченост..

Наред с това всичко записано в чл. 9 – 27 от предлагания законопроект третира как се издават разрешения, кои ги издава, с какво следва да разполагат физическите и юридически търговски лица за да пристъпят към извършване на дейностите посочени в двете конвенции. Тези които ще извършват дейностите – тоест изисква се съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 „квалифициран персонал” и изискванията към тази квалификация и въобще всичко в тази ал. 1 от т. 1 – 5 се определя със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ и съответна наредба към него. В член 11 при изброените от т. 1-14 дейности се действа по Търговския закон, Закона за опазване на околната среда, Закона за частната охранителна дейност и т.н. – по нито един военен закон така да се изразим – и това показва, че няма никакво основание да се свързва всичко това със Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Следва да се знае категорично, че Закона за военноинвалидите и военнопострадалите е специфичен закон решаващ и уреждащ социалния статут на тези заслужили за Родината си български граждани заболели или пострадали при изпълнение на войнските си конституционни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България –не при трудова – търговска дейност.

І. Ето защо Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите  е категорично против, не подкрепяме и следва да отпадне в този си вид чл. 31 /при положение, че се продължи идеята за реализиране на Закона за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната за използването, складирането, производството и трансфера на противопехотн мини – за нас не би следвало да има такъв закон/.

Съгласно чл. 3 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите: „Военноинвалидите са български граждани с трайно намалена работоспособност в резултат на заболяване или злополука при или по повод на изпълнение на военна служба в мирно или военно време, в мобилизационния и постоянния резерв, доброволния резерв и запаса, и освидетелствани по законоустановения ред” Няма да изписваме военнопострадалите – защото те са следствието на военноинвалидите и ги има изписани в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и настоящия проектозакон.

Съгласно проекта в чл. 30, ал. 1 е записано, че „Жертви на касетъчните боеприпаси и противопехотн мини са всички хора, които са загинали или понесли физически или психологични травми, икономически загуби или упражняването на правата им е било сериозно затруднено по причина на използване на касетъчните боеприпаси и противопехотн мини”.

На база на това определение, не може да стане ясно начина на полученото увреждане от тези хора как е свързано с изпълнението на военната служба.

Ясно е, че тези хора не са свързани с военна служба, а чрез трудов договор за изпълнение на трудова задача по унищожаването, използването, складирането, производството и трансфера на касетъчните боеприпаси и противопехотн мини. Не е ясно още, на територията на коя държава се извършва – „търговската дейността” по тези конвенции и граждани на коя държава са евентуалните пострадали..

В тази връзка смятаме, че по отношение на хората пострадали от касетъчните боеприпаси и противопехотн мини, при положение, че те са български граждани, следва да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване/КСО/, посочени в глава пета „Осигуряване за трудова злополука и професионална болест”, както и раздела от Кодекса, касаещ обезщетенията при временна нетрудоспособност и трудоустрояване.

Следва да се има предвид и това, че голямата част от социалните права на военноинвалидите и военнопострадалите са пряко и тясно свързани със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България/ЗОВСРБ/, примерно материалното подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите, което се пришива и на жертвите по конвенциите са на база чл. 226 з, децата на загиналите пък се третират в чл. 226и и т.н., тоест Министерството на отбраната ще се ангажира с хора, които не са пострадали при или по повод изпълнение на военна служба – конституционен дълг.

Освен това следва да има и застраховки, които са в процеса по дейностите на цитираните конвенции. Подпомагането на тях и/или на техните наследници, че инцидент се компенсират и обезщетяват напълно с размера на тази застраховка и не е необходимо да се предвиждат още допълнителни помощи, както на военноинвалидите и военнопострадалите. Но ако искат да го направят да се регламентират точно в настоящия законопроект и де не се прехвърлят, където и да е, както това е направено със Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Между другото така се посяга и върху Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите – които следва да приемат в организацията си цивилни хора нямащи нищо общо с военната служба.

Тази години, организацията отбеляза 100 години от учредяването си и в чл. 3 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и чл. 8 от Устава на организацията, както и в първия Устав от 1915 г. и законите 1915, 1925, 1936 години насочени специално за военноинвалидите и военнопострадалите – те са определени като пострадали при или по повод изпълнение на военна служба.

Нека да напомним само, че през 1950 година по решение на ЦК НА БКП „А” 430 е закрит Съюза, а с разпореждане № 1302 на Министерски съвет е ограбен в размер на над 500 000 мил. златни лева и имущество. Сигурно нещо такова се цели и сега с това прехвърляне към организацията ни на цивилни лица от „комунистите – лобистки предложители на този законопроект”.

Няма съмнение, че пострадалите хора трябва да се обгрижват, но това става със съществуващите закона за това, както споменахме Кодекса за обществено осигуряване/КСО/, трябва да им се издадат ТЕЛК решения за инвалидното им състояние – чрез Закона за здравето с помощта на Наредбата за медицинската експертиза – на лицата в трудоспособна възраст, след което да се пристъпи към Закона за интеграция на хората с увреждания и всички поднормативни документи даващи и защищаващи правата на тези граждани, които са пострадали при трудова злополука, какъвто е случая с лицата работещи по трудово правоотношение в търговските дружества занимаващи се с производството, складирането, трансфера и унищожаването на касетъчните боеприпаси и противопехотни мини.

І. Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите  е категорично против, не подкрепя и следва да отпадне в представения вид и  § 3. от Заключителните разпоредби.

1. Няма как в Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет да се включат и граждански лица, без да имат нищо общо с военната служба – чл. 9, ал. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

2. Няма как към Министерството на обраната да се създаде Централен регистър на жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини – чл. 11 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Такъв регистър на трудовите злополуки има в Националния осигурителен институт и само с едно допълнение към него могат да излизан автоматично всички пострадали при тези дейност.

Разбираме вносителите, те явно искат да покрият някаква търговска ниша – тоест има лобиране в случая, както и това да се покажем пред някого от вън. Ако искат да дадат допълнителни социални права на пострадалите могат спокойно да го направят, без да правят тези каламбури със Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и т.н., можем да помогнем в тази насока.

Има един генерален извод, че законите, когато се пишат и предлагат, от който и да е - народен представител или правителството, следва да се обърнат към лицата заинтересовани в тях – както е в случая следва, да се обърна към:

- Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите;

- Министерство на отбраната;

- Министерство на труда и социалната политика;

- Националния осигурителен институт;

- Националната здравно осигурителна каса;

- Министерството на вътрешните работи

- Министерството на здравеопазването;

-  Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда”;

- Председателя и заместник-председателя на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет  - съгласно Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и т.н.

Към горния извод можем да добави и това, че:

1. През годините когато у нас под една или друга форма е имало производство на боеприпаси чрез държавата, а и сега нищо, че е малко и е частно – винаги е имало нормативен начин за уреждане на примерно описаните неща в Конвенциите, а и сега ги има нормативно уредени, както описахме по-горе, но трябва да се чете и проследи пътя на нещата;

2. Ако проследим целия процес на действие в конвенциите, като производство, складиране, съхранение и унищожение – ще установим, че никъде няма военни в схемата всички са цивилни, части-търговски лица и те са покрити със съществуващото законодателство и още, военните се показват при положение, че е станал инцидент и тогава специализираните формирования идват на терен и започват дейността си и тогава при положение, че с тях се случи нещо – загиване или нараняване – това е при или по повод изпълнение на военна служба и те автоматически се покриват от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, като военноинвалиди – получават това качество съгласно закона, а техните близки – вече като военнопострадали.

3. И още нещо, вече към всички Народни представители – вместо в годината на 100 годишнината на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, 100 годишнината от поемането на Патронажа на Върховния главнокомандващ българската войска/армия, 100 годишнината от приемането на Първия закон за грижа към тези заслужили за Родината си български граждани, 90 години от създаването със Закон за „Отделение за грижа към военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на войната, 65 години от РЕШЕНИЕТО НА ЦК НА БКП за закриване на организацията ни и ограбването и през 1951 година, 25 години от възстановяването на организацията ни и още ред други такива емблематични годишнини да направят така, че се приемат нови изменения и допълнения в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите – тъй като те са на последното социално стъпало в държавата – след като са дали всичко от себе си здраве и живот – СЕ ЗАНИМАВАМЕ С УРЕДЕНИ НЕЩА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НИ.

4. На 15.07.2015 година една от участващите комисии тази на Комисията по правни въпроси е провела заседание и е приема законопроекта. В частта, която ние искаме да се отхвърлят нещата свързани с „помощта на жертвите” има едно изречение „Регламентират се дейности свързани с помощта на жертвите, събирането на информация и административно – наказателна дейност.

Така записано става ясно, че правната комисия не е вникнала в същината и духа на закона и приема регламентиране на помощни права на граждански лица, без те да имат нещо общо с военната служба и като прависти вместо да изтъкнат нарушението на тези неща и несъстоятелността на чл. 31 и § 3 като цяло, те го подкрепят – явно куца в нашата правова и нормативна система и се създават противоречиви и изключващи се закони.. Страни неща, странни.

Освен това е посочено, че унищожаването на касетъчните боеприпаси се предвижда да се извърши до 2019 г., което автоматически дава да се разбере за несъстоятелността на такъв закон, изписан по този начин и показва външната диктовка на нещата и вмешателство в духа и същината на други закони само и само да се угоди и да се направи недоносче, което да обърка цялостното ни законодателство.

Моля за направените от Вас стъпки и действия да ни уведомявате и поддържаме постоянен контакт по така представения от нас проблем: гр. София 1000, ул. „Христо Белчев” № 21, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, 02/980-30-90 централа, 0878-942-166 инж. Петър Траянов Велчев – председател на организацията.

Наред с това настояваме да бъдем канени при евентуалните разглеждания на законопроекта, ако не падне, в комисиите, в който е разпределен и при гледането му в пленарна зала.

С уважение и надежда:

Председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, заместник – председател на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет инж. Петър Велчев