Преди 40 години бе поректирана и създадена ЕАСО „Преслав“

14.02.2015 г. Преди 40 години бе поректирана и създадена ЕАСО „Преслав“

 В периода 1975-1979 година се разработва концепцията за единна общодържавна система за откриване и оценка на мащабите и последствията от използване на ОМП, пожари, наводнения, земетресения, бедствия, аварии и катастрофи на територията на НРБ под кодовото наименование ЕАСО „Преслав“. Днес, за съжаление, я няма. Свидетели сме на трагичните резултати.

Полк.о.з.ст.н.с.,д-р инж. Венелин Новаков

Подп.о.з. инж. Йордан Спиров

Създаването на Автоматизираните системи за управление (АСУ) на Българската народна армия, сега Българска армия, бяха обусловени и неразривно свързани с процесите на цялостната модернизация, усилване и укрепване на Въоръжените сили (ВС) в епохата на „голямото противопоставяне“ между военните съюзи на НАТО и Варшавския договор, известен като „студената война“.

Всяка една от страните имаше в своя арсенал както конвенционални оръжия, така и ядрени, химически и биологически оръжия, способни да нанесат непоправими поражения на цялата земна биосфера и дори да доведат да ликвидиране на човечеството.

Страните-членки на НАТО и Варшавския договор непрекъснато усъвършенстваха както системите си за непосредствено въздействие и нанасяне на поражение на противника, така и тези за защита на войските и гражданското население.

Химически войски на Българската народна армия и Гражданска отбрана на Народна Република България са създадени в годините след Първата и Втората световни войни с непосредствените задачи за защита на войските и населението от използването на ядрено, химическо и биологическо оръжие, ограничаване на загубите в личен състав и респективно гражданското население, защита на войсковите формирования и важни структурни обекти с цел намаляване на последствията от пълната хуманитарна катастрофа и национален геноцид.

Основен елемент в тази дейност, освен осигуряването с материални и техническии средства за индивидуална и колективна защита, е осигуряването на щабовете и органите за управление на всички нива в държавата с точна информация за вземане на бързи и ефикасни решения по ограничаване и ликвидиране на последствията в условия на ограничено или масирано използване на оръжия за масово поразяване (ОМП), в съответствие с приетите тогава военни доктрини и конценции.

С цел решаване на важния съставен елемент на информационното осигуряване на органите за управление (щабовете във Въоръжените сили, Гражданска отбрана и държавните органи на министерствата и ведомствата) през 1967 година с Постановление № 2 на Държавния комитет по отбрана на НРБ се създава „Единна система за разузнавателна информация в НРБ – ЕСРИ“.

На базата на това постановление започва развръщането и интегрирането на органите и структурните звена за обработка и анализ на информацията, заедно с техните технологични средства и методологична база. Създаденият през 1968 година „Военно-научно изследователски институт с изчислителен център“ (ВНИИ с ИЦ) служи като основна база за изследване, проектиране и внедряване на автоматични, автоматизирани, механо-електронни средства и методологии, модели и алгоритми за събиране, обработка, анализ, документиране и гарантирано осигуряване с информация на органите за управление на войските, структурните управленски звена в БНА, ВС на НРБ и Гражданска отбрана.

В периода 1967 – 1969 година към щабовете и органите за управление щатно се формират звена за обработка на информацията за ядрената, химическата и биологическата обстановка (ЯХБО). По предложение на Началника на Управление „Химически войски” – МО полковник Александър Диков с МЗ № 0411/24.10.1966 г. се създава Разчетно- аналитична станция (РАСТ) към Министерство на отбраната, на която е присвоен военно пощенски номер 85570. По-късно,  през 1969 г. в щата на РАСТ – МО се създава още една РАСТ за нуждите на ГЩ. На 20.11.1973 г. двете разчетно аналитични станции се разделят, като РАСТ – ГЩ с военнопощенски  номер 95580 се предислоцира в района на поделение 35230 – гр. София (войскови район 4-ти километър), а другата под името РАСТ – КСВ се придава на сухопътни войски.

Създаденият ВНИИ с ИЦ също включва в своя щатен състав сектор за развитието на автоматизираните системи на ХВ и ГО. В сектор „АСУВ – 1“ щатно е включен офицер „старши алгоритмист-химик“ н.с.І-ІІІ ст. полк. инж. Стефан Луков Бистреков и е създадено направление в секция „Гражданска отбрана“ с две офицерски длъжности: началник секция – подп. ст.н.с. Стефан Маринов Гаев к.т.н. и проектант, старши алгоритмист – н.с.І-ІІІ ст. кап.инж. Михаил Борисов Арнаудов.

В Изчислителния център (ИЦ) е съдадено направление по обработка на информацията за ЯХБО и химическо въоръжение, техника и имущество (ХВТИ) и експлоатация на програмно-математическите оперативно-тактически задачи на ЕИМ „Минск 22“.

Бързото развитие на електронните технологии на запад и в НАТО налага ускоряване на темповете за внедряване на ЕИТ в БНА и ГО за повишаване поддържането на отрбанителните способности на страната.

С Разпореждане № 56 на министерският съвет от 14.02.1975 г. се възлага усъвършенстването на ЕСРИ в ГО на НРБ и ХВ на БНА под непосредственото ръководство на съответните първи ръководители – Началник щаб на ГО и началника на ХВ. Разработени са концепции за развитието на системите за обработка на разузнавателната информация на територията на страната, касаеща ЯХБО, разработена е мобилна система за радиационно и химическо разузнаване „АРЕС“ на базата на АКРХ „Маяк“ и МЕИМ- „ИЗОТ 310“.

В периода 1975-1979 година се разработва концепцията за единна общодържавна система за откриване и оценка на мащабите и последствията от използване на ОМП, пожари, наводнения, земетресения, бедствия, аварии и катастрофи на територията на НРБ под кодовото наименование ЕАСО „Преслав“. Създаден е работен колектив във ВНИИ под ръководството на полк. ст.н.с. Стефан Гаев к.т.н. и членове: н.с.Іст.майор Михаил Арнаудов, н.с.ІІІст.капитан Венелин Новаков, ст. оперативен специалист подполковник Константин Киселов, н.с.Іст.полк. Димитър Неделчев с цел извършване на предпроектно проучване във всички структурни звена на органите за управление, министрества и ведомства и осигуряване взаимодействие на програмно-техническо ниво с изграждаща се Общодържавна Автоматизирана Система за Оповестяване (ОАСО „Грамада“).

Обследвани са управленията в МО и ГЩ, видовете ВС, армейските обединения, Гражданска отбрана, Министерството на вътрешните работи (МВР), Министрество на здравеопазването (МЗ), Министерство на околната среда (МОС), Комитет по енергенитка (КЕ) и АЕЦ „Козлодуй“, Министерство на транспорта (МТ), Комитет по пощите и далекосъобщенията, министрество на промишлеността, биотехнологическата, химическата и металургическата промишленост, Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ), Главно управление „Хидрология и метеорология“ към Българската академия на науките, Геофизичен институт и др. Създава се самостоятелна секция „ХВ и ЕАСО“ и се разкрива длъжността „Главен конструктор“ на ЕАСО „Преслав“, като секцията формира апарата на главни конструктор. Утвърдена е концепция по разработването на пълен технически и програмен проект на ЕАСО „Преслав“.

Паралелно, проектните решения в програмно-технологичната им част започват своето експериментално реализиране на база МЕИМ – ИЗОТ-310 мобилен вариант. Разработеният комплекс оперативно-тактически задачи (ОТЗ) „ФЕНИКС“ за оценка на ядрената и радиационна обстановка във войските участва в командно-щабни учения на Обединените Въоръжениси сили на Варшавския договор, фронтови и армейски учения и ежемесечните тренировки на информационната система на ХВ в щабовете РАСТ-РАГ. Разработена е система за графична обработка на информацията за оперативно-тактическата обстановка с изнесени дигитайзери и плотери, като цялостната оперативна система е демонстрирана на КЩУ на Варшавския договор пред Щаба на обединените въоръжени сили (ЩОВС) по време на учението „ЩИТ 82“ през месец септември 1982 г. Високата ефективност на програмното осигуряване е оценена от изследователски групи на ЩОВС и лично от командващия на Химически войски на Съветската армия генерал-полковник Пикалов.

С Решение № 207 на министрески съвет от 29.12.1983 година е приета План-програмата и положенията на фукционирането, проектирането, техническото, програмно-технологичното и финансово осигуряване на ЕАСО „Преслав“. През 1986 г. е създаден Програмен съвет на ЕАСО „Преслав“ с председател началника на ГЩ на БНА и включващ в своя състав: началника на ГО, началника на Управление ХВ-МО, началника на Управление ХВ-КСВ, заместник-министри от министрествата и ръководители или заместник-ръководители на ведомства, включени в системата и главния конструктор на ЕАСО „Преслав“.

В отговор на възникналата тежка авария в Чернобилската АЕЦ на територията на Украинската република ЕАСО „Преслав“ е приведена в повишена готовност на 30.04.1986 г., по-късно в пълна бойна готовност  и считано от 01.05.1986 г. започна денонощно 24 часово бойно дежурство на всички стационарни центрове и мобилни звена на системата. Месеци наред ЕАСО „Преслав“ поддържа този режим, като се обработват и натрупват данни за фактическата радиационна и дозиметрична обстановка от повече от 5 600 поста, във войските, граждански и производствени центрове на територията на страната,  десетки лаборатории и подсистемата за въздушно радиационно наблюдение и контрол. Чрез изградените информационно-аналитични центрове (ИАЦ) в МНО и ГО държавното и военно ръководство получава достоверна и пълна информация за обстановката в страната, както и научно обосновани предложения за предприемане на мерки за намаляване и ограничаване на последствията от радиоактивното замърсяване на територията, земеделските земи, животновъдството, хранително-вкусовата промишленост и намаляване на дозовото натоварване на населениета и личния състав на ВС.

Разбира се не във всички структури на държавното управление тази информация е била ефективно използвана, но за чест на БНА министъра на отбраната армейски генерал Добри Джуров стриктно е налагал в своите заповеди направените предложения от началника на УХВ генерал-майор Любомир Динев, който лично е ръководил и извършвал облитане по време на въздушното радиационно разузнаване.

След Чернобилската авария и опита от преодоляването на нейните последствия, както и с участието на редица изтъкнати учени в страната (проф. Ил. Белоконски, проф. Цв. Бончев, проф. В. Маринов, доц. В. Босевски, доц. Я.Янев, ст.н.с.инж. Новаков) бяха направени сериозни изводи, включително за забрана на всякакви научни и рационализаторски експерименти с ядрени енергетични установки. Същевременно се изясни, че ядрена война в широки мащаби в съвременна Европа, наситена с АЕЦ е невъзможна или малко вероятна. Широките мащаби на радиоактивното замърсяване правят целите на войната безсмислени или неефективни, особенно при масирано използване на ядрено оръжие. Всичко това доведе до преосмисляне на концепцията за изграждане на ЕАСО „Преслав“, като бяха засилени направленията в екологичната област, инцидентите с ОМП, бедствията, авариите и катастрофите.

С заповед № 045/19.04.1990 г. на министъра на отбраната стационарната система на ЕАСО „Преслав” е приведена в постоянен денонощен режим на работа, считано от 01.10.1990 г., за осигуряване на ранно предупреждаване, и оценка на обстановката в кризисни ситуации, тежки аварии и инциденти в атомната енергетика, химическата и биотехнологичната промишленост и при трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване.

В изпълнение на заповедта, за усъвършенстване управлението на системата, на базата на РАЦ – ЦП бе създаден Централен пункт за управление (ЦПУ) на ЕАСО „ Преслав”със щат П-3300. За началник на  ЦПУ – ЕАСО „Преслав” бе назначен  подполковник Любен Кирилов Живков.

За да се отговори на новите предизвикателства през 1990 -1993 год. беше разработен на базата на съществуващото програмно-технологично осигуряване Националната експертно-съветваща система за екологичен контрол „ЕКОН“ от секция „ХВ и ЕАСО“ на ВНИИ. Практически в НЕС „ЕКОН“ са  включени всички програмно-технологични комплекси от задачи, обхващащи възможностите за постоянен контрол на граждански и военни обекти и структури, потенциарно опасни обекти, повече от 3600 хидротехнически обекти и съоръжения, ядрени енергетични и изследователски установки, на 6000 обекта с високо активни източници на радиоактивти лъчения и съхраняващи радиоактивни вещества и материали. През 1993 г. възможностите на НЕС „ЕКОН“ са демонстрирани пред официална 17 членна делегация на Националната гвардия на САЩ, ръководена от началника й, които потвърдиха нейната уникалност, ефективност и интегритет.

Настъпилите политически промени в страната в началото на 90 години на миналия век, доведоха до сериозни изменения в концепциите за изграждане на АСУВ, включително и при ЕАСО „Преслав“. Цялостната дейност по проектната реализация ежегодно и в дългосрочен план до1999 г. се съсредоточи в секция „ХВ и ЕАСО“, от 1997 г. в състава на „Сектор системен анализ и функционални подсистеми“, с началник главния конструктор на ЕАСО полк.ст.н.с. Венелин Новаков, на ВНИИ – ГЩ. Оперативното ръководство на ЕАСО „Преслав“ се осъществяваше от в УХВ-ГЩ, а функционално системата се ръководеше от ЦПУ на ЕАСО „Преслав“.

Решението на министерски съмет № 552 от 30.06.1999 г. за закриване на военнонаучните организации и специално ВНИИ с ИЦ изигра пагубна роля в развитието на военните отбранителни изследвания, в това число и системите за управление. Създаденият „Институт за перспективни изследвания за отбраната“ със своя десетократно намален състав не можеше да изпълнява функциите на национално координиращ и развоен орган. Практически работата в редица направления бе тотално блокирана и спряна, в това число и на ЕАСО „Преслав“.

Закриването на УХВ-ГЩ от началото на 2000 год. и трансформирането му в отдел“ЯХБЗ и Е“ в Главно оперативно управление на ГЩ намали и способностите за оперативно ръковоство на ЕАСО, като по-голяма част от задачите бяха прехвърлени към ЦПУ на системата, който от своя страна бе закрит на 01.10.2000 г.

На 01.10.2000г. влиза в сила щат № П-3370, с който на основата на РАЦ-ЦП се създава Център за събиране, обработка и анализ на информацията за ядрена, химическа и биологическа обстановка (ЦСОАИ за ЯХБО), с военно пощенски номер 26350, с началник подполковник Йордан Спиров. В този период, особенно след изваждането на ГО от състава на МО (2001 г.), задачите на ЕАСО „Преслав“ започнаха да се трансформират основно към защитата на личния състав на армията и войсковите съединения, части и подразделения и системата бе преименувана в Автоматизирана информационна система „Преслав“.

Така по същество създаденият център стана правоприемник на голяма част от задачите, изпълнявани от секция „ХВ и ЕАСО“ и УХВ-ГЩ. Благодарение на високия професионализъм на военнослежещите и гражданските лица служили в този период в структурите на системата, всички изпълнявани оперативни задачи продължиха своето успешно изпълнение, независимо от намаления личен състав в отделните структури.

Приемането на Репулика България за членка на НАТО през април 2004 г. постави нови изисквания за развитие на системата, а именно постигането на оперативна съвместимост със системите за предупреждаване и докладване в страните-членки на Алианса.

От 2005 година личният състав от реорганизираните РИЦ на видовете въоръжени сили и РИГ в съединенията и частите, започнаха да изучава и практически да прилагат в ежемесечните тренировки на системата процедурите за изясняване и оценка на обстановката в НАТО, описани в АТР-45 „Warning and Reporting and Hazard Prediction of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Incidents.

Съществен принос за повишаване на съвместимостта със страните-членки на НАТО допринесе и разработването на компютърно-подпомагано, тактико-специално учение на АИС „Преслав“, използвайки симулационната ситема JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation Enhancements), което от 2006 година се превърна в ежегодно учение на системата, а в последствие, отделни модули от учението се използваха и в подготовката на декларираните формирования от Българската армия за НАТО.

Придобиването на софтеурният продукт за оценка на ЯХБО в НАТО NBC Analysis през 2008 година за ЦСОАИ за ЯХБО и РИЦ на видовете въоръжени сили допринесе за постигане на пълна оперативна съвместимост на оперативното и стратегическото ниво на управление на Българската армия с изискванията на НАТО.

На практика, изброените положителни етапи в развитието на системата след 2004 година съвсем не покриват изискванията на НАТО за изграждането и функционирането на системите за предупреждаване и докладване. Свиването на отговорностите на АИС „Преслав“ само до защита на личния състав на Българската армия, органите за управление, съединенията и частите лишава системата от нейната всеобхватност и е в пълна противоположност на идеологията, която е била заложена при нейното проектиране. Прекъсването на каналите за обмен на информация в реално време с министерствата и ведомствата, липсата на експертен съвет от представители на различни държавни ведомства и БАН, работещи в областта на ЯХБЗ е в противоречие с основните изисквания на НАТО, разгледани в ратифицираните документи от тази област.

Случващите се през последните години бедствия, аварии и инциденти, довели до многомилионни финансови загуби и човешки жертви са резултат от липсата на превантивна дейност и контрол, на точна оценка на обстановката и способност за предлагане на научно обосновани предложения за предприемане на мерки за намаляване и ограничаване на последствията и за събиране на данни за фактическата обстановка на територията на страната в реално време.

За да се отговори на всички тези въпроси и предизвикателства преди 40 години беше проектирана, създадена и развивана ЕАСО „Преслав“.

Днес, БОГ да пази България и народа ни от войни, природни бедствия, аварии и катастрофи и от глупостите на човешкия фактор.