Уроците за отбраната на страната започват от 3 ноември

22.10.2014 г. Уроците за отбраната на страната започват от 3 ноември

 Анкетно проучване на Централното военно окръжие сред 6952 ученика показва положителното отношение към темите и провеждането на часовете през изминалата 2013-2014 г. Учениците искат повече практически занятия.

Спирдон Спирдонов

Със заповед на министъра на отбраната и утвърден план е възложено на  ВА „Георги С. Раковски“ да организира и проведе три еднодневни семинара за обучение и инструктаж на назначените военнослужещи и на цивилни служители за водене на задължителната подготовката на учениците от 9 и 10 клас през учебната 2014-2015 г., каза полковник доцент Красимир Добрев, заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Той е определен за ръководител на семинара, в който участват и членовете на Комисията за осъществяване на методическия контрол за обучение и инструктаж на определените за водене на занятията в страната с председател полковник Иван Георгиев, държавен експерт в отдел „Образование и квалификация“ в дирекция „Управление на човешките ресурси в МО.

Проявата се организира съвместно с дирекция „Управление на човешките ресурси“ на МО и ЦВО. Днес такъв семинар ще има в Пловдив, а утре в Стара Загора. Вчера бе в София, във Военна академия „Георги С. Раковски”. Полковник Добрев бе категоричен, че става дума не за военна подготовка, а за подготовка на гражданите за изпълнение на задължения във връзка с отбраната на страната. Началната и специалната военна подготовка, според нормативните документи, е за студентите. Чл. 56. от Закона за резерва на Въоръжените сили гласи: „Гражданите на Република България в девети и дести клас на средното си образование преминават подготовка за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбранта на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задчите на въоръжените сили.”

През миналата година, като за първи път, пристъпвахме с определен страх към провеждането на занятията, каза полковник д-р Димитър Мешков, началник на отдел „Столичен” на ЦВО. Днес обаче вече има натрупан определен опит. Ръководителите се убедили, че е приятно да се работи с млади хора. Нормативните документи се познават добре. Самото обучение е добило популярност сред обществеността и най-вече сред директорите и класните ръководители, които са задължени да присъстват на занятията.

На пръв поглед, продължи анализа си полковник Мешков, 5 часа в 9- ти клас и още толкова в 10-ти, изглеждат нищожни, но като организация и провеждане, като се имат предвид броят на училищата и паралелките в цялата страна, се получава значителна сума часове. Съществуващите опасения преди началото на подготовката за неуважително отношение на учениците към хората, определени за провеждане на занятията, не са се оправдали. За интереса говори и фактът, че, макар и да не са задължени, на редица места са присъствали и ученици от 11-ти и 12-ти клас. Представителите на ЦВО са взаимодействали активно с директорите на средните училища и с класните ръководители. През учебната 2013-2014 г. 55 военнослужещи и 258 цивилни служители в ЦВО и подчинените му структури за участвали непосредствено в тази подготовка. Ангажирани са били още 32 военнослужещи от Съвместното командване на силите, 127 - от Сухопътни войски, 46 - от ВВС, 47 - от ВМС, 10 - от Военна академия, 13 - от НВУ, 14 - от ВВМУ и 8 - от Военно-географската служба.

Опитът показва, че присъствието на класните ръководители оказва допълнително дисциплиниращо въздействие. На места възникват проблеми с техническата осигуреност. Не във всички училища са на разположение работещи компютри, което налага провеждането на часа без онагледяване. Такива проблеми в частните училища нямало. В тях обаче имало паралелки от трима, двама и или от един ученик, които в доста случаи са по индивидуални програми. От друга страна там, където няма военни формирования, се стига до големи натоварвания на служителите на областните военни отдели.

През тази година обучението ще започне от 3 ноември. Най-много часове, каза полковник Мешков, са планирани през ноември. Половината месец декември е празничен, през януари започва приключване на срока, което е в основанията на директорите да заявят голяма част от часовете да се изтеглят един месец напред. За подобряване на взаимодействието с училищата през тази година със заповед на министъра на отбраната са определени и координатори.

Като цяло, направи извод полковник Мешков, уроците в 9-ти и 10-ти клас са преминати в пълен обем. Осезаемо се променили в положителна насока нагласите и очакванията, както на директорите и класните ръководители, така и на учениците.

Проведено е и анкетно проучване сред 6952 ученика, т.е. потърсена е обратна връзка, за да се формира достоверна информация. 34 на сто от изследваните лица смятат, че голяма част от уроците за отбраната на страната ще им бъдат полезни, 21 процента ще използват знанията си на по-късен етап от своето развитие, едва 8 на сто са на мнение, че получената подготовка няма да им е полезна. Повече от половината анкетирани определят темите, като интересни. Само 10 на сто завявяват, че нито една тема не ги е заинтригувала. Прави впечатление, че интересът при момчетата е малко по-силно изявен от този на момичетата.

Учениците са на мнение, че броят на уроците е достатъчен. 33 на сто от тях определят, че занятията се водят интересно, което налага да се търсят още по-ефективни методи за обучение. Основната част от анкетираните си дават оценка на овладените знания между „добър” и „много добър”. 17 на сто се самооценяват за „отличен”.

Проучването е дало възможност на учениците да направят и предложения за подобряване на обучението. Основните от тях са за използване на повече нагледни материали, намаляване обема на теоретичния материал, провеждане на практически занятия, по-разбираемо представяне на учебния материал, запознаване и занятия с огнестрелно оръжие, включване на практически задачи, организиране на лагер и изнасяне на обучението извън училище, придобиване на опит за оказване на първа медицинска помощ, връщане на задължителната военна служба, организиране на посещения във военни формирования и провеждане на срещи с участници в операции и мисии зад граница.

Какви са изводите от анкетното проучване? Показано е, посочва полковник Мешков, по безспорен начин положителното отношение на учениците от 9-ти и 10-ти клас към проведената през учебната 2013-2014 г. подготовка за отбраната на страната. Мнозинството смятат, че получената подготовка ще им бъде полезна за в бъдеще. Съдържанието на темите е удовлетворително за младежите. Изразено е желанието за засилване на практическите елементи.

Ръководителите, които участваха в методическия семинар, получиха пособие с тематични разработки, включително и диск с текстове и клипове за онагледяване. В началото на всяко пособие има медотически указания и примерен план на занятие.

На снимката: Полковник д-р Димитър Мешков, началник на отдел „Столичен” в Централното военно окръжие, прави анализ на проведените часове през изминалата 2013-2014 г. на методическия семинар във Военна академия „Георги С. Раковски”.

Снимка Димитър Бебенов