Военно-патриотичните съюзи с тревожно писмо до министър Шаламанов

15.09.2014 г. Военно-патриотичните съюзи с тревожно писмо до министър Шаламанов

 Otbrana.com

В писмо до министъра на отбраната Велизар Шаламанов СОСЗР, Съюзът на ветераните от войните, Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюзът на възпитаницитe на ВНВУ, ШЗО и РВГ и Асоциацията на Сухопътните войски настояват да се спре прилагането на Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Същото искане е отправено и до и.д. изпълнителен директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” контраадмирал от резерва Валентин Гагашев.

***

До министъра на отбраната Велизар Шаламанов

Уважаеми г-н министър,

С тревога председателите на военно-патриотични съюзи се обръщат към Вас във връзка с прилагането на Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

В резултат на изпълнението на § 1 на преходните и заключителни разпоредби на наредбата нашите структури, които ползват помещения, предоставени от Министерството на отбраната, вкл. от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, са предупредени да ги напуснат. Това създава сериозни затруднения и спира дейността на военно-патриотичните съюзи.

Уважаеми г-н министър, настояваме да спрете изпълнението на въпросната наредба, която в по-голямата си част не подпомага военно-патриотичните съюзи, а им пречи. Тя поставя такива изисквания за ползване на помещения, които не могат да бъдат изпълнени от нашите структури по места. Става въпрос най-вече за чл. 32 на наредбата. Нашите съюзи са регистрирани в Софийски градски съд, а структурите ни по места нямат регистрация в окръжния съд, както изисква наредбата. Същото се отнася до регистрацията им пред данъчните власти и притежването на код по БУЛСТАД. 

При обсъждането на проекта на наредбата тези въпроси, които на практика правят невъзможно реализирането на чл. 226м, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, бяха поставени от нас. Нашите предложения обаче не бяха уважени и в момента се намираме в това положение, което приемаме, като унижение.

Уважаеми г-н министър, надяваме се, че ще удовлетворите молбата ни за спиране действието на наредбата и запазване на съществуващото положение с ползването на помещения, докато се направят необходимите изменения. Това ще бъде в интерес, както на нашите организации, така и на съвместната ни работа с Министерството на отбраната, структурите на Ваше пряко подчинение и формированията на Българската армия.

Председател на СОСЗР генерал-лейтнант от запаса Стоян Топалов

Председател на Съюза на ветераните от войните доц. д-р Иван Сечанов

Председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев

Председател на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ к.д.п. Атанас Илев

Председател на АСВ и на ОСВО генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков

11.09.2014 г.

София