18 души пишат Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“

09.09.2014 г. 18 души пишат Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“

 Необяснимо е защо в свой документ, който, очевидно, е пряко свързан с по-нататъшното развитие на отбраната и Въоръжените сили, Министерският съвет се отнася с неуважение към воинските звания.

Спирдон Спирдонов

Служебното правителство записа в приоритетите си „Приемане от Министерския съвет на Национална програма „България в НАТО 2020 и Европейска отбрана 2020“ на базата на решенията на Съвета по сигурност и отбрана на Европейски съюз от 2013 г. и срещата на върха на НАТО от 2014 г. за достигане на разходи за отбрана 2% от БВП, а от тях 15-20% за инвестиции в отбранителни способности и иновации при оптимално използване на национални и съюзни ресурси.“

Срещата в Уелс завърши. До 15 септември, т.е. следващия понеделник, трябва да бъде готов проектът на програмата. Със свое решение правителството създаде Междуведомствена работна група за подготовка на програмата. От поименния състав става ясно, че 18 души пишат проекта. Както обеща министърът на отбраната Велизар Шаламанов, те ще работят, включително и на 13 и 14 септември, т.е. събота и неделя, но програмата ще бъде готова в срок, за да бъде предоставена на премиера проф. Георги Близнашки.

Оправдано е основният състав на междуведомствената група да бъде от Министерството на отбраната., което е представено от 10 души. Министерството на финансите има 5 представители, а Министерството на икономиката и енергетиката – 3. Правителството е дало право при необходимост да се привличат и други представители от държавната администрация, научни и други организации.

Необяснимо е обаче, защо в такъв документ, който, очевидно, е пряко свързан с по-нататъшното развитие на отбраната и Въоръжените сили, Министерският съвет се отнася с неуважение към воинските звания. Директорът на дирекция Стратегическо планиране“ на Министерството на отбраната, например, не е просто Калин Кузманов, както е записано в правителственото решение, а бригаден генерал Калин Кузманов. Същото се отнася за директора на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ на Министерството на отбраната Павлин Русинов и т.н. Едва ли това е начинът да се покаже зачитане на военната експертиза! Нормално е незапознатият граждани да остане с впечатлението, че  проектът на Национална програма „България в НАТО 2020 и Европейска отбрана 2020“ се пише само от цивилни служители.

***

Р Е Ш Е Н И Е   631

от    4 септември      2014 година

за създаване на междуведомствена работна група за подготовка на проект на Национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана - 2020“

На основание чл. 24 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Създава междуведомствена работна група в състав:

Съпредседатели:

Васил Щонов – министър на икономиката и енергетиката

Румен Порожанов – министър на финансите

Велизар Шаламанов – министър на отбраната

Секретар:

Десислава Йосифова – заместник-министър на отбраната

Членове:

- Калин Кузманов – директор на дирекция „Стратегическо планиране“ на Министерството на отбраната

- Павлин Русанов – директор на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ на Министерството на отбраната

- Венислав Цанов – директор на дирекция „Инвестиции в отбраната“ на Министерството на отбраната

- Петър Иванов – заместник-директор на дирекция „Логистика“ на Министерството на отбраната

- Елена Йорданина – директор на дирекция „Търговски дружества и отбранително-мобилизационна подготовка“ на Министерството на отбраната

- Иван Карабашев – началник на отдел в дирекция „Търговски дружества и отбранително-мобилизационна подготовка“ на Министерството на отбраната

- Николай Величков – началник на отдел в дирекция „Инвестиции в отбраната“ на Министерството на отбраната

- Пламен Монов – началник на отдел в дирекция „Отбранителна политика“ на Министерството на отбраната

- Надежда Генова – началник на отдел в дирекция „Държавни разходи“ на Министерството на финансите

резервен член – Маруся Гърбачева – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“ на Министерството на финансите

- Боряна Иванова – държавен експерт в дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите

резервен член – Нина Черничерска – младши експерт в „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите

- Раймонда Янева – държавен експерт в отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността“ в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ на Министерството на икономиката и енергетиката

- Диляна Карагеоргиева – държавен експерт в отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността“ в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ на Министерството на икономиката и енергетиката

2. Междуведомствената работна група по т. 1 до 15 септември
2014 г. да изготви проект на Национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана - 2020“.

3. Секретарят на междуведомствената работна група по т. 1 при необходимост може да привлича представители от държавната администрация, научни и други организации съобразно компетентността им за участие в работата й.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Георги Близнашки

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков