През 2013 г. Министерството на отбраната е изразходвало 1, 162 млрд. лв.

28.07.2014 г. През 2013 г. Министерството на отбраната е изразходвало 1, 162 млрд. лв.

 Според отчета на правителството за изпълнение на бюджета през миналата година Сухопътни войски са попълнени с личен състав на 80 процента, като имат 1 732 вакантни длъжности. Най-добре по този показател са ВВС с окомплектованост на 95 процента, следвани от ВМС – 92,3 на сто и Съвместното командване на силите – 90 процента.

Спирдон Спирдонов

През 2013 г. Министерството на отбраната провежда две основни политики, а именно – политика "Отбранителни способности” и политика “Съюзна и международна сигурност”. За първата са изразходвани 1, 085 500 млрд. лв., а за втората – 76,5 млн.лв. Това се посочва в Доклада на Министерския съвет по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., който бе внесен в Народното събрание.

Най-много средства – 811,6 млн. лв.,  са отделени по програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“. На второ място е програма „Медицинско осигуряване“ с 151,4 млн. лв. Най-малко са за изследвания и технологии и военно образование.

Най-окомплектовани с личен състав са ВВС – 95 процента. Данните от доклада за ВМС са 92,3 на сто, а за Съвместното командване на силите – 90 процента. Най-зле по този показател са Сухопътните войски. Според отчета вакантните длъжности за военнослужещи в Сухопътни войски са 1 732, а окомплектоваността е 80 процента.

Инвестициите за функция „Отбрана, сигурност и вътрешен ред” заемат 5,9 % от общата сума на отчетените капиталови разходи и представляват главно разходи, свързани с изпълнението на инвестиционната програма на Министерство на отбраната, отчита още правителството.

***

Какво пише още в Доклада на Министерския съвет по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., който бе внесен в Народното събрание?

Политика “Отбранителни способности”

Дейностите извършвани от отбранителните програми бяха насочени за изпълнение на стратегическата цел - изграждане на единен комплект оперативно съвместими Въоръжени сили, в рамките на наличните финансови ресурси, с възможности за ефективен принос по трите мисии: „Отбрана”, „Подкрепа на международния мир и сигурност” и „Принос към националната сигурност в мирно време.

Водещ приоритет на отбранителната политика беше трансформацията на системата за отбрана, с акцент върху професионализъм, модернизацията и подобряване на отбранителния мениджмънт. През годината продължи изпълнението на Плана за развитие на ВС на Р България.

Приетият Пакет Цели за способности 2013 на НАТО постави пред страната изисквания за изграждане на високотехнологични способности и зададе направления за по-тясна специализация при участието в операции. За първи път се акцентира върху изграждането на невоенни способности за ръководени от Алианса операции.

По мисия „Отбрана“ на Въоръжените сили продължи разработването на планове по утвърдените планиращи сценарии. Беше изготвен и втори Стратегически план за действие на въоръжените сили по тези сценарии до ниво Концепция за провеждане на операция.

По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ през 2013 г. продължи участието на военни формирования и отделни военнослужещи в различни операции на НАТО, ЕС и ООН. Главен приоритет на ръководството на МО остана всестранното осигуряване на българските контингенти зад граница, провеждане на ротациите и своевременното решаване на възникнали въпроси в районите на мисиите.

За изпълнение на задачите, произтичащи от мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”, през 2013 г. Въоръжените сили поддържаха и осигуряваха предварително подготвени сили и средства.

Приоритет в дейността на командирите от всички степени беше подготовката на формированията, определени за участие в мисии извън територията на страната, както и на тези от декларираните сили за НАТО и ЕС.

Основна задача през 2013 г. беше и утвърждаването, поддържането и развитието на системата за разработване и актуализиране на националните концептуални и доктринални документи в областта на отбраната и Въоръжените сили.

В Министерството на отбраната продължи прилагането на програмния подход при планиране, програмиране и отчитане на ресурсите за отбрана, който позволява оптимизиране на бюджетния процес, допринася за приоритизиране на целите на МО и обвързване на отбранителните способности на Въоръжените сили с разпределението на разполагаемите ресурси за отбрана.

По линия на социалната политика бяха изпълнени основната част от поетите от новото ръководство на МО ангажименти, включително възстановяване на режима на пенсиониране на военнослужещите от преди м. декември 2012 г. Предприетите мерки са насочени към възстановяването на престижа и достойнството на военната професия и към подобряване на качеството на живот на военнослужещите и цивилните служители в системата.

Политика “Съюзна и международна сигурност”

През 2013 г. МО продължи участие в процесите на формиране на политиките по сигурността и отбраната в рамките на НАТО и ЕС, като осигури съществен принос към тяхното реализиране в областта на отбранителните инициативи и процесите на трансформация и реформи.

От ключово значение за развитие на отбранителните способности е участието в ръководени от НАТО и ЕС операции зад граница. Участието в операции зад граница допринася и за изграждането и развитието на отбранителните ни способности, благодарение на натрупвания ценен боен опит и подобряването на оперативната съвместимост. Прилагането на инициативите „Интелигентна отбрана“ и „Свързаност на силите“ и по-нататъшното развитие на съюзна „Концепция за водеща нация“, създават добри предпоставки за постигането на амбициите за развитие на Силите на НАТО 2020.

В рамките на инициативата „Интелигентна отбрана”, Република България е водеща страна по проекта „Ролята на жените в сигурността и отбраната“. В инициативата „Свързаност на силите” Република България заяви участие с оптимален състав в първото учение по инициативата през 2015 г.  

МО през годината дава своя принос по приетите  три основни направления по ОПСО на ЕС:Повишаване на ефективността, видимостта и влиянието на ОПСО; Засилване на развитието на отбранителните способности на ЕС и Укрепване на европейската отбранителна технологично-индустриална база.

През 2013 г. МО продължи активно да участва в многонационалната Бойна група на ЕС „HELBROC.

През годината продължиха усилията на МО за подкрепа на малките и средни предприятия от отбранителната индустрия за достъп до европейските структурни фондове по проекти и програми с двойно предназначение.

През 2013 г. бяха постигнати следните резултати:

Основна програма 1 “Подготовка и използване на въоръжените сили”

По изпълнение на Плана за развитие на Въоръжените сили (ВС).

В Съвместното командване на силите (СКС) са реорганизирани 5 бр. военни формирования по нови длъжностни разписания и 24 бр. военни формирования, чрез изменения в длъжностните разписания. Прието е предложение за шест военни формирования да не бъдат разформирани до края на 2014 г. Окомплектоването с личен състав е средно 90 %.

В Сухопътни войски (СВ) са  реорганизирани/разформировани 2 военни формирования, а реорганизацията на едно военно формирование е отложена за първата половина на 2014 г. Окомплектоването с личен състав е средно 80 %. Вакантните длъжности за военнослужещи са 1 732.

Във Военновъздушните сили (ВВС) е изменено длъжностното разписание в едно военно формирование, а окомплектоването с личен състав е 95 %. 

Във Военноморските сили (ВМС) са извършени изменения и допълнения в действащите длъжностни разписания на военните формирования, с които длъжностите за старшински състав са приведени в съответствие с класификатора на длъжностите. Окомплектоването с личен състав е 92,3 %.

Доктрини, концепции и планове

Утвърдени и въведени за приложение са всички базови доктрини. От планираните за разработване 18 бр. поддържащи доктрини, бяха въведени за прилагане 11 бр. Бяха разработени редица практико-приложни документи.

Изпълнение на Целите на въоръжените сили

Към момента, по пакет 2008 г. са приети Цели на въоръжените сили (ЦВС) - 47 цели, декларираните военни формирования по ЦВС са 39. Настъпили срокове за готовност през 2013 г. за 21 военни формирования. Преминали национална сертификация и/или потвърдена сертификация за 19 военни формирования.

По новия пакет Цели за способности (ЦС) са определени 55 ЦС, а декларираните военни формирования по ЦС са 50.

Изпълнение на плановете по бойна подготовка

В Съвместно командване на силите (СКС) са проведени 1 оперативен сбор, 47 командирски сборове и занятия, 7 щабни тренировки, 15 участия в международни учения.  

В Сухопътни войски (СВ) са проведени 101 тактически учения, тактико-специални учения с рота/батальон, 17 полеви лагери, 9 командно-щабни учения и компютърно подпомогнати командно-щабни учения, 3 336 парашутни скока, 4 национални сертификации, 9 сертификации за участие в мисии и операции извън територията на Република България, 213 семинари, национални и международни учения, конференции и др.  

Във Военновъздушни сили (ВВС) са проведени 3 летателно тактически учения на ескадрила, 3 компютърно подпомогнати командно-щабни учения, 6 тактически учения и тактико-специални занятия, 4 769 изпълнени летателни часове, 909 изпълнени летателни часове в сложни метеорологични условия, 18 участия в международни учения. 

Във Военноморски сили (ВМС) са проведени 1 тактическо учение на база, 4 дивизионни тактически учения, 55 тактически учения на единичен кораб, 2 тактически учения на бреговите формирования, 21 батальонни тактически учения, 16 ротни тактически учения, проведени средно 292 летателни часове на екипаж, проведени средно по 32 дни на море.  

Бойната подготовка през 2013 г. беше осигурена с необходимите ресурси.

Участие в операции и мисии извън територията на страната:

По международни споразумения

Участие в Бригада Югоизточна Европа и в  Оперативна група “BLACKESEAFOR”.

Участие в операции

През 2013 г. Въоръжените сили участваха в следните операции: Операция “EUFOR”, Операция “KFOR”, Операция “ISAF”, военни наблюдатели в Етиопия и Еритрея - UNMEE, Либерия - UNMIL и Косово - UNMIK, военни наблюдатели в Грузия, Операция “ACTIVE ENDEAVOUR”, военноморската операция на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия – Аталанта, постоянните военноморски групи на НАТО, участие с медицински екип в тренировъчната мисия на ЕС в Мали (EUTM Mali).

Общо през 2013 г. 1 110 души са участвали в операции зад граница.

Основна програма № 2 “Управление на човешките ресурси и резерв”

 Проведено е едно социологическо проучване. По осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са проведени 28 контролни проверки  и са обучени 1395 души. По социална адаптация на военнослужещи е проведена дейност с 1 827 военнослужещи. По материално подпомагане са разгледани 1 705 молби и са осигурени 1 629 военно-пострадали. По физическо възпитание и спорт са проведени 12 състезания и общоармейски шампионати. Възстановени и реновирани са 27 военни паметника и паметни плочи. През езикови курсове са преминали 541 души, като явилите се на тест по STANAG-6001 са 1 885 души. Териториалната инфраструктура на отбраната отговаря и стопанисва 1 136 имота на територията на 26 области.

Основна програма № 3 “Сигурност”

Обезпечен е редът и сигурността в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА. Изпълнени са  основните цели и приоритети на програмата. Тридесет и осем военнослужещи от служба „Военна полиция” са участвали в текущи операции на НАТО и ЕС. Проведени са 1 командно-щабно учение, 2 съвместни ротационни подготовки в Германия, 2 участия в международни учения. Проведени са военно-полицейски разследвания на аварии със самолети. Издадени са 265 разрешения по Закона за защита на класифицираната информация.

Основна програма № 4 “Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”.

Отчетени дейности и мероприятия : по политиката по НАТО - ефективно участие на политическото и военно ръководство на МО във всички планирани заседания на комитети и органи на НАТО, по политиката на ЕС - участие в заседания и форуми на ЕС по въпросите на сигурността; форуми в областта на отбранителната индустрия и др. По двустранното сътрудничество – участие в 21 международни срещи на различно ниво (министри на отбраната и експертно ниво), като са подписани договори за двустранно сътрудничество с 18 държави. Продължи изграждането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Бяха осигурени разходите по всички международни ангажименти на МО.

Основна програма № 5 “Медицинско осигуряване”

Военномедицинска академия (ВМА) извършва болнична помощ по 225 клинични пътеки, 7 клинични процедури и 9 високоспециализирани медицински дейности. В Многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) са разкрити 1 409 легла, преминали са 52 592 болни и са проведени  285 842 леглодни. В болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) са разкрити 477 легла, преминали са 15 943 болни и са проведени 124 676 леглодни.

Основна програма № 6 “Военно-патриотично и военно-почивно дело”

Развива се културно-художествена дейност в 36 клуба с 164 формации, извършени са  1 500 мероприятия по военно-патриотична дейност. Поддържани са 7 детски градини с 203 места. През годината са предоставени 23 социални кухни за 808 лица. Обектите управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” са посетени от 65 487 души и са реализирани 241 603 леглодни.  Националният военноисторически музей - София и филиалите са посетени от 97 457 души.

Основна програма № 7 “Изследвания и технологии”

Институтът по отбрана получи акредитация по 5 докторски програми. Извършена е научноизследователска и опитно конструкторска работа по 69 теми. Извършени  са сертификационни и надзорни одити на 26 отбранителни продукти. Извършена е сертификация на 21 системи за управление на качеството. Извършени са 856 броя изпитания, 1 287 броя проверки и калибрирания, проведени са полигонни изпитания на 701 партиди на МО и 635 партиди на ВПК. Сключени са 402 договори за извършване на изпитания на изделия.

Основна програма № 8 “Военно образование”

ВА “Г.С.Раковски” е с 15 акредитирани магистърски специалности с 683 слушатели и 12 акредитирани научни специалности с 61 докторанти. Организирани са и са проведени 93 курса с 908 специализанти. Проведени са 12 изпитни сесии по STANAG 6001. Дипломирани са 343 слушатели и студенти. Проведена е организационна дейност по “Визия на Въоръжените сили 2035 г.”. В НВУ “В.Левски” са обучавани 439 курсанти, 793 студенти и 43 докторанти. Проведени са 56 курса за следдипломна квалификация. Във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” са обучавани 105 курсанти, 2 246 студенти и 34 докторанти. Проведени са 7 курса за следдипломна квалификация. В Професионален сержантски колеж са обучавани 150 кадета, а в Професионален старшински колеж към ВВМУ са обучавани 12 кадета.

Основна програма № 9 “Административно управление и осигуряване”

 Изпълнени са целите и приоритетите на програмата. Разработена и приета е Доктрина за финансово осигуряване (НП-8). Разработен и приет е “План за управление на риска в отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за 2014 г.”. Актуализирана е програмната структура и програмните екипи. Проведени са 89 тръжни процедури, Съставени 112 акта за публична държавна собственост, направени са 624 огледа на сгради. Изпълнението на Единния поименен списък за строителство и строителни услуги е 67 %. Стартирали са 87 поръчки за Комендантство по ЕФП за МТО на МО. Извършени са дейности по документално-митническо оформяне за 50 броя пратки. Доставени са криптографски материали. Осигурен е достъп до КИС “Странджа-2”. Актуализиран е военновременен план на “ТЕРЕМ” ЕАД. Организирани и поддържани са мощности за военновременна дейност.

Основна програма № 10 “Военна информация”

Разработени са “Доктрина за военно разузнаване” НП-2 и “Доктрина за електронна война” НП-3.6. Влезе в изпълнение “Допълнително разписание на длъжности” и са назначени служители по него. Изпълнени са стратегическата, оперативните цели и приоритети на програмата. Изпълнени са задачи в операции и мисии на НАТО и ЕС.“

С извършените разходи през бюджетната 2013 година Министерството на отбраната реализира следните ползи и ефекти постигани за обществото - защита и запазване независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната; изпълнение на международни и коалиционни ангажименти за участие в операции и мисии на НАТО и Европейския съюз в отговор на кризи, предотвратяване на конфликти и борба с тероризма; защитата на населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната и в чужбина.

Изпълнение на инвестиционната програма

Инвестициите за функция „Отбрана, сигурност и вътрешен ред” заемат 5,9 % от общата сума на отчетените капиталови разходи и представляват главно разходи, свързани с изпълнението на инвестиционната програма на Министерство на отбраната (МО). През 2013 г. продължи изпълнението на Инвестиционния план-програма на МО, като основните усилия бяха насочени към реализиране на приоритетните инвестиционни проекти на програмата в следните направления: за основен ремонт на дълготрайни материални активи (въоръжение и техника и за основен ремонт на сгради); за придобиване на дълготрайни материални активи, от които по-голяма част са по договори, свързани с освобождаване на честотен спектър в изпълнение на Стратегията за въвеждане на универсални мобилни далекосъобщителни системи и на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно и радиоразпръскване.