Студенти ще получават военно звание „редник 1-ви клас“ („матрос 1-ви клас“)

30.05.2014 г. Студенти ще получават военно звание „редник 1-ви клас“ („матрос 1-ви клас“)

 Спирдон Спирдонов

Интересът към подготовката и провеждането на курсовете за начална и специализирана военна подготовка на студентите на основата на Закона за резерва на Въоръжените сили е очевиден. Това стана ясно и по време на срещите на министъра на отбраната Ангел Найденов в различни градове на страната. Конкретен разговор в това отношение се проведе в Шумен. Там благодарение на доброто взаимодействие между ръководствата на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ „Васил Левски”, ШУ „Епископ Константин Преславски” и ръководството на Областната организация на СОСЗР са се записали 203 студенти от двата университета. (За цялата страна те са 796.) На основата на този разговор потърсихме от Министерството на отбраната отговори на десет въпроса.

1. От кои ВУЗ-ове е проявен интерес към тези курсове?

До 30.04.2014. г. са получени  заявки за обучение на студенти в курсове по начална военна подготовка от 11 висши училища, както следва:

1.                  Национален военен университет „В.Левски“;

2.                  Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“;

3.                  Софийски университет„Св. Кл. Охридски”;

4.                  Национална спортна Академия ,,В. Левски”;

5.                  Минно-геоложки университет„Св. И. Рилски“;

6.                  Пловдивски университет„П. Хилендарски”;

7.                  Медицински университет – Пловдив;

8.                  Русенски университет „А. Кънчев”;

9.                  Медицински университет – Плевен;

10.              Шуменският университет  „Еп. К. Преславски”;

11.              Технически колеж – Ловеч.

2. Кога и къде ще се провеждат курсовете за начална и съответно за специална военна подготовка?

Курсовете по начална военна подготовка ще се провеждат във висшите военни училища в периода август – септември 2014 г.

3. Каква е целта на всяка от двете подготовки?

Подготовката на учениците от средните училища и обучението на студентите в курсове по начална и специална военна подготовка ще допринесе за възпитаване у тях на ценностни ориентации и нагласи за родолюбие, достойнство, дълг, чест и отговорност към страната. Младежите и девойките ще придобият знания, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност.

В курсовете по специална военна подготовка студентите ще придобият знания и практически умения по военна подготовка за избрана от тях специалност от обявения в сайта на Министерството на отбраната Каталог за курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014/2015 г.

4. Завършилите курсове ще получават ли определен документ и за какво ще им служи той?

На всеки студент, успешно завършил курс по начална военна подготовка, ще му бъде издадено свидетелство/удостоверение за завършен курс при условия и по ред на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Свидетелството/удостоверението за завършен курс ще послужи студентът да бъде вписан на военен отчет и да му бъде присвоено военно звание „редник 1-ви клас“ ( „матрос 1-ви клас“).

След завършване на висшето си образование и представяне на диплома в регионалната структура на военните окръжия, където студентът се води на отчет, ще му бъде предоставена възможност за повишаване във военно звание. Това ще става след преминаване на курсове за длъжностна квалификация (съответно за офицери или сержанти), в зависимост от нуждите на резерва на въоръжените сили.

Документът може да послужи за кандидатстване за служба в доброволния резерв, а при определени условия и за участия в мисии и операции на въоръжените сили на Република България в чужбина.

5. Как се осигурява провеждането на самите курсове – заплащане, настаняване, хранене, оборудване – с военна униформа и въоръжение? Колко ще струва това на Министерството на отбраната?

Министерството на отбраната осигурява учебно-материална база, въоръжение и техника за провеждане на обучението, униформено облекло, медицинско обслужване и настаняване на обучаемите - студенти за периода на провеждане на съответния курс по начална военна подготовка.

Стойността на всеки курс е различна и се обявява ежегодно в Каталога за курсовете, за един обучаем и се покрива от бюджета на Министерството на отбраната.

6. Ще се полага ли военна клетва?

Успешно завършили курсове по начална военна подготовка студенти ще получат правото и честта да положат военна клетва и ще им бъде присвоено  военно звание, по условия и ред определен в Правилника за прилагане на закона за резерва.

7. Какви военноотчетни специалности ще се получават при завършване на специалната подготовка?

Успешно завършилите курсове по начална и специална военна подготовка ще получат военноотчетни специалности, според вида на курса, който са избрали от каталога на курсове.

8. Какъв е редът за завършилите курса да кандидатстват в доброволния резерв?

Редът за кандидатстване в доброволния резерв е описан в Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България и Правилника за прилагане на Закона за резерва.

9. Предвижда ли се система за по-нататъшно обучение на успешно завършилите курсовете?

Обучението на резервистите в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и за преквалификация се провежда по условията и реда на Наредба Н-19/25.05.2010 г., за условията и реда за разработване на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервисти в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация и  в съответствие със Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и Правилника за прилагане на закона за резерва (Раздел V).

10. Ако един студент последна година завърши курса за начална военна подготовка, ще има ли право да се запише и за специализирана, след като вече не е студент?

След като успешно завърши курса за обучение, студентът се отписва и не може да се обучава в курсове по специална военна подготовка по условията и реда на Наредбата за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка за учениците от средните училища, приета с Постановление на Министерски съвет № 43/22 февруари 2013 г., но може да премине курс по специална военна подготовка по реда, описан в Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България.

На снимката: Студенти от двата шуменски университета – военния и гражданския, по време на срещата с министъра на отбраната Ангел Найденов в местния Военен клуб.