Военна служба – в международни организации и на територията на страната

21.03.2014 г. Военна служба – в международни организации и на територията на страната

 Спирдон Спирдонов

Готов е проект на изменения и допълнения на Закона за отбраната и Въоръжените сили. Замислените поправки са качени на сайта на МО. Конкретният повод е изграждането, администрирането и функционирането на наша територия на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.

Повече възможности за военна служба

В проекта е записано, че „Военна служба може да се изпълнява и на територията на страната в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи.” Т.е. военна служба ще може да се изпълнява не само във военни организации.

Меморандума за Центъра за кризи на НАТО

Преди няколко дни парламентът ратифицира със закон Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени американски щати.

В подкрепа на трансформацията на НАТО и с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изграждането на способности, страните членки създават мрежа от центрове за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности. Тясното сътрудничество в областта на управлението на кризи и реагирането при бедствия изисква изграждането на подходящи военни и граждански способности, както и споделянето на най-добри практики и експертиза.

В подкрепа на тази политика, Република България предлага на НАТО създаването на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, с цел да предоставя специализирана експертиза за подпомагане на изграждането на способности; повишаването на оперативната съвместимост и усъвършенстването на обучението и подготовката на лидери и формирования от страните членки и партньорите на НАТО.

Назначаване и мандатност на военнослужещите

Предстоящите промени в закона уреждат назначаването на военнослужещи в подобни международни формирования на наша територия, както и командироването на цивилни служители. Във връзка с това се предлагат допълнения и в законите за държавния служител, за ДАНС и за МВР.

Въвежда се и мандатност за военнослужещите, които заемат тези длъжности. Той е за срок от три години, с възможност за еднократно удължаване на срока до една година, освен ако друго не е предвидено в закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане на съответната длъжност. Тази мандатност ще се отнася и за военнослужещи в задгранични представителства и  в международни организации или в други международни инициативи.

За цивилните служители

Министърът на отбраната, е посочено в проекта, след получено писмено

съгласие на цивилния служител, може да го командирова временно да изпълнява длъжност в задгранично представителство на Република България, в международна организация или в друга международна инициатива на територията на страната и извън нея, когато заемането на тази длъжност е задължение на Министерство на отбраната, произтичащо от международен договор или членство в съответната международна организация и инициатива. Командироването е за срок от три години, с възможност за еднократно удължаване на срока на командироването до една година, освен ако друго не е предвидено в закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане на съответната длъжност.

Когато цивилният служител работи във военно формирование или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, командироването се извършва след писмено съгласие на съответния работодател или орган по назначаване на служителя.

За времето на командироването цивилният служител получава основната си заплата, съответно основното си възнаграждение и допълнителни възнаграждения от съответната структура или военно формирование, в което е възникнало служебното или трудовото му правоотношение.

Подобен законопроект вече имаше в края на миналата година.

Той беше внесен от Доброслав Димитров и група народни представители от ГЕРБ. Със становището си тогава МО го подкрепи „по принцип”. В същото време се посочвааше, че всички разпоредби, които се отнасят дорегламентирането на длъжности и трудовото правоотношения на военнослужещи и цивилни трябва да се отнасят не само за военни, но и за международни организации. На второ място се отбелязваше необходимостта от промени и в други закони, тъй като съществуват длъжности, които касаят не само Министерството на отбраната, коего се прави със сегашния проект.

Дискусията

Новият Устройствен правилник на МО регламентира, че дейността, архивът, както и правата и задълженията по договорите, сключени във връзка с дейността на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, се поемат от Военна академия "Г. С. Раковски". Това решение предизвика дискусия. Изразени бяха мнения, че центърът се закрива. По този повод през октомври м.г. в писмен отговор до народния представител и бивш заместник-министър на отбраната Валентин Радев министърът на отбраната Ангел Найденов посочва, че от „момента на създаването си до акредитацията от Алианса този център е международна инициатива и не следва да се идентифицира с българското юридическо лице, създадено като администрация по чл. 60 на Закона за администрацията (български център), макар и наименованията им да са идентични.” Смята се, че целта на самата административна структура, създадена преди една година, е да организира и осъществи необходимите дейности по създаването на Центъра на НАТО. Т.е. въпреки еднаквите имена, двата субекта са напълно различни, както по характера си, така и по целите.

В отговора си до Валентин Радев министър Найденов уточнява, че „българският център е в системата на администрацията на страната-домакин и възниква въз основа и се подчинява на българското законодателство, докато центърът на НАТО, който е заявен за изграждане и поддържане у нас, възниква въз основа на международен договор на по-късен етап и действа, съобразно установеното в него.” Самият министър пише в отговора си, че трябва да се търсят конкретни решения – осигуряване на материална база и иницииране на законови промени, които да регламентират статута на военнослужещите и цивилните служители от българска страна, които ще работят в тази международна организация, но на наша територия.

Дискусията продължи и след като парламентът ратифицира меморандума за центъра. Според бившия министър Аню Ангелов, неговия заместник Валентин Радев и о.з. вицеадмирал Пламен Манушев (последните двама са депутати от ГЕРБ) сегашният екип на министерството е направил грешка, като е понижил ранга на структурата и вместо независимо звено е преминала под шапката на Военната академия.

Още за центъра

Проектът за изграждане на центъра е деклариран от Република България на срещата на върха на НАТО в Чикаго като част от проектите по инициативата „Интелигентна отбрана“. Съгласно меморандума за разбирателство, Република България, в качеството си на страна домакин, осигурява първоначалното финансиране, логистичното осигуряване и инфраструктура за изграждането на центъра. След влизане в сила на меморандума и след акредитиране на центъра от Алианса, разходите за неговото функциониране ще се разпределят на пропорционален принцип между спонсориращите страни.

След акредитирането му като център на НАТО, се посочва в мотивите към меморандума, ще бъде внесено искане в Северноатлантическия съвет за активиране на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия като военна организация на НАТО, чрез което той ще получи международен статут в съответствие с член XIV от Парижкия протокол за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор.

Заместник-министърът на отбраната Иван Иванов представи на 5 март т.г. новия директор на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия полковник Васил Русинов. „Като първата международна военна структура на Алианса на територията на България този Център е една уникална и изключително важна за нашата страна структура и аз съм убеден, че при добра съвместна работа той ще получи акредитация до края на годината“, заяви заместник-министър Иванов пред личния състав.

Приоритет на МО

В основните си приоритети за работа през годината МО записа: „През 2014 г. предстои акредитация в НАТО на изграждащия се в София, по наша инициатива, Център за усъвършенстване в областта на управлението на кризи и оказване на помощ при бедствия. Това ще бъде първата структура на НАТО с акредитация в страната ни. На дневен ред е правното регулиране на статута на Центъра като международна военна организация на наша територия. Проектът има важно значение за изграждането на способности в национален, съюзен и регионален аспект. Със създаването на тази единствена засега у нас структура на НАТО се открива възможност за изграждане за в бъдеще и на други подобни центрове на Алианса на наша територия.”