Премиерът с три препоръки за изграждането на оградата на южната граница

13.03.2014 г. Премиерът с три препоръки за изграждането на оградата на южната граница

 Предвидените разходи за изграждане на съоръжението през втория етап на операция „Съвместни усилия“ в размер на 1 540 894,00 лв. да бъдат за сметка на бюджета на Министерство на отбраната. Пламен Орешарски иска да се преценят необходимостта от предприемане на действия за отстраняване на допуснатите пропуски, слабости и нарушения и да се предприемат действия спрямо служителите допуснали същите.

Otbrana.com

Министър-председателят Пламен Орешарски прие и утвърди днес Доклада на Комисията относно преградното съоръжение на българо-турската граница, съобщава правителствената информационна служба. В документа са посочени три основни препоръки:

Първа препоръка

Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи, министърът на отбраната, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР и командирът на Сухопътни войски да преценят необходимостта от предприемане на действия за отстраняване на допуснатите пропуски, слабости и нарушения и предприемат действия спрямо служителите допуснали същите.

Втора препоръка

Предвидените разходи за изграждане на съоръжението през втория етап на операция „Съвместни усилия“ в размер на 1 540 894,00 лв. да бъдат за сметка на бюджета на Министерство на отбраната.

Трета препоръка

С цел намаляване на разходите за изграждане на съоръжението Министерството на отбраната да прецени възможността за прилагане на чл.43, ал.2, т.1, буква „в“ от ЗОП за промяна на договорените цени по сключените договори за доставка на материали.

Докладът е изпратен до вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев и до министъра на отбраната Ангел Найденов. След запознаването и привеждането в изпълнение на дадените препоръки, министър Найденов ще даде пресконференция.

Докладът се намира в Инспектората на Министерския съвет и е на разположение на всеки, който желае да се запознае с него по съответния ред. 

***

Доклад-резюме на окончателния доклад

за резултатите от извършена извънпланова проверка за изпълнението на решение на Министерския съвет № 24 от 17.01.2014 година за организиране изпълнението на работен инвестиционен проект за обект „инженерно съоръжение възпрепятстващ тип по българо-турската граница“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на Ваша заповед № Р-32 от 17.02.2014 г., изм. със заповед № Р-37 от 04.03.2014 г., междуведомствена работна група извърши извънпланова проверка за изпълнението на Решение на Министерския съвет № 24 от 17.01.2014 г. за организиране изпълнението на работен инвестиционен проект за обект „Инженерно съоръжение възпрепятстващ тип по българо-турската граница“.

Комисията направи следните изводи и препоръки:

ОБЩИ ИЗВОДИ:

Стойностите на възложените обществени поръчки от Министерството на вътрешните работи с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект“ и „За оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняването на строителен надзор и изпълнението на функциите на координатор по безопасност и здраве по време на изпълнение на СМР“ са под праговете, определени в чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП.

Преди откриване на процедура за доставка на материали от Министерството на отбраната са извършени маркетингови проучвания за определяне на потенциалните изпълнители, при което не е извършено проучване на цените на материалите, предмет на изготвения проект. Маркетинговите проучвания не са елемент от процедура по смисъла на ЗОП. Проведените проучвания са извършени по списък на материални средства, които не съответстват на проекта.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет „Доставка на материални средства за изграждане на инженерно съоръжение възпрепятстващ тип по българо-турската граница“, е проведена съгласно Решение № 24/17.01.2014 г. на Министерския съвет на основание чл. 90, ал. 1, т. 4, при условията и реда на чл. 93, т. 2 от ЗОП. Като задължителни елементи от нейното реализиране са Решение за отриване (по смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗОП) и изпращане на информация за сключените договори (по смисъла на чл. 44, ал. 1 от ЗОП). В процедурата са налице нормативно определените елементи - Решение № 3СВ-751/ 04.02.2014 г. за откриване на процедурата и вписаната информация за сключените договори на 19.02.2014 г.

Наличните в процедурата: покани към участниците, заповед за назначаване на комисия, протоколи от проведеното договаряне по всяка обособена позиция и доклад на комисия, не са задължителни елементи по вид и съдържание, като същите са по преценка и в рамките на оперативната самостоятелност на възложителя.

4. В индикативната стойност от 5 100 000 лв., посочена в т. 1.8. за изграждане на инженерно възпрепятстващо съоръжение от „Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в следствие на засиления миграционен натиск към Р България", са включени разходите за закупуване и доставка на материалите за изграждане на съоръжението с дължина 30 км. Тази стойност представлява първа опорна точка даваща информация зa предполагаемата стойност на възпрепятстващото инженерно съоръжението.

5. Позициите от Стойностната сметка към проекта, отнасящи се за дейностите по подготовка на строителна площадка, транспорт на материали, работници и механизация по строителната площадка, охрана на строителната площадка и складовете за материали и механизация и разходи за битови нужди на работниците не са остойностени от проектанта, тъй  като не е възложено да се разработи отделна част към инвестиционния проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС). 

6. Първоначалната проектна стойност на материалите и дейностите за изграждане на съоръжението е определена от проектанта на 6 650 880,64 лв. без включени 10% непредвидени разходи и ДДС. Тази стойност е по-малка със 115 917,65 лв. от реалната, поради допусната сметна грешка от проектанта при изчисляването на стойността по позиция 5.3. от стойностната сметка.

7. Невярно изчислената стойност по позиция 5.3. от сметната  документация към изготвения проект не е била констатирана от възложителя и от длъжностните лица от страна на изпълнителя ангажирани с неговата реализация.

Изчисленията във финансовата обосновка от 03.02.2014 г. за оптимизиране на финансовия разчет за необходимите средства и материали за втори етап на операция „Съвместни усилия“ са извършени върху заложените количества в сметната документация, разработена от проектанта. Не са отчетени коригираните (завишените) количествата на част от материалите, видно от приложения примерен списък към Заповед № ЗРД-144/03.02.2014 г. на командира на Сухопътните войски.

В неизпълнение на т. 4.5 от заповед № ОХ-50/24.01.20145 г. на министъра на отбраната са заявявани и договаряни количества материали без писменото съгласие на проектанта и консултант-надзорника. На лице е било принципно устно съгласие, заявено от проектанта, което не е направено в писмена форма. 

Стойността на материалите изчислена след коригиране на количествата и заложените проектни цени възлиза на 6 459 723,41 лв. с ДДС, без включени разходи за доставка. След включване на 10 % непредвидени разходи и 8 % доставка сумата нараства на 7 674 151,41 лв. В така изчислената стойност не са включени отпадналите дейности, които няма да се начисляват, тъй като ще се извършват от военнослужещи.

Не е обоснован чрез съответните изчисления, начисленият процент за доставка (8 %) на материали и изделия в част І на финансовите обосновки за отпускане на бюджетни средства по отношение изграждане на съоръжението. 

В приложените финансови обосновки към писма рег. № 30-01-316/ 08.01.2014 г. и рег. № 30-01-316/03.02.2014 г. за отпускане на бюджетни средства, отнасящи се за доставката на материали и съоръжения (част І) са начислени, в единия случай 10 %, а в другия 8 % печалба. Печалбата е включена в стойността им при формиране на крайните цени на производители (доставчици) за изработка и доставка и не следва да се начислява повторно.  

Не са предприети действия за актуализиране на индикативната стойност заложена в „Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в следствие на засиления миграционен натиск към Р България“ съобразно обстоятелството, че изчислената проектна стойност надхвърля индикативната с 2 574 151,41 лв. с ДДС. 

Разчетите на планираните разходи от Министерството на отбраната, за изграждане на втория етап на операция „Съвместни усилия” (част ІІ-изграждане) са извършени съгласно действащата нормативна уредба и съставляват 1 540 894,00 лв. Следва тези разходи да бъдат за сметка на бюджета на Министерство на отбраната.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ:

Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи, министърът на отбраната, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР и командирът на Сухопътни войски да преценят необходимостта от предприемане на действия за отстраняване на допуснатите пропуски, слабости и нарушения и предприемат действия спрямо служителите допуснали същите.

Предвидените разходи за изграждане на съоръжението през втория етап на операция „Съвместни усилия” в размер на 1 540 894,00 лв. да бъдат за сметка на бюджета на Министерство на отбраната.

С цел намаляване на разходите за изграждане на съоръжението Министерството на отбраната да прецени възможността за прилагане на чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „в“ от ЗОП за промяна на договорените цени по сключените договори за доставка на материали.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С оглед резултатите от извършената проверка, констатациите и изводите в настоящия доклад, предлагаме да утвърдите доклада и същият да бъде изпратен с цел предприемане на действия на:

- Заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи;

- Министъра на отбраната за сведение и изпълнение;