Депутатите гласуваха нов статут на служителите в МВР

27.02.2014 г. Депутатите гласуваха нов статут на служителите в МВР

При придобиване на право на пенсия при условията на Кодекса за социално осигуряване, т.е. при 27 години осигурителен стаж, прекратяването на служебното правоотношение с държавния служител ще е възможно само по искане на служителя. Увеличават коефициентите за изчисляване на заплатите във вътрешното ведомство, т.е.  възнагражденията ще станат по-големи.

Спирдон Спирдонов

Народното събрание прие днес на първо четене внесения от правителството Закон за МВР. С него се урежда статутът на държавните служители се урежда, като за целта министърът на вътрешните работи изготвя и утвърждава Класификатор на длъжностите в МВР, става ясно от доклада на социалната комисия.

Премахват се категориите за държавните служители и съответните им специфични наименования, създава се ново изключение на несъвместимостта с държавната служба в МВР, запазва се конкурсното начало при назначаване на държавна служба в системата при условия и ред, определени с наредба на министъра.

За оптимизиране на процедурите на кадровия подбор, назначаването и преназначаването на младши изпълнителски длъжности се възлага на ръководителите на структурите на МВР. Законопроектът въвежда изключение от провеждането на конкурс за назначаване на държавна служба за лица, които са държавни служители в службите за сигурност и обществен ред или такива по Закона за държавния служител, ако отговарят на изискванията за работа в МВР. Развитието в професионалната кариера се осъществява чрез преминаване в по-висока длъжност въз основа на оценка на професионалната дейност.

Законопроектът урежда редът и условията за професионалната подготовка на служителите, начина за формиране на възнагражденията им. В него е записано: „Брутното месечно възнаграждение на държавните служители на МВР се състои от основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения. Държавните служители получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност.  Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва: за най-ниската изпълнителска длъжност - не по-малко от 2,3; за най-ниската младша изпълнителска длъжност - не по-малко от 1,6. Конкретният размер на основните месечни възнаграждения на държавните служители се определя от министъра на вътрешните работи съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството и съгласно вътрешните правила за работната заплата.”

Изводът е, че след влизането в сила на новия закон коефициентът за най-ниската изпълнителска длъжност в МВР ще бъде не по-малко от 2,3, а за най-ниската младша изпълнителска длъжност – не по-малко от 1,6.  В момента тези коефициенти са съответно 2,1 и 1,4. Т.е. заплатите в МВР ще бъдат увеличени на базата на новия закон. И не само за държавните служители. Увеличават се коефициентите и за тези, които са по трудово правоотношение: за висше образование от 1,6 на 1,8 и за средно образование – от 1,1 на 1,3. По този начин коефициентът за най-ниската изпълнителска длъжност в МВР става по-голям от този за възнагражденията на офицерите от армията, независимо каква длъжност заемат. В МВР той ще бъде 2,3, а в армията е 2,2.

При придобиване на право на пенсия при условията на Кодекса за социално осигуряване, т.е. при 27 години осигурителен стаж, прекратяването на служебното правоотношение с държавния служител ще е възможно само по искане на служителя.

Представителите на парламентарната група на ГЕРБ още в социалната комисия изразиха резерви по отношение на финансовата обезпеченост на предлаганите със законопроекта социални придобивки. Според вносителите предлаганите придобивки ще бъдат осигурени финансово в рамките на утвърдения бюджет на МВР за 2014 г. чрез използване на вътрешни резерви в бюджета, резултат от извършваната в системата реформа за преструктуриране и оптимизиране на структурата.

Припомняме, че през ноември депутати от ГЕРБ поискаха повишаване на коефициентите за изчисляване размера на военните заплати по аналогия с внесения от правителството в парламента законопроект за МВР.  Предложенията не бяха приети.

Поправките предвиждаха промяна на коефициентите, с които се увеличава месечното възнаграждение за военнослужещи спрямо базата, приета ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като за офицери се повишава на не по-малко от 2,3, а за офицерски кандидати и сержанти не по-малко от 1.8. По сега действащия закон коефициентите са за офицери - не по-малко от 2,2; за офицерски кандидати и сержанти - не по-малко от 1,75 и за войници (матроси) - не по-малко от 1,6.
Проектът целеше подобен коефициент да се въведе и за работещите по трудово правоотношение, където месечното възнаграждение да се увеличава с коефициент спрямо базата за цивилни служители с висше образование – не по-малко от 1,8, а за тези със средно - не по-малко от 1,3.

С предлаганите промени се търсеше запазване на положението на равни права на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи по отношение на определяне на възнагражденията в двата сектора. Т.е. конкретният размер на основните месечни възнаграждения на военнослужещите и на цивилните служители да се определя от министъра на отбраната, съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството и съгласно вътрешните правила за работната заплата. Същият текст е записан и в проекта на закон за МВР. Вносителите смятаха, че в противен случай ще се стигне до сериозни диспропорции във възнагражденията в двата сектора, въпреки че Законът за държавния бюджет определя една и съща база на основното месечно възнаграждение, както за МО, така и за МВР. Освен това депутатите предлагаха министърът на отбраната да утвърждава класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия. В класификатора длъжностите за военнослужещи да се определят по степени в обхвата на военните звания.