Основни приоритети в работата на Министерството на отбраната през 2014 г.

13.02.2014 г. Основни приоритети  в работата на Министерството на отбраната  през 2014 г.

 Дирекция „Отбранителна политика”, отдел „Национална отбранителна политика” на МО

Средата за сигурност, в която работим, се характеризира с динамика, нарастваща непредсказуемост и асиметрични рискове и заплахи. Това поставя сериозни предизвикателства пред системата за отбрана за 2014 г.

Продължаващото действие на негативните ефекти на финансовата и икономическата криза оказват своето влияние. В тези условия българските въоръжени сили са изправени пред предизвикателството с наличните недостигащи ресурси ефективно да изпълняват както конституционните си задължения по гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната, така и съюзните ни ангажименти. Те се изпълняват посредством трите, възложени им от Конституцията на Република България, мисии: отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време.

Пред нас продължава да стои предизвикателството да намерим оптимален баланс между наличните ресурси и планирани отбранителни способности за изпълнение на задачите на въоръжените сили. За тази цел МО следва ясно дефинирани и измерими приоритети за работа през 2014 г., които се определят от:

* Системното недофинансиране на сектора за отбраната, което продължава да се отразява негативно върху отбранителните способности

на БА. Финансовият недостиг допълнително мултиплицира натрупвания през годините негативен ефект на слабости и пропуски в управлението на системата за отбрана.

* Необходимостта да развиваме и надграждаме постигнатото от ръководството на МО през последните седем месеца. Основното постижение, е че за това кратко време беше прекъсната тенденцията на постепенната ерозия на отбранителните способности. Националната отбранителна политика е насочена към изграждане и развитие на необходимите отбранителни способности за изпълнение на задачите и по трите възложени им мисии. За целта през годината ще продължи трансформацията на въоръжените сили, с акцент върху професионализацията, модернизацията и усъвършенстването на отбранителния мениджмънт.

Това ще бъде постигнато чрез изпълнението на следните основни приоритети:

1. Преглед на структурата на въоръжените сили

Изграждането на отбранителни способности, адекватни на средата за

сигурност и които да осигуряват качествено изпълнение на мисиите и задачите на въоръжените сили е сложен, продължителен и планов процес. Този процес не може да се осъществи, без да сме на ясно какво сме постигнали и с какво разполагаме, и без да сме направили анализ както на положителното, така и на недостатъчно ефективното от досегашната ни дейност. За тази цел от началото на тази година като наш приоритет за работа за 2014 г. стартирахме Преглед на структурата на въоръжените сили. Прегледът ще приключи до края на м. юни, като цели качествена трансформация, а не съкращаване на личен състав, както до сега се разбираше обхвата на подобни прегледи. Ще бъдат обхванати както всички формирования и структури от въоръжените сили, включително и резерва от въоръжените сили за нарастване на усилията, така и бойната подготовка и дейностите по функционирането на системата за отбрана.

Прегледът ще направи оценка на:

* резултатите от реализацията на приетия през 2010 г. План за развитие на

въоръжените сили, който е със срок на изпълнение до края на 2014 г.;

* изградените до сега отбранителни способности, включително и на базата

на предишни стратегически документи и решения;

* ефикасността на изразходваните ресурси.

Като резултат от прегледа, през втората половина на 2014г., ще бъде

разработена и внесена за приемане в Народното събрание „Програма за развитие на въоръжените сили”, включваща основните им параметри. Ще бъде разработен нов План за развитие на въоръжените сили спродължителност на реализация от модернизация. Тези документи ще бъдат обвързани и с изпълнението на поетите от страната ни ангажименти по приетия Пакет Цели за способности 2013 на НАТО. Пакетът поставя пред страната ни изисквания за изграждане на високотехнологични способности и предлага направления за по-тясна специализация при участието в операции. За първи път се обръща особено внимание на изграждането на невоенни способности, използвани в рамките на ръководена от НАТО операция.

 

СПРАВКА: На срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО на 4-5 юни беше приет Пакет Цели за способности 2013. По пакет Цели за способностите 2013 към Р България са поставени изисквания за изпълнение на общо 55 Цели за способности и са предложени за изграждане 50 формирования за нуждите на колективната отбрана. Общо, необходимите финансови средства (по текущи цени за 2012 г.) за изпълнение на поетите ангажименти по Пакета Цели за способности 2013 от страна на МО за периода 2014-2028 г. са в размер на 2 311 758 230 лв.

За да се постигне трансформация на въоръжените ни сили е необходимо да се осигурят необходимите условия за развитие на най-важния елемент на отбранителните способности – хората в отбраната. В тази връзка вече са изпълнени поетите ангажименти по линия на социалната политика, като ръководството на МО ще продължи да работи в тази посока. Нашият стремеж е да осигурим по-добро качество на живот на военнослужещите и цивилните служители в системата. За тази цел през 2014 г. предвиждаме обновяване на част от жилищния фонд на МО, изграждане на нови апартаменти, подобряване на здравното обслужване, подобряване на условията за възстановяване и отдих и други мерки.

 

 2. Участие в НАТО и ЕС, бойна подготовка и операции

През април 2014 г. тържествено ще бъде отбелязана десетата годишнина

от членството на Р България в НАТО. Ще продължим да работим за

повишаване на авторитета на страната ни като успешен съюзник, както и за издигане на публичния образ на Алианса и по-доброто познаване на неговата визия и цели сред обществото.

През септември ще участваме в срещата на върха на НАТО, където водеща ще бъде темата за Афганистан. Очакванията ни са да бъде потвърдена готовността на Алианса да остане ангажиран с Афганистан и след края на 2014 г. За нас е важно на срещата да бъде излъчен силен сигнал по отношение на бъдещето на Алианса и трансатлантическата връзка. Важно е и развитието на отношенията със страните-партньори.

През 2014 г. ще подготвим участието ни в срещата на върха на ЕС по въпросите на сигурността и отбраната, която ще се проведе през юни 2015 г. и ще направи оценка на напредъка в тази насока. Необходимо е на тази среща страната ни да отиде с конкретни резултати по изграждане на отбранителните способности, за което ще работим през настоящата година. МО активно ще работи за подобряване на ефективността, видимостта и въздействието на

Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, за усъвършенстване развитието на отбранителните способности на Съюза и за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

Ключово значение за развитие на отбранителните способности е участието в ръководени от НАТО и ЕС операции зад граница. Това участие не е самоцел, а ефективно допринася за укрепване на собствената ни сигурност чрез превенция и посрещане на предизвикателствата там, където се пораждат, още преди те да са достигнали нашите граници. Участието в операции зад граница допринася и за изграждането и развитието на отбранителните ни способности, благодарение на натрупвания ценен боен опит и подобряването на оперативната съвместимост.

Към момента в мисии и операции зад граница участваме общо с 465 военнослужещи. В съответствие със Стратегията за трансформиране на участието на въоръжените ни сили в операцията на НАТО в Афганистан (ISAF) се осъществява поетапно изтегляне на военнослужещите ни. Сега в Афганистан имаме общо 427 военнослужещи, а от средата на годината тяхната численост ще бъде редуцирана до 390. До края на 2014 г. нашето участие в тази операцията ще приключи. Предвиждаме да се включим с военен контингент до 110 военнослужещи в следващата невоенната мисия на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа“, която цели обучение, подготовка и подкрепа на афганистанските институции и сили за сигурност. Освен това през есента ще участваме с една фрегата в операцията на НАТО „Active Endeavour” в Средиземно море.

 

СПРАВКА за участието на българските въоръжени сили в операции и мисии.

Операции и мисии на НАТО:

* Операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан:Кабул – 90 военнослужещи; Кандахар – 337 военнослужещи; Общо в ISAF – 427 военнослужещи.

* Операция на Стабилизиращите сили за сигурност в Косово (KFOR) - 10

военнослужещи в щаба на KFOR и тренировъчна група на НАТО в Косово.

Операции и мисии на ЕС:

* Военна операция на ЕС в Босна и Херцеговина (EUFOR ALTHEA) – 10

военнослужещи в щаба на операцията;

* Военноморска операция на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и

възпиране на пиратски действия край бреговете на Сомалия (EU NAVFOR ATALANTA) – 1 военнослужещ в щабa на операцията в Нордууд, Великобритания;

* Мисия на ЕС за обучение на силите за сигурност на Мали – 4 военнослужещи (медицински екип от ВМА) към щаба на мисията в столицата Бамако;

Гражданска мисия за наблюдение в Грузия (UNMIM) - 10 военнослужещи, изпълняващи длъжности на военни наблюдатели в 3 полеви офиса.

* Полицейска мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL-A) - 1 военнослужещ, изпълняващ инструкторски функции.

Операции и мисии на ООН

* Мисия на ООН в Либерия (UNMIL) - 2 военни наблюдатели.

Общо: 465 военнослужещи.

 

Участието в съюзни учения и повишаването на бойната подготовка е приоритет на отбранителната политика и е важен елемент от отбранителните способности. Ще продължи утвърждаването на положителната практика за провеждане на съвместни подготовки на въоръжените ни сили с формирования от други страни-членки на НАТО на наша територията, както и в центрове за подготовка в други държави от Алианса. Интензифицирането на участието ни в съюзни учения и съвместни подготовки ще спомогне да се избегне загубата на ценен боен опит, предвид планираното намаляване на нашето участие в операции. В тази връзка активно ще се използва и потенциалът на инициативата на НАТО „Свързани сили”. През 2014 г е планирано личен състав и военни формирования от въоръжените сили да вземат участие в общо 38 съвместни подготовки и многонационални учения.

 

СПРАВКА за по-важни съвместни подготовки и учения през 2014 г.:

- „SABER GUARDIAN 2014”, на което домакин са Сухопътни войски и ще участва щаб на бригада и отделни формирования от Сухопътни войски;

- „Тракийска звезда” с участието на техника и личен състав от ВВС и такива от ВВС на Румъния, САЩ, Гърция и Израел;

- международно военно морско учение „БРИЗ”, на което домакин са ВМС на страната ни, като за участие са поканени всички страни-членки на НАТО, притежаващи ВМС.

Наред с участието в международни учения и мисии, подготовката на

формированията от видовете въоръжени сили е насочена и към подържане и развитие на способности за отбрана на територията на страната. През годината ще бъдат подготвени и сертифицирани две батальонни бойни групи. За участие в мисии и операции зад граница ще бъдат подготвени и сертифицирани необходимите формирования.

 

СПРАВКА за планирани за подготовка и сертификация формирования през 2014 г.:

- за мисията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF) една рота за охрана и 4 броя екипи от съветници (МАТ).

- за операцията на ЕС „ALTHEA” в Босна и Херцеговина две роти за междинния резерв.

- за операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) два броя HUMINT тимове.

 

За повишаването на бойната подготовка активно ще бъде използван и потенциалът на съвместните съоръжения, които са изградени със САЩ на наша територия, най-вече на полигона „Ново село”. В края на 2013 г. проведохме разговори с представители на военните командвания на САЩ в Африка и в Европа, както и на либийските въоръжени сили и правителство, с цел уточняване на всички въпроси по евентуално бъдещо обучение у нас на общо между 5000 и 8000 либийски военнослужещи. Процесът на договаряне ще приключи през 2014 г. За да може да се осъществи това обучение на наша територия, трябва да бъде сключено отделно двустранно споразумение с Либия, което да третира всички технически въпроси на обучението и подготовката на либийските военнослужещи и което да бъде ратифицирано от Народното събрание. Споразумението трябва да ни осигури необходимите гаранциите за

сигурността и минимизиране на рисковете във връзка с пребиваването у нас на обучаващите се.

 

3. Акредитация в НАТО на Център за усъвършенстване в областта на управлението на кризи и оказване на помощ при бедствия

През 2014 г. предстои акредитация в НАТО на изграждащия се в София, по наша инициатива, Център за усъвършенстване в областта на управлението на кризи и оказване на помощ при бедствия. Това ще бъде първата структура на НАТО с акредитация в страната ни. На дневен ред е правното регулиране на статута на Центъра като международна военна организация на наша територия. Проектът има важно значение за изграждането на способности в национален, съюзен и регионален аспект. Със създаването на тази единствена засега у нас структура на НАТО се открива възможност за изграждане за в бъдеще и на други подобни центрове на Алианса на наша територия.

 

 4. Политика по въоръженията

През 2014 г политиката по въоръженията ще е насочена към оптимално осигуряване на въоръжените сили с въоръжение и техника, като приоритет се отдава на участието в операции зад граница. Необходимо ще е както придобиването на ново въоръжение и техника, така и модернизацията, поддръжката и ремонта на съществуващото такова.

За 2014 г. бюджета за отбрана не предвижда достатъчно средства за осъществяване на крупни инвестиционни проекти и ако се наложи да осъществяваме такива ще е необходимо целевото им финансиране от държавния бюджет. За това, през годината ще работим по стартиране на инвестиционни проекти, които не изискват големи капиталовложения и за които е осигурено финансиране.

Същевременно, ще продължим да търсим адекватно финансиране за отбраната от минимум 1,5% от БВП.

Възможен подход за осигуряване на допълнителни средства за модернизация на съществуващите и придобиване на нови въоръжение и техника е приходите от реализиране на пазара на инфраструктура с отпаднала необходимост и ненужно въоръжение и техника да постъпват в бюджета на МО за целево реализиране на инвестиционни проекти.

Участието в многонационални проекти по изграждане и развитие на

способности в рамките на НАТО и ЕС се утвърждава като важно направление в допълнение на националните ни усилия.

 

СПРАВКА: Р България участва в 6 от общо 27 проекта по линия на инициативата на НАТО  “Интелигентна отбрана”, като е водеща по един от тях (ролята на жените на ръководни длъжности в сигурността и отбраната) и е заявила интерес към още 9.

Р България е заявила конкретни области на интерес и в инициативата на ЕС "Обединяване и споделяне": Европейски въздушен флот; Единното морско наблюдение; Обучение в специализиран английски език; Съвместно закупуване на сателитни комуникации; Изграждане на центрове за подготовка; Изграждане на Многонационални формирования.

Устойчивото развитие на отбранителната технологична и индустриална база е приоритет на отбранителната политика. Необходимо е запазването и развитието на ключови технологични и индустриални способности, за което ние ще работим съвместно с българската отбранителна индустрия и научна мисъл.

Настоящата година е критична от гледна точка на необходимостта да се вземе решение за бъдещето на изтребителната ни авиация. Тези способности са жизнено необходими за изпълнението на възложените мисии и задачи на нашите ВВС, включително и задълженията ни по охраната на въздушното пространство на Р България (air policing), което се изпълнява в рамките на Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО.

В тази връзка през 2014 г. се предвижда да бъде изготвено предложение до правителството за вземане на конкретно решение. В случай на вземане на решение за стартиране на процедура за придобиване на нов тип боен самолет, на базата на целево финансиране, стойността на проекта следва да бъде до 700 млн. лв. От друга страна, необходимите средства за модернизация на авионика и навигационни системи на наличните изтребители МиГ-29 към момента са в размер на над 160 млн. лв. Задължително трябва и да отчетем, че модернизацията на авиониката на МиГ-29 е наложителна от спешната необходимост за освобождаване на използваните от ВВС радиочестоти, които ще се ползват във високоскоростните влакове по линията Пловдив-Свиленград. Предвид ограничените ресурси, не е възможно да започнем пълна модернизация на наличните изтребители МиГ-29 и едновременно с това да пристъпим към придобиване на нов тип боен самолет. С цел ефективна превенция и противодействие на корупцията ще бъде осигурена пълна прозрачност при възлагане на обществените поръчки.

 

5. Развитие на инфраструктурата на отбраната

Управлението и изграждането на инфраструктурата на отбраната е насочено към осигуряване на реалните нужди на въоръжените сили. МО ще продължи да се освобождава от ненужната инфраструктура, която генерира разходи в условията на финансов недостиг. Нова инфраструктура ще се изгражда само при доказана потребност и функционалност и при осигурени финансови ресурси. Същото важи за поддръжката, ремонта и модернизирането на наличната инфраструктура.

 

Дейността на МО за 2014 г. по отношение на инфраструктурата е ориентирана в следните основни направления:

1. Финализиране на процедурите по окомплектоване с необходимите документи за собственост за имотите – публична държавна собственост, които са в управление на Съвместното командване на силите и видовете въоръжени сили.

2. Ефективно управление и разпореждане с излишната инфраструктура, която е в управление на МО чрез: безвъзмездно предоставяне на ведомства и общини; продажба чрез търг по реда на Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане и реализиране на приходи за републиканския бюджет от продажбата на имоти с отпаднала

необходимост; намаляване на разходите за администриране на имотите, охрана и данъчни задължения като следствие от ефективните

разпоредителни действия и освобождаване на МО от ненужна

инфраструктура; повече прозрачност и откритост по отношение на управлението и разпореждането с имоти в управление на МО.

3. Администриране на инвестиционната политика в областта на строителството и строителните услуги.

4. Изпълнение на националните ангажименти от Програмата за инвестиции в областта на сигурността на НАТО (NSIP).

5. Управление на жилищния фонд на МО, настаняване по реда на картотеката, продажба на жилища, в райони, в които няма структури на МО, реновация на имотите от жилищния фонд на МО, строителство и придобиване на нови жилища.

 

 6. Законодателни инициативи

Реализацията на приоритетите на ръководството на Министерството на отбраната предполага създаването на нарочна нормативна уредба, включително и извършването и на законови промени.

В съответствие с приетите през януари 2014 г. изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е изготвен и приет нов Устройствен правилник на Министерството на отбраната, чиято цел е усъвършенстване на процесите на отбранителния мениджмънт.

С цел уреждане на по-благоприятни условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, по въпроси на жизненото равнище и такива свързани с трудовите и осигурителни отношения, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, са сключени със срок на действие за 2014 и 2015 г. Колективен трудов договор и Споразумение относно представителните и защитните функции на синдикатите с оглед интересите на цивилните служители по служебно правоотношение.

В проекта на Законодателна програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2014 г. са предвидени за одобряване от Министерския съвет следните приоритетни законопроекти: Закон за изменение и допълнение на Закона за военната полиция, Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и нов Закон за военното разузнаване. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за военната полиция предвижда създаване на регламентация военно-полицейската подготовка на личния състав. Прецизиране на охранителната дейност, правомощията на органите на военната полиция спрямо чуждестранните военнослужещи на територията на страната и др. Промени, свързани с

полицейската регистрация, въвеждането на данни и ползването на информационните фондове. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите предвижда промени в уредбата на социалния статус и здравното осигуряване на военноинвалидите и военнопострадалите. Същият бе изготвен от междуведомствена работна група, обсъден от Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите и изпратен на външноведомствено съгласуване. Предвид постъпилите отрицателни становища, свързани с необходимостта от обезпечаване на значителен финансов ресурс от 12 464,2 хил.лв. за реализация на законопроекта, същият се предвижда да бъде разгледан повторно в Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите на 16.01.2014 г. (Б.р. – Вече е направено.) С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се цели прецизиране на реда и условията за кандидатстване и служба в резерва с цел създаване на условия за привличане на повече лица, както и прецизиране уредбата по повишаване подготовката на лицата от резерва. С проект на Закон за военното разузнаване се създава правна регламентация на организацията, дейностите, задачите и функционирането на разузнаването във въоръжените сили на Република България, устройството и ръководството на военното разузнаване, задълженията на Служба „Военна информация”, както и на статуса на служителите от военното разузнаване. Предлаганите законопроекти не налагат извършване на хармонизация с актовете на Европейския съюз, тъй като са свързани с политиката на сигурност, която по силата на чл. 24 от Договора за Европейския съюз е предмет на специфични правила и процедури за отделните държави-членки. Промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са предвидени за второто полугодие на 2014 г. Те ще бъдат резултат от концептуалното виждане за развитието на отбранителните способности на въоръжените сили, което ще очертае стартираният през настоящата година Преглед на структурата на въоръжените сили. Ще бъде извършен цялостен анализ на законовата регламентация на обществените отношения, свързани с отбраната и въоръжените сили, в т.ч. и статута на различните категории служители.