Премиерът Орешарски: Ще проведем Стратегически преглед на системата за сигурност и отбрана

18.01.2014 г. Премиерът Орешарски: Ще проведем Стратегически преглед на системата за сигурност и отбрана

 Спирдон Спирдонов

Предстои Министерският съвет да приеме решение, с което да възложи на Съвета за сигурност към министър-председателя да подготви доклад за внасяне в Народното събрание за стартиране на Стратегическия преглед на сигурността и отбраната. Това се посочва в Третия отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението, който премиерът Пламен Орешарски направи в петък от парламентарната трибуна.

Запазват се над 800 длъжности за военнослужещи и цивилни служители, се посочва още в отчета. Работи се по промяна във военното образование. Предстои приемане на поправките на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

До края на юли 2014 г. трябва да се обсъди възможността за подготовка на законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили, с който да се създадат по-добри условия, гарантиращи ефективност на процедурата по комплектуването на въоръжените сили с доброволен резерв.

Необходимите финансови средства (по текущи цени за 2012 г.) за изпълнение на поетите ангажименти по пакета „Цели за способности“ 2013 г. от страна на Министерството на отбраната за периода 2014-2028 г. са в размер на 2, 311 758 230 млрд. лв.

На ежегодната среща на министрите на отбраната от SEDM в Бърдо, Словения, е договорено решение многонационалният щаб на SEEBRIG да бъде разположен в България след 2017 г. Ангажиментът е за приемане в България на щаба на бригада „Югоизточна Европа” (SEEBRIG) за срок 6 години след 2017 г.

Министърът на отбраната Ангел Найденов ще даде в понеделник - 20 януари, първата за годината пресконференция, съобщи Пресцентърът на МО. В нея ще участват още заместник-министрите на отбраната Иван Иванов и Неджми Али и началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов. 
Ще бъдат представени приоритетите на Министерството на отбраната за 2014 г. и други актуални въпроси от дейностите на министерството и Българската армия. Журналистите ще се запознаят и с резултатите от работата на комисията по разсекретяване на документи, с които са били изяснени обстоятелствата около извършеното на 27 декември 2003 г. нападение над българската база „Индия" в Кербала и ще бъде дадена допълнителна информация, свързана с процедурата за достъп до обществена информация. 

***

Какво пише в отчета на правителството в раздела „Отбрана, сигурност и партньорство”?

По промените в Плана за развитие на въоръжените сили

Направен е преглед на изпълнението на Плана за развитие на въоръжените сили. На съвет по отбрана са внесени и обсъдени предложения за неговото изменение, които ще създадат условия за запазване на способностите на военните формирования за изпълнение на определените им мисии и задачи. Взето е решение да не се реорганизира 68-ма бригада „Специални сили” в полк, а авиобаза „Безмер” да запази сегашната си структура и личния си състав. Отменено е разформироването на бази за съхранение на излишни материални средства на бригада „Логистика”. Изготвени са и разчети за възстановяване на механизиран батальон във Враца в състав 250 военнослужещи през 2014 г. С приетите предложения ще се запазят способностите на Въоръжените сили, както и над 800 длъжности за военнослужещи и цивилни служители. (Б.р. – Промените в плана вече са приети и от правителството.)

Утвърден е пакет от цели за способности на въоръжените сили. За изпълнението му ще са необходими близо 2,3 млрд. лв. До 2020 г., когато ще бъде най-голямото натоварване, ще са необходими от 100 до 290 млн. лв. годишно.

По подготовката на Стратегическия преглед на сигурността и отбраната

Стартира подготовка за Стратегически преглед на системата за сигурност и отбрана, чиято цел повишаване на ефективността на целия сектор за отбрана, така че въоръжените ни сили да бъдат способни, подготвени и ресурсно осигурени да изпълняват и трите им възложени мисии – „Отбрана”, „Подкрепа на международния мир и сигурност” и „Принос към националната сигурност в мирно време”. Предстои да бъде предложено Министерският съвет да приеме решение, с което да възложи на Съвета за сигурност към министър-председателя да подготви доклад за внасяне в Народното събрание за стартиране на стратегическия преглед на сигурността и отбраната.

В рамките на стратегическия преглед ще се проведе преглед на структурите на въоръжените сили, който ще даде основата за нов План за тяхното развитие до 2020 г.

По преструктурирането и усъвършенстването на системата и структурата на военното образование

Правителството на Република България работи по промяната във военното образование, насочена към:

Осигуряване на по-тясна връзка на военното образование със съвременните реалности и практики в сферата на сигурността и отбраната;

Утвърждаване на лидерския модел на възпитание на бъдещите командири;

Поставяне на военното образование в конкурентна среда – както по отношение на гражданското образование у нас, така и в международен план;

Усъвършенстване на чуждоезиковата подготовка.

За реализирането на тези задачи е променена цялата нормативната база в сферата на военното образование и квалификация – регулирани професии, държавни изисквания, щатно-длъжностни разписания, длъжностни характеристики и изисквания към академичния състав, правилници, учебни планове и т. н.

В съответствие с утвърдените от министъра на образованието и науката нови учебни планове е извършена промяна в учебно-плановата документация и се обновяват лекционните фондове. Промените, зададени с новата рамка на военното образование, са в първата си изпитателна година. Във Висшето военноморско училище тече първото пилотно обучение на 6 обучаеми с висше образование по 18-месечен учебен план за придобиване на военна квалификация и офицерско звание.

Извършва се анализ на ефективността на новия модел на обучение на слушатели във Военна академия, включващ 14-месечно обучение по специалността, предхождано от 10-седмичен курс по английски език и последвано от месец и половина стаж на длъжностите, на които офицерите ще бъдат назначени след завършване на академията.

Продължава и се разширява активното международно сътрудничество на военнообразователните институции. В Националния военен университет е проведено компютърно подпомагано обучение с реални действия на местността, в което, освен български и американски, участваха и румънски, молдовски и сръбски курсанти.

Български курсанти и студенти се обучават по граждански специалности във военни училища на страни от ЕС със средства по програма „Еразъм”, а техни колегии от Румъния, Полша и Чехия се обучават в българските висши военни училища.

По военното законодателство

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили. (Б.р. – Проектът беше приет от Народното събрание и вече се изпълнява.)

В процес на съгласуване е проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Целта на законопроекта е подобряване на социалния статус на военноинвалидите и военнопострадалите. Измененията са въз основа на предложенията на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. Законопроектът създава по-благоприятен режим за социална интеграция на военноинвалидите и военнопострадалите. Предвижда се средствата за лекарствени продукти на военноинвалидите да са изцяло за сметка на държавния бюджет, а военнопострадалите по чл. 4, т. 1, 2 и 4 от ЗВВ да заплащат част от стойността на лекарствените продукти. Създават се по-благоприятни възможности за ползване на почивните бази. На военнопострадалите по чл. 4, т. 2 от ЗВВ се предоставя възможност за безплатно ползване на градския и междуградския транспорт и железопътната мрежа на страната. Предвижда се изплащане на добавка към военноинвалидната пенсия на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. Предложените промени в законопроекта осигуряват изпълнението на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.

Със заповед на министър-председателя на Република България е определен поименният състав на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните на България към Министерския съвет, чийто председател е министърът на отбраната. На 26.09.2013 г. е проведено заседание на Консултативния съвет, на което е обсъден законопроектът и е взето решение той да бъде изпратен на външноведомствено съгласуване. Проектът е изпратен от Министерството на отбраната на 31 октомври 2013 г. Министерството на финансите и дирекция „Правна“ към Министерския съвет не съгласуваха проекта с мотиви, че предвидените изменения могат да доведат до създаването на несправедливост спрямо останалите категории лица с увреждания, както и нарушаване равнопоставеността на осигурените лица по чл. 3, т. 3 от Кодекса за социалното осигуряване. Министерството на труда и социалната политика и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подкрепиха законопроекта под условие, че се осигурят допълнителни финансови средства, а Министерството на здравеопазването предложи финансовите разходи за лекарствени продукти да са за сметка на държавния бюджет, като се изплащат чрез бюджета на Министерството на отбраната.

Предвид важността на въпросите, които следва да бъдат изяснени, за 16.01.2014 г. е насрочено второ заседание на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните. На заседанието ще бъде обсъдено редуциране на предложенията по законопроекта с цел невъзможността за цялостното финансово обезпечаване на проекта на закон. (Б.р. – На 16 януари под ръководството на министъра на отбраната Ангел Найденов се проведе заседание на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните, на което се постигна общо съгласие по текстове на проекта.)

Разработват се промени в Закон за резерва.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за първи път през 2012 г. се въведе доброволният принцип за комплектуването на военните формирования с резервисти. В Плана за развитие на въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 333 от 2010 г., е определено кои военни формирования и в какви срокове трябва да се попълнят с резервисти.

В края на 2013 г. са проведени три конкурса за 1 611 длъжности от доброволния резерв на въоръжените сили. Попълнени са само 472 длъжности. След провеждането на конкурсите се разгледаха и систематизираха проблемите, съпътстващи цялостната дейност за комплектуване на въоръжените сили с доброволен резерв. Анализът на резултатите недвусмислено показва неефективност на модела за набиране на резервисти, тромавост и утежненост на процедурата. В резултат на това са предприети стъпки за подобряване на организацията във връзка с набирането на кандидати за служба в доброволния резерв, както и условията и реда за провеждането на конкурси. В настоящия момент е създадена организация за преглед на нормативната уредба, регламентираща резерва на въоръжените сили на Република България. Целта е до края на юли 2014 г. да се обсъди възможността за подготовка на законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, с който да се създадат по-добри условия, гарантиращи ефективност на процедурата по комплектуването на въоръжените сили с доброволен резерв.

По участието в политиките за сигурност и отбрана на страната, НАТО и ЕС

На среща на министрите на отбраната на държавите членки на НАТО, в Брюксел (4 и 5 юни 2013 г.) е приет пакет „Цели за способности на НАТО 2013 за България“. Пакетът поставя пред страната изисквания за изграждане на високотехнологични способности и предлага направления за по-тясна специализация при участието в операции. За първи път се обръща специално внимание на изграждането на невоенни способности, които да бъдат използвани в етапа „Стабилизиране и възстановяване” в рамките на операция, водена от НАТО. По пакета към България са поставени изисквания за изпълнение на общо 55 цели за способности и са предложени за изграждане 50 формирования за нуждите на колективната отбрана. Общо необходимите финансови средства (по текущи цени за 2012 г.) за изпълнение на поетите ангажименти по пакета „Цели за способности“ 2013 г. от страна на Министерството на отбраната за периода 2014-2028 г. са в размер на 2 311 758 230 лв. Изпълнението на поетите ангажименти ще доведе до повишаване на отбранителните способности на българските въоръжени сили и на тяхната оперативна съвместимост с останалите съюзници от Алианса.

Продължава работата върху формирането и подготовката на планираните шест батальонни бойни групи от състава на Сухопътните войски и тяхното сертифициране като основен градивен елемент на способностите за действие на въоръжените сили и по трите мисии. Вече са изградени три от планираните шест групи, като третата е сертифицирана през ноември 2013 г.

На основата на Закона за резерва продължава изграждане на качествено нов и по-ефективен резерв на въоръжените сили. Продължава набирането на доброволни резервисти, с цел окомплектоване на резерва като част от единния комплект въоръжени сили. Военнослужещи от първия модул на доброволния резерв на 26 юли 2013 г. положиха военна клетва в Единния център за начална подготовка в Плевен.

На ежегодната среща на министрите на отбраната от SEDM в Бърдо, Словения, е договорено решение многонационалният щаб на SEEBRIG да бъде разположен в България след 2017 г. Ангажиментът е за приемане в България на щаба на бригада „Югоизточна Европа” (SEEBRIG) за срок 6 години след 2017 г.

На заседанието на Съвета „Външни работи” с участието на министрите на отбраната на държавите – членки на ЕС, България подкрепи предложението на Италия за провеждане на операция за борба с нелегалния трафик на хора в района на Средиземноморието.

По подпомагане на населението и местните власти

Българските въоръжени сили активно оказват помощ на населението и местните власти за овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия и аварии. В изпълнение на задачите по третата мисия на въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време” военнослужещи от Сухопътни войски със специализирана техника се включиха в потушаването на пожари, възникнали в различни райони на общините Стралджа и Елхово в Ямболска област, общините: Свиленград, Димитровград и Минерални бани в Хасковска област, в села в Старозагорска област, в местност край софийско село, в селище Атия и гр. Созопол, в Национален парк „Рила” и в полигон край Казанлък. Тринадесет формирования от Сухопътните войски с 656 човека и 90 единици техника преодоляваха последствията от пожарите. С цел разузнаване и гасене на огъня е използван вертолет Ми-17 от състава на ВВС. На 18 юли спасителните операции в мина „Ораново“ също са подпомагани от вертолет Ми-17. До края на месец ноември 2013 г. са изпълнени 86 мероприятия с 11 модула по разузнаване и унищожение на 1 415 различни по вид боеприпаси.

Българската армия започна операция „Съвместни усилия”, включваща подготовката на пътищата към граничния район, в който ще бъде изградено инженерно-техническо съоръжение с дължина около 32 км по държавната граница с Република Турция, в участъка от с. Лесово (пирамида 268) до с. Крайново (пирамида 206). Целта на изграждането на това заграждение е да се възпрепятства незаконното проникването на територията на нашата страна на чуждестранни граждани и те да бъдат насочвани към гранично-пропускателните пунктове. Възстановени са 107 км пътища, като са изразходвани 600 000 лв. Срокът, в който трябва да приключи изграждането на съоръжението, е февруари – март 2014 г. Министерството на отбраната е предоставило на Държавната агенция за бежанците списък с 36 освободени войскови района – 26 в Южна и 10 в Северна България. В режим на съгласуване и на предоставяне са терени на територията на Харманли, Момчилград, Самоков и Телиш.

За оказване на медицинска помощ на бежанци в разпределителния център в град Елхово, участваха 64 медицински специалисти, от които: лекари – 42; медицински сестри – 10 и шофьори – 12.