Първа стъпка към връщане на старите условия за пенсиониране на военнослужещите

08.11.2013 г. Първа стъпка към връщане на старите условия за пенсиониране на военнослужещите

 В парламента има три законопроекта за изменения и допълнения на Закона за отбраната и Въоръжените сили, които чакат одобрение. Внесеният от Атанас Мерджанов и група народни представители бе приет днес на първо четене.

Спирдон Спирдонов

Законопроектът на Атанас Мерджанов и група народни представители от левицата за промяна на КСО, с който се връщат старите условия за пенсиониране на военнослужещите, т.е. отпадане на изискването за навършена определена възраст, бе  приет днес на първо четене. 99 от народните представители застанаха зад интересите на военнослужещите, 33 бяха „против”, а трима нямаха мнение и се въздържаха.

За второто четене този законопроект ще бъде обединен в един със законопроекта на Сергей Станишев и група депутати за замразяване увеличението на възрастта за пенсиониране на ниво от 2013 г. Той също бе приет на първо четене с гласовете на 95 народин представители.

С приемане на промените в КСО ще се поправи една несправедливост за военнослужещите, ще се преодолее усещането за напрежение и несигурност, което беше въведено през 2012 г., коментира министърът на отбраната Ангел Найденов. Той припомни, че от всички служители в сектор „Сигурност”, посочени в чл. 69 на КСО, единствено за военнослужещите бе въведена тази промяна. Всички останали се пенсионират независимо от възрастта. Изискването за осигурителен стаж на българските военнослужещи е едно от най-високите в системата на НАТО, каза още той. 

Още два законопроекта за изменения и допълнения на Закона за отбраната и Въоръжените сили чакат одобрението на парламента. Първият е внесен от Министерския съвет. С него  се цели създаване на законова възможност за реализиране на организационни промени в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, необходими за ефективно осъществяване на държавната политика в областта на отбраната.

Предлага се преструктуриране на „Комендантство – МО“, създадено

като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията, в ново военно формирование - структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, част от въоръжените сили. По този начин едновременно ще се намалят съществуващите административни структури, администрацията ще се освободи от неприсъщи функции и ще се оптимизира дейността й.

Проектът създава допълнителна възможност за осъществяване на задачата на въоръжените сили по участието им в охраната на стратегически обекти и на части от критичната инфраструктура, без да се изменя основният метод на нейното възлагане. Предложението е в унисон с предложената в проекта на Закон за Министерството на вътрешните работи уредба на такава дейност, извършвана и от структурите на МВР, ангажирани с осъществяване на охрана на стратегически обекти и части от критичната инфраструктура. Икономическият компонент на предложението е в съответствие с предвидените в чл. 13 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България начини на финансиране на дейностите, свързани с отбраната. С него ще се даде и допълнителна гаранция за икономическото развитие на въоръжените сили с цел комплектуването им с необходимото въоръжение и техника за изпълнение на задачите, поставени им с Конституцията на Република България и закона.

Допълват се функциите на Инспектората на Министерството на отбраната с цел същият да извършва проверки на бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във въоръжените сили. В настоящия момент тази дейност е вменена като отговорност на началника на отбраната само по отношение на Българската армия, но не и относно останалата част на въоръжените сили. Освен това няма законова възможност орган на министъра на отбраната да осъществява цялостен контрол върху бойната подготовка, войсковия ред, дисциплината и оперативните способности във въоръжените сили.

Като част от реализацията на поетите ангажименти в социалната програма на правителството са и следните предложения:

- повишаване на пределната възраст на войниците (матросите) от

45 на 50 години, чрез което се създава възможност за по-пълноценно използване потенциала на войниците (матросите), придобили по време на службата си специфични знания и умения в определени области. По този начин ще бъдат реализирани икономии на средства, необходими за приемане на военна служба на граждански лица и последващото им обучение. С направеното предложение ще се възстанови положението преди изменението

в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България през 2010 г., когато само спрямо тях пределната възраст бе драстично намалена от 49 на 45 години;

- създаване на законова възможност военнослужещите мъже,

които са самотни родители (осиновители), да ползват отпуски, свързани с отглеждането на децата им, при условията и по реда на Кодекса на труда, с цел обезпечаване изпълнението на родителските им задължения и осигуряване на реални грижи за децата им.

Вторият законопроект е на група народни представители, в която влизат Ивайло Московски, Емануела Спасова, Иван Вълков, Станислав Иванов, Красимир Велчев, Валентин Радев и Любомир Христов. Той предлага Авиоотряд 28 да влезе в състава на Въоръжените сили.

В момента във Въоръжените сили влизат Българската армия, служба "Военна полиция", служба "Военна информация", военните академии и висшите военни училища, Военномедицинската академия, Националната гвардейска част, резерва на въоръжените сили, Военно-географската служба, Стационарната комуникационна и информационна система, Централното военно окръжие и Централния артилерийски технически изпитателен полигон. Ако предложението бъде подкрепено Авиоотряд 28 ще бъде 12 елемент на Въоръжените сили. 

Днес Авиоотряд 28 е юридическо лице към Министерския съвет и дейността му е уредена в чл. 64б на Закона за гражданското въздухоплаване. Предлаганите изменения са свързани с промяна на статута на Авиоотряд 28 и преминаването му от структура, подчинена на Министерския съвет, в структура от състава на Въоръжените сили на пряко подчинение на министъра на отбраната като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

Според вносителите Авиоотряд 28 ще запази основната си дейност, а именно - извършване на полети със специално предназначение за превоз и обслужване на президента, председателя на Народно събрание, премиера, вицепрезидента, чуждестранни и държавни ръководители, съответни по ранг на посочените органи, лица включени в състава на техните делегации, придружаващите ги екипи, охрана и техните багажи. Основната си дейност Авиоотряд 28 ще осъществява както самостоятелно, така и съвместно с Военновъздушните сили. 

От създаването си през 1946г. като специално звено за авиационно обслужване на правителството, преминавайки през различни структури на държавата до 2000г , т.е. почти през целия период на своето съществуване, Авиооотряд 28 е бил част от Въоръжените сили, припомнят вносителите. 

В повечето страни членки на Европейския съюз, като Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Великобритания, Ирландия, Белгия, Дания, Швеция, Чешката република и Полша, както и в САЩ, Канада, Бразилия, Япония и много други, звената за правителствени полети са част от въоръжените им сили. 
Целесъобразността на това предложение, според групата народни представители, се формира от по-високото ниво на безопасност и сигурност на полетите със специално предназначение; възможността за тясно взаимодействие с военновъздушните сили и единното им ръководство от министъра на отбраната; използване на въздухоплавателни средства на военновъздушните сили за изпълнение на полети със специално предназначение; възможност въздухоплавателните средства на Авиоотряд 28 да се използват за превоз на военни контингенти на въоръжените сили и при операции по търсене, спасяване и пожарогасене; по-добра отчетност, по-висока прозрачност и отговорност за дейността на Авиоотряд 28 и за разходите за нейното осъществяване. 

Проектът на закон предвижда финансовото осигуряване на дейността на Авиоотряд 28 да се осъществява от държавния бюджет чрез трансфер от бюджета на Министерството на отбраната и от собствени приходи. Собствените приходи да се формират по ред и при условия, определени с акт на Министерския съвет. 

Вносителите предлагат устройството, функциите, състава и организацията на дейността на Авиоотряд 28 да се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В устройствения правилник на авиоотряд 28 след включването му в състава на Въоръжените сили ще се даде възможност за възобновяване на подготовка на военни пилоти, натрупали необходимия опит, да получат необходимата квалификация за евентуално попълване на летателния състав на Авиоотряд 28, както и за стриктно спазване на изискванията за здравословното състояние на служителите и техническата годност на техниката, съобразно нормативните и поднормативни актове на Министерство на отбраната. 

Неусвоените бюджетни кредити по бюджета на Авиоотряд 28 към датата на обнародване на закона в „Държавен вестник” ще бъдат прехвърлени по бюджета на Министерството на отбраната. Депутатите предлагат промяна в Закона за гражданското въздухоплаване: „Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на закона да приеме актовете, предвидени в този закон и да уреди бюджетните взаимоотношения във връзка с определянето на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. В същия срок министрите на отбраната и на транспорта, информационните технологии и съобщенията да уредят пререгистрацията на въздухоплавателните средства на Авиоотряд 28 като военни въздухоплавателни средства.”