СОСЗР подкрепя идеята за изграждане на териториален резерв

23.04.2013 г. СОСЗР подкрепя идеята за изграждане на териториален резерв

 Otbrana.com

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) поддържа идеята за изграждането на териториален резерва, която бе заложена в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили. Тя обаче не бе реализирана в Закона за резерва. Това се посочва в становището на организацията, предоставено на участниците в дискусията „Професионалисти в отбраната в 21 век” в рамките на Обществения съвет по отбранителна политика. Разработването и приемането от Народното събрание на Закон за офицерите и сержантите, служили във Въоръжените сили, МВР и специалните служби ще даде по-голяма сигурност на действащите военнослужещи и ще направи военната професия много по-търсена, е друго предложение на СОСЗР.

***

Становище

на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) по темите на втората дискусия на Обществения съвет по отбранителна политика „Професионалисти в отбраната в 21 век”.

СОСЗР се отнася с голямо уважение и интерес към работата на Обществения съвет по отбранителна политика. Удовлетворени сме, че имаме възможност да изразим нашата позиция.

Темата „Професионалистите в отбраната в 21 век” е обсъждана в различна степен от структури на съюза, включително и на проведения на 11 и 12 април т.г. Осми конгрес на СОСЗР. През годините тя е била обект и на наши декларации по актуални въпроси на отбраната и Въоръженит есили.

Каква е нашата позиция, изразена най-кратко, по предварително представените ни въпроси?

1. Предназначение, състав и използване на резерва на Въоръжените сили на Р.България.

Ние очакваме в най-кратък срок да се проведе Стратегически преглед на системата за национална сигурност и на тази основа да се подобрят чувствително Стратегията за национална сигурност, Националната отбранителна стратегия, Законът за отбраната и Въоръжените сили, Законът за резерва на Въоръжените сили, както и четирите законопроекта от сектор „Сигурност”. 

Що се отнася до резерва, поддържаме идеята, която бе заложена в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили. Тя обаче не бе реализирана в Закона за резерва. За какво става въпрос?

Първо – за създаването на териториален резерв, който в мирно време ще се използва за подпомагане дейността на териториалните органи на изпълнителната и местната власт по защита на населението при бедствия, за провеждане на спасителни и неотложни аварийно­възстановителни работи, възстановяване и охрана на засегнатите райони и при необходимост за развръщане на военни формирования при кризи от военен характер. Формированията от териториалния резерв в мирно време да бъдат в  подчинение на областни управители и кметове на общини.

Второ - резервът да се изгражда със състав, численост и структура, които да отговарят на потребностите на Въоръжените сили предвид техните мисии и задачи.

Трето – резервът да има централизирана система за управление и органи, разпределени на териториален принцип съгласно административно­териториалното деление на страната.

2. Ротационният принцип в кариерното развитие на военнослужещите в условията на чести организационно-щатни промени.

Подкрепяме тази идея, която е в интерес, както на кариерното развитие на военнослужещите, така и на по-ефективното управление на Въоръжените сили, като цяло. Тя обаче се нуждае от сериозен нормативен документ, който да регламентира целия процес. Ротацията би могла да бъде на конкурсен принцип и да носи кредити на съответния военнослужещ, както за по-нататъшното му кариерно развитие, така и по отношение на заплащане и други социални придобивки.

3. Ролята на цивилните служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра в решаването на задачите по отбрана на страната.

Необходимо е цивилните служители да имат мобилизационно назначение. Повечето от тях да бъдат в доброволния резерв. Много по-широко да се използват опитът и знанията на пенсионираните военнослужещи. Да се даде отпор на кампанията срещу военните пенсионери, които продължават да работят като цивилни служители в министерството и армията.

4. Курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовката на учениците от средните училища по чл. 56, ал. 1 от Закона за резерва на Р.България.

Определено времето – по 5 учебни часа, в девети и десети клас е недостатъчно. Тематиката не бива да се ограничава само в теория, а най-вече в практически занимания, включително и занятия за оцеляване в екстремални условия.

Да се намерят начини за стимулиране на студентите за включване в курсовете за военна подготовка. Би могло да имат предимство за стаж в Министерството на отбраната и неговите структури. Или да ползват при определен регламент военно-почивната база.

5. Параметри на социалната политика на Министерството на отбраната в условията на ограничен бюджет.  

Твърдо стоим на позицията, че трябва да бъдат върнати отнетите социални права на военнослужещите. На първо време следва да се възстанови отменената глава за социална политика в Закона за отбраната и Въоръжените сили.

Необходимо да се намерят възможности за по-достъпно ползване от пенсионираните военнослужещи на условията за отдих и почивка в базите на Министерството на отбраната.

Подкрепяме позицията за възстановяване на режима за пенсиониране на военнослужещите до 1 януари 2013 г.

Разработването и приемането от Народното събрание на Закон за офицерите и сержантите, служили във Въоръжените сили, МВР и специалните служби ще даде по-голяма сигурност на действащите военнослужещи и ще направи военната професия много по-търсена.

Генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов, председател на СОСЗР

На снимката: Дискусията се проведе вчера в ЦВК. В нея участваха контраадмирал от запаса Петър Странчевски от Асоциацията на възпитаниците на Морското училище,  генерал от резерва Златан Стойков – заместник-председател на СОСЗР и генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков – председател на Обществения съвет по въпросите на отбраната и на Асоциацията на Сухопътните войски, представители на други обществени организации и на МО.

Снимка Димитър Бебенов