До понеделник се приемат заявления за участие в Обществения съвет по отбранителна политика

04.04.2013 г. До понеделник се приемат заявления за участие в Обществения съвет по отбранителна политика

 Спирдон Спирдонов

Министерството на на отбраната очаква до понеделник, включително заявления на професионални, академични, обществени организации и бизнес сдружения, с предмет на дейност в областта на сигурността и отбраната за участие в Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП). Редът и начинът са публикувани на сайта на МО. Министърът на отбраната Тодор Тагарев е отправил покана по този повод.

Първото заседание на обществения съвет ще бъде на 9 април от 14 ч. в ЦВК. Организациите ще имат по един представител в основния състав на съвета. Освен това те ще бъдат представени и тематичните дискусии „Модерната политика за сигурност и отбрана в 21 век“  „Професионалисти в отбраната в 21 век“„Иновации, технологии, отбранителна индустрия“.

ОСОП е консултативен орган към министъра на отбраната при  формиране на политики, становища, приемане на инициативи от министъра на отбраната в областта на отбранителната политика. В основния му състав не могат да участват военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, е записано в проекта на правилата.

***

ПОКАНА

Министърът на отбраната на Р. България отправя покана към всички професионални, академични, обществени организации и бизнес сдружения, с предмет на дейност в областта на сигурността и отбраната, за заявяване на интерес за участие в цялостната програма и дейност на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП).

Одобрените за участие организации ще бъдат поканени на откриваща среща на ОСОП, която ще се проведе на 9 април 2013 г. (вторник) от 14,00 часа в Централния военен клуб, София.

На срещата ще бъде представена концептуалната рамка за дейността на ОСОП. Ще бъдат обсъдени и проектът на правила за работа на Съвета, насоките за действие на ОСОП, включително тематични приоритети и формати.

Моля, за целите на функционирането на ОСОП, попълнете и изпратете формуляра за заявяване на интерес на адрес:

На вниманието на: Съветници на министъра на отбраната; Детелина Николова, Веселин Петков; Министерство на отбраната, ул. „Дякон Игнатий” 3 София 1092 и на email: council@mod.bg

Формуляри за заявяване на интерес за участие в откриващата среща на ОСОП се приемат  до 08.04.2013г. включително.

Информация за участниците

Съгласно Управленските приоритети на Министерството на отбраната на Република България от 20 март 2013 г. Общественият съвет по отбранителна политика (ОСОП) става консултативен орган към министъра на отбраната за формиране на политики, становища, приемане на инициативи.

Членовете на Съвета ще обсъждат и дават мнения по проекти на нормативи актове на министъра на отбраната, Министерския съвет или Народното събрание, при определянето и провеждането на отбранителната политика на страната, както и ще предлагат мерки за оптимизирането на реализираните действия.

За участие в основния състав на Съвета заинтересованите организации номинират по един представител, който не би могъл да бъде военнослужещ или цивилен служител на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

***

Проект

П Р А В И Л А

за устройството и дейността на Обществен съвет по отбранителна политика

към Министъра на отбраната

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилата се уреждат устройството и дейността на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП) към министъра на отбраната, наричан по-долу ОСОП или Съвета.

Чл. 2. (1) ОСОП е консултативен орган към министъра на отбраната при формиране на политики, становища, приемане на инициативи от министъра на отбраната в областта на отбранителната политика.

(2) ОСОП има за цел да активизира диалога с професионални, академични,

обществени организации и бизнес сдружения, с предмет на дейност в областта на сигурността и отбраната, основан на принципите на откритост и прозрачност.

(3) ОСОП не заменя вече създадени и функциониращи механизми за диалог на Министерството на отбраната с отраслови и професионални организации.

(4) ОСОП организира и осъществява дейността си в съответствие с основните си функции, определени в чл.3.

Глава втора

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 3. Общественият съвет по отбранителна политика:

1. Обсъжда и дава мнения по проекти на нормативи актове на министъра на

отбраната, Министерски съвет или Народното събрание, при определянето и провеждането на отбранителната политика, които не са предмет на обсъждане в други консултативни съвети, създадени със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или друг закон, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

2. Изработва и предлага конкретни инициативи за развитие и прилагане на отбранителната политика.

3. Съблюдава за прозрачност при изпълнение на предприетите от министъра на отбраната действия, както и обсъжда постигнатите резултати, при спазване на разпоредбите на ЗЗКИ и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия.2

4. В изпълнение на своите функции приема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ОСОП становища и препоръки по разглежданите въпроси.

Глава трета

СЪСТАВ И ЧЛЕНСТВО

Чл. 4. (1) Съветът се състои от основен и разширен състав.

(2) Основният състав включва секретар и членове. Секретарят е представител на министъра на отбраната и се определя с негова заповед.

(3) За участие в основния състав на Съвета заинтересованите организации номинират по един представител. В основния състав на Съвета не могат да участват военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

(4) Министерството на отбраната публикува покана за заявяване на интерес за участие в ОСОП и формуляр за участие в интернет страницата на МО.

(5) Заявленията за интерес по ал. 4 съдържат данни за организацията и нейните представители.

(6) Всички данни за членовете на съвета се публикуват на интернет страницата на ОСОП, при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

(7) Поименният състав на основния състав на Съвета се определя със заповед на министъра на отбраната.

(8) Разширеният състав се състои от основния състав и от организации и експерти, които по решение на секретаря на съвета се канят на заседания за представяне на експертиза по темите, предвидени за обсъждане.

Чл. 6. От страна на министъра на отбраната в заседанията на ОСОП в зависимост от разглежданите теми участват съответните ръководители на административни звена в МО и/или ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към него.

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 7. Секретарят на ОСОП:

1. определя организацията на дейността на ОСОП и утвърждава протоколите от проведените заседания;

2. обобщава предложените за обсъждане от членовете на ОСОП теми и въпроси, свиква и ръководи сесиите на ОСОП;

3. предоставя становищата и препоръките на ОСОП на министъра на отбраната;

4. уведомява членовете на ОСОП за приетите от министъра на отбраната становища и препоръки на ОСОП или за мотивите за неприемането им.

Чл. 8. (1) Работата на ОСОП се подпомага от технически секретар - служител отадминистрацията на Министерството на отбраната, който:

1. организира заседанията и изготвя протоколите от проведените заседания на ОСОП;

2. организира съхраняването на деловодния архив;

3. уведомява по електронен път членовете на ОСОП за датата, мястото и дневния ред на заседанията и изпраща материалите по дневния ред не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието на Съвета, при спазване на разпоредбите на ЗЗКИ и ЗЗЛД.

Чл. 9. В случай на невъзможност на член да участва в заседание на ОСОП, в нея взема участие негов заместник, упълномощен от представляващия организацията.

Чл. 10. Заседанията на ОСОП съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете. Неприсъстващите членове могат да изпращат писмени предложения по въпросите от дневния ред, включително да ги предоставят за публикуване на интернет страницата на ОСОП.

Чл. 11. (1) Съветът приема становища и препоръки с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ОСОП.

(2) Всеки член на основния състав на ОСОП има право на един глас.

(3) Становищата и препоръките, приети на заседанията на Съвета, се включват в протокол, който се съставя от техническия секретар и се съгласува от секретаря. Към него се прилагат и писмени становища, когато има такива.

(4) Протоколът от проведеното заседание заедно с писмените становища се изпраща в срок до 5 дни след провеждането му на членовете на ОСОП.

(5) В тридневен срок от получаване на протокола участвалите в заседанието могат да изпратят своите писмени бележки за техническа редакция на протокола.

Чл. 12. На интернет страницата на ОСОП се публикуват, при спазване на разпоредбите на ЗЗКИ и ЗЗЛД:

1. постъпилите предложения от членовете на ОСОП;

2. становищата и препоръките по чл. 3, т. 4;

3. мотивите на министъра на отбраната, в случай на неприемане на

становищата и препоръките по т. 2.

4. други документи и материали за дейността на ОСОП, освен при наличие на защитена със закон информация.

Чл. 13. На официалната интернет страницата на Министерството на отбраната в рубрика „Обществен съвет“ се публикуват:

1. покана за заявяване на интерес за участие в ОСОП;

2. формуляр за участие в ОСОП;

3. заключителни документи и становища от работата на ОСОП, при спазване на разпоредбите на ЗЗКИ и ЗЗЛД.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. Правилата се приемат на основание чл. 45 от Закона за администрацията.