Тодор Тагарев избра в екипа си хора, работили в отбраната

21.03.2013 г. Тодор Тагарев избра в екипа си хора, работили в отбраната

 Спирдон Спирдонов

Хора, които познават достатъчно добре проблемите на отбраната, влязоха в екипа на Тодор Тагарев. Служебният министър на отбраната ги представи днес пред генералите, офицерите и администрацията на министерството. По принцип, смята той, не би било лошо тук да влизат нови хора, но дори и на най-интелигентния човек ще са му необходими месец-два, за да се ориентира, а това е съизмеримо с нашия очакван мандат. Всички са професионалисти, доказани експерти в своята област, имат пряко отношение към това, което възнамеряваме да вършим в следващите месеци, е оценката на министъра. За никой от тях, уточни той, не е имало политически или някакъв друг тип натиск или внушения. Всички са мой избор, заяви Тодор Тагарев, аз нося отговорност за това какви хора съм поканил в екипа си.

Министърът на отбраната Тодор Тагарев за екипа си

Заместник-министърът на отбраната Ася Давидова идва от външно министерство. Последната й длъжност там е „Контрол на въоръженията и неразпространение”. Ася Давидова е дипломат от кариерата, който дълги години работи по проблемите на сигурността, включително три години, като втори човек в делегацията ни в НАТО. Познава изключително добре и теорията, и практиката на международните отношения, на съюзническите отношения в НАТО и ЕС. Аз много разчитам, че ще поеме този ресор в МО и ще даде своя принос да намерим най-добрите съвместни решения с нашите съюзници.

Заместник-министърът на отбраната Антон Лазаров е полковник от резерва. Аз го познавам, като човек, който е работил по въпросите на планиране на отбраната в министерството. Служил е в Генералния щаб, като ръководител на звеното за операционен анализ, което подпомага подготовката и вземането на решения по всички ключови въпроси по развитието и използването на Въоръжените сили. Учил е в Националния университет по отбрана във Вашингтон. Работил е в делегацията ни в НАТО. Последната му длъжност в МО е директор на дирекция „Инвестиции в отбраната”. Разчитам, че ще поеме ресора за развитие на силите, доколкото в краткия си мандат ще дискутираме тези въпроси. Със сигурност обаче -  ресора на договорите, обществените поръчки, имоти и подобен род въпроси.

Началник на политическия кабинет ще бъде г-н Росен Иванов. Той е юрист по образование. Работил е в МО от 1999 г., както и в други организации от системата за сигурност, също като юрист. До вчера е бил юрисконсулт на Института по отбрана.

Директор на дирекция „Връзки с обществеността” ще бъде г-н Григорий Недялков. Той няма нужда от представяне. Известно лице е от телевизионния екран. Освен от телевизионния екран, аз го познавам като студент по национална и международна сигурност. Той завърши успешно през 2006 г. и е магистър по национална и международна сигурност. Последна длъжност – началник на отдел в изпълнителната агенция и ръководител на Военния телевизионен канал. По закон той също е член на политическия кабинет.

Медиен съветник ще продължи да ми бъде г-ца Марина Гарнизова.

Ще имам двама съветници. Г-жа Детелина Николова има извесетн опит преди доста години в Министерството на отбраната. Тогава задачата й беше да работи с обществени и академични организации, извън МО, за да можем да ги чуем и да използваме техния принос при разработване на първата Бяла книга за отбраната и други публични документи, които представят дейността на министерството. Г-н Веселин Петков е единственият човек, който никога не е работил в МО. За сметка на това обаче той е магистър по международни отношения и е работил по проблеми на сигурността дълго време в неправителствени изследователски центрове и в АФСЕА-Варна. Добре познат е в експертната общност.

Други назначения, извън политическия кабинет

Полковник от резерва д-р Добромир Тотев е новият постоянен секретар на отбраната. Министърът е направил подбор между трима кандидати за тази длъжност, която в предишното правителство се заемаше от д-р Николай Милков. Аз, каза министърът, разчитам, че д-р Тотев ще работи в добро разбирателство с началника на отбраната генерал Симеон Симеонов, както са изискванията на закона. До сега Добромир Тотев бе директор на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”. На негово място ще бъде назначен полковник Павлин Русанов.

След като две години беше изпълняващ длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика” полковник Радостин Илиев ще бъде назначен за титулярен директор. Това е същата дирекция, на която предишният министър назначи за директор генерал-лейтенант от резерва Атанас Запрянов, но това беше за кратко.

Министърът на отбраната Тодор Тагарев представи и управленските си приоритети: стабилност и законност; диалог, уважение и интегритет; сътрудничество и взаимодействие.

***

Управленски приоритети на министъра на отбраната на Република България

В условията на политическа криза и невъзможността на 41-то Народно събрание да излъчи правителство, Президентът на Република България, в съответствие с Конституцията, назначи служебно правителство. Основните задачи пред нашето правителство са да осигурим стабилност, да работим за доверие в институциите, за повече прозрачност и граждански контрол и да гарантираме провеждането на свободни и демократични избори.

Служебното правителство ще работи до формирането на ново правителство след парламентарните избори на 12 май 2013 г. без да има законодателна инициатива и в рамките на приетия от 41-вото Народно събрание Закон за държавния бюджет.

Действайки в изпълнение на Конституцията и законите на Република България, моят екип, в тясно взаимодействие с военното и административното ръководство на Министерството на отбраната, ще фокусира усилията си за постигането на реалистични цели като се придържа стриктно към следните принципи:

- Диалог с обществото и гражданите в процеса на формиране на отбранителната политика;

- Взаимодействие с професионални, академични и обществени организации и бизнес сдружения, работещи по въпроси на отбранителната политика;

- Тясно обвързване на намерения, решения и действия;

- Максимална прозрачност на решения и действия;

- Отчетност за постигнатите резултати;

- Системно оценяване на рисковете в управление на отбраната и приоритизиране на мерките за въздействие.

Основните приоритети са осигуряване на стабилност и устойчивост в управлението на отбранителния сектор, открит диалог с организациите, активни по въпроси на отбранителната политика, задълбочено сътрудничество и взаимодействие със съюзниците и организациите от националния сектор за сигурност.

Основните задачи по тези три приоритета са както следва:

СТАБИЛНОСТ И ЗАКОННОСТ

1. Развитие на въоръжените сили в съответствие с утвърдените стратегически планове

Стабилността в отбранителния сектор ще бъде осигурена чрез непрекъснато и устойчиво управление на контингентите и дежурните сили, изпълнение на стратегията за трансформиране на участието на ВС в операцията на ръководените от НАТО международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан, продължаваща трансформация на въоръжените сили в съответствие с решенията на Народното събрание и утвърдените планове за развитие.

2. Осигуряване на условия за гласуване на военнослужещите и за провеждане на честни избори

Военнослужещите в мисии и операции извън територията на страната ще имат възможност да реализират конституционното си право за избор на народни представители като по места бъде осигурено изпълнението на изискванията на Изборния кодекс. За гарантиране сигурността на участниците в изборния процес ще бъдат предприети всички необходими мерки.

ДИАЛОГ, УВАЖЕНИЕ, ИНТЕГРИТЕТ

3. Активизиране на диалога с професионални, академични, обществени организации и бизнес сдружения, работещи по въпроси на отбранителната политика

Ще бъде създаден Обществен съвет по отбранителна политика. Ще организираме тематични дискусии и ще публикуваме позиции, становища и предложения на участниците в съвета. Ще създадем онлайн платформа за подпомагане на диалога.

4. Балансиране на военната и гражданска експертиза и стабилизиране на управленските процеси в интегрираното Министерство на отбраната

Ще работим за утвърждаване на принципите на разделение и споделяне на правомощията и отговорностите на политическото, военното и административното ръководство и уважение към приноса и експертизата на всяка една от трите групи.

5. Утвърждаване на интегритета на отбранителната организация

На основата на системен анализ ще бъде създадена карта на корупционните рискове. Ще разработим краткосрочен и средносрочен план за неутрализиране на корупционните рискове и ще стартираме прилагането на ключови мерки за предотвратяване на конфликт на интереси и корупция в отбранителния сектор.

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

6. Ефективно включване в инициативите за „интелигентна отбрана” на НАТО и „обединяване и споделяне” на Европейския съюз

Активно ще участваме във финалните преговори в НАТО по пакета от „Цели за способности 2014”. Ще анализираме и приоритизираме проектите по „интелигентна отбрана” на НАТО и „обединяване и споделяне” на ЕС с дългосрочен ефект, с цел поемане на реалистични ангажименти и достоен и ефективен принос към НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

7. Развитие на механизмите на взаимодействие между институциите в сектора за сигурност и на публично-частното партньорство

Ще се стремим към модерно, мрежово взаимодействие при решаване на проблема за киберсигурността. Съвместно с партньорски организации ще разработим основите на национална стратегия за кибер сигурност и програма за развитие на способности за кибер отбрана, в частност – чрез ефективно включване във високотехнологични инициативи и проекти на НАТО и ЕС. Обсъждаме възможността да създадем подразделение за кибер отбрана в рамките на резерва на Въоръжените сили.

Изпълнението на тези задачи зависи в голяма степен от споделянето на принципите, ангажираността и активността всички военнослужещи и цивилни служители. Вярваме, че в резултат на нашите съвместни усилия обществото ще разбере по-добре ролята на армията в 21 век и предизвикателствата на военната професия, а въоръжените сили ще се обърнат към бъдещите изисквания и ще търсят интелигентни решения заедно със съюзниците от НАТО и ЕС.