Искат от президента служебен министър на отбраната, който да работи ефективно

08.03.2013 г. Искат от президента служебен министър на отбраната, който да работи ефективно

 Писмо до държавния глава от Обществения съвет по въпросите на отбраната и Българска офицерска легия „Раковски”

Спирдон Спирдонов

Служебният министър на отбраната трябва да е експерт с доказани виждания в областта на отбраната и Въоръжените сили. Това пишат до президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) и БОЛ „Раковски”. Ние смятаме, че това не трябва да бъде напълно външно лице за системата на отбраната, тъй като едва ли такова лице би могло за 2−3 месеца да работи ефективно, се уточнява по-нататък в писмото до държавния глава. ОСВО и представляваните от него 25 военно-родолюбиви организации очакват от служебния министър да успокои армейската общественост с разумни действия и решения. За нас е важно новото ръководство на министерството на отбраната да приеме като партньор военно-патриотичните съюзи и организации, се посочва още в писмото.

На основата на проведената на 5 март т.г. кръгла маса „Военната професиянастояще и бъдеще” се настоява за налагане на мораториум от този състав на парламента до разпускането му върху изпълнението на Бялата книга и План-2014 във всичките му части и прекратяване на всякакви процедури за уволнение на военнослужещи, както и преназначавания в министерството на отбраната.  Друго искане е възстановяване на ЗОВС в социалната му част от 2009 г. и отменяне на приетите последни решения за пенсиониране на военнослужещите. Общественият съвет иска освобождаване на всички досегашни членове на Политическия кабинет и премахването му като структура към Министерството на отбраната и включване в състава на Съвета по отбрана на представители на ОСВО.

В по-дългосрочен план се смята, че е необходимо приемане на нова Бяла книга и Планове за развитие на въоръжените сили  и инвестиции в отбраната в съответствие с приетата Стратегия, както и приемане на нов Закон за отбраната и въоръжените сили.

Предлагаме формирането на Обществен съвет към служебния министър на отбраната да стане на основата на съществуващия Обществен съвет по въпросите на отбраната, пише още в писмото. Той координира дейността на 25 военно-патриотични организации, изразявал е неведнъж своето отношение към отбранителната политика и е правил редица разумни предложения в тази област.

 

***

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

И ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ

НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

 

На 5 март 2013 г. Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) с подкрепата на Асоциацията на Сухопътните войски проведе кръгла маса под наслов „Военната професиянастояще и бъдеще”. Присъстваха представители на 15 военнородолюбиви организации, институции и кадрови военнослужещи. В дискусиите взеха участие и Вашите съветници по националната и военната сигурност. За съжаление в дискусиите не взеха участие представители на парламентарните комисии, МФ, МО, МТСП и КРИБ, които бяха поканени, но не пожелаха да дискутират проблемите, свързани с отношението на обществото към военната професия, в резултат на които възникнаха и протести.

Участниците в кръглата маса се обединиха около тезата, че военната професия не е добре представена пред обществото и то няма информация за нейната сложност и отговорност, поради което не е заинтересовано да я подкрепя. Към това допринася отсъствието на ефективна политика за повишаване на общественото доверие и за обществена подкрепа на армията, както и непрестанните реформи и променящи се правила на военната служба, които всяват несигурност сред военнослужещите и намаляват интереса към армията, което може да се окаже фатално за попълване на армията с качествен  личен състав.

ОСВО и представляваните от него организации, както и партниращите с него такива подкрепят усилията на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Пленвелиев за спазване на конституционната процедура в условията на правителствена и политическа криза, съставяне на служебно правителство и провеждане на предсрочни избори за 42-ро Народно събрание.

Ние сме убедени, че точното спазване на разпоредбите на Конституцията е най-добрия принос за съхраняване на гражданския мир в България. Нашата позиция не противоречи на факта, че много от членовете ни участват в гражданските протести, които са предизвикани най-вече от тежкото социално положение на българите.

Ще подкрепим Вашия избор за служебен министър на отбраната, при положение, че това е експерт с доказани виждания в областта на отбраната и Въоръжените сили. Ние смятаме, че това не трябва да бъде напълно външно лице за системата на отбраната, тъй като едва ли такова лице би могло за 2−3 месеца да работи ефективно. От служебния министър очакваме да успокои армейската общественост с разумни действия и решения. За нас е важно новото ръководство на министерството на отбраната да приеме като партньор военно-патриотичните съюзи и организации.

Предлагаме формирането на Обществен съвет към служебния министър на отбраната да стане на основата на съществуващия Обществен съвет по въпросите на отбраната. Той координира дейността на 25 военно-патриотични организации, изразявал е неведнъж своето отношение към отбранителната политика и е правил редица разумни предложения в тази област.

ОСВО и участниците в кръглата маса се обединиха около идеята да Ви изпратим пакет от предложения за излизане от кризата, които да Ви бъдат от полза при вземането на решения за състава на служебното правителство и дейността на новото правителство след провеждането на парламентарните избори.     

Предложенията ни имат за цел:

1. Да не се нарушава изпълнението на плановете в Министерството на отбраната и структурите на Българската армия по бойната подготовка и материалното осигуряване.

2. Да се преодолеят негативните тенденции и настроения сред военнослужещите и обществото, предизвикани от последните решения в областта на строителството на въоръжените сили и социалната политика.

3. Да се преодолее доведената до абсурд централизация на вземането на решения в областта на отбраната  и се въведе истински демократичен граждански  контрол от несвързани с администрацията личности и организации.

Нашите предложения са:

А. В краткосрочен план – до провеждането на парламентарните избори и поемането на изпълнителната власт от новото правителство:

-  налагане на мораториум от този състав на парламента до разпускането му върху изпълнението на Бялата книга и План-2014 във всичките му части и прекратяване на всякакви процедури за уволнение на военнослужещи, както и преназначавания в министерството на отбраната; 

- възстановяване на ЗОВС в социалната му част от 2009 г. и отменяне на приетите последни решения за пенсиониране на военнослужещите;

- извършване на промени в поднормативните документи, които са в прерогативите на служебното правителство в изпълнение на мораториума върху нормативните документи и възстановяването на социалните права и компенсации на военнослужещите;

- освобождаване на всички досегашни членове на Политическия кабинет и премахването му като структура на политическия кабинет към министерството на отбраната и включване в състава на Съвета по отбрана на представители на ОСВО.

Б.  В средносрочен план по време на първите 100 дни от мандата на новото избрано правителство:

- провеждане на Преглед за състоянието на отбраната и Въоръжените сили с участието на експерти от ОСВО и неговите организации;

- приемане на изменения в ЗОВС и останалите нормативни документи и планове в областта на отбраната в съответствие с изводите от проведения Преглед;

- привеждане на разходите за отбрана в съответствие с планираните по Бялата книга и намаляване на администрацията в министерството на отбраната до допустимите размери;

- привеждане на заплащането на военнослужещите и цивилните служители в съответствие със сега действащия Закон за отбраната и въоръжените сили.

В. До края на първата година от дейността на новото правителство:

- приемане на нова военна стратегия на Р България, ориентирана към  осигуряване на нужната достатъчност на националната отбрана  и опора на колективните сили на Алианса при необходимост;

- приемане на нова Бяла книга и Планове за развитие на въоръжените сили  и инвестиции в отбраната в съответствие с приетата Стратегия ;

-  приемане на нов Закон за отбраната и въоръжените сили;

- приемане на Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, който в момента се изработва от междуведомствена работна група сформирана с МЗ № Р-347 от 01.11.2012 г., изменена с МЗ № Р-23 от 18.01.2013 г. в срок на изработване 29.03.2013 г.

- прогресивно намаляване на участието на български контингенти в мисии извън граница до възстановяване на боеспособността на Българската армия.

- извършване на пълен одит на министерството на отбраната за последните 10 години и привличане към наказателна отговорност на виновните при констатиране на нарушения.

От Обществения съвет по въпросите на отбраната, съставните му организации и БОЛ „Раковски”

Кирил Цветков, о. р. генерал-лейтенант,

председател на Обществения съвет по въпросите на отбраната