Казусът „Аню Ангелов срещу Военна академия“

30.01.2013 г. Казусът „Аню Ангелов срещу Военна академия“

 Полковник от резерва проф. д-р Стойко Стойков*

Учебната 2012/2013 г. във Военна академия „Г.С.Раковски” ще бъде апотеоз на незнанието и какафонията. Настоящият министър на отбраната сбъдва мечтата си да разруши единствената структура във военнообразователната система на България, която имаше смелостта да отстоява своята академична автономия срещу талибанските му методи за командване и управление.

През август 2013 г. предстои да бъдат връчени дипломите на „Випуск 2013”, в който слушателите са приети и са се обучавали 3(три) години задочно обучение  и  2 (две) години редовно обучение по условията на действащата от 2003г. „Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от видовете, родовете и специалните войски” на образователно квалификационната степен „магистър”.

Но в Министерството на отбраната чудесата не свършват дотук - на 1-и ноември същата 2013 г. ще получат дипломите си и 31 слушатели, (ако не се уволнят до тогава) обучавани за 1 (една) година във Военна академия „Г.С.Раковски” съгласно изискванията на „Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ в про­фесионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление“ и „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ приета с Постановление на МС-№ 205/30.08.2012г. и ДВ. бр. 68/04.09.2012г.

Освен че дори и по-малко наблюдателните са забелязали как всяка година срокът на обучение и съответно, хорариумът часове намаляват, това натрупване на трите випуска, учили една и съща специалност 3,2 и накрая 1 година и получаващи една и съща диплома се оказва и незаконно. Съгласно §1 от Заключителните разпоредби в същата тази наредба - „Лицата, приети преди влизането в сила на наредбата, довършват обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при който са били приети”!  Наредбата е в сила от 4-и септември 2012г., а слушателите бяха приети и започнаха своето обучение на 4 юни 2012г. съгласно заповед на министъра на отбраната от 25 май 2012г.– коментарът на това нарушение е излишен…

В отговор на запитване с вх.№ 14-1/14.01.2013г. по Закона за достъп до обществена информация от г-н Николай Цонев – председател на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ до Министерството на образованието, младежта и науката е посочено, че учебните планове на ВА „Г.С.Раковски“ са постъпили за съгласуване на 17-и декември 2012г. и след съгласуване са изпратени в МО на 07.01.2013г.  Съгласно писмото на министър Аню  Ангелов тези планове са подготвени за прилагане от учебната 2013/2014г.

Интересно, какво ще отговори Министерството на образованието, младежта и науката за легитимността на дипломите на този толкова особен  „троен“ Випуск 2012-2013 и съ­ответствието на ниво 7 от Националната ква­лификационна рамка на обучението и резултатите от него, след като обучението му се извършва по неутвърдени и все още несъгласувани учебни планове!? Министър Ангелов е заповядал, нарушил е закона и ако мине – мине…

Но мъките за академичния състав на Военната академия и за нейните слушатели далеч не свършват тук. През новата учебна 2013/2014 г. съгласно МЗ-№ ОХ-884/20.12.2012г. ще бъдат приети за обучение само 24 слушатели в 4 специалности  в редовна и 67 слушатели  в 5 специалности в задочна форма на обучение! Така на академичния състав ще му бъде изключително трудно да запази своята заетост, имайки предвид намаляващия брой на учебните групи и изискванията на нормативите за преподавателска и научно-изследователска натовареност.

Самият учебен процес ще се провежда с много условности и имитации, защото основната част – съвместното обучение, реализирано чрез провеждането на КЩУ (командно-щабни учения), съвместни тренировки и компютърно подпомагани учения – ще бъде само  „маркиран” поради липсата на слушатели във всичките 6 специалности, по които се извършва обучението във Военна академия.

Всичко това се прави целенасочено – очаква се обществото да заключи, че от такава Военна академия, която няма слушатели, действа срещу законите и издава нелегитимни дипломи чрез експериментите на Дирекция „Управление на човешките ресурси”  на МО очевидно вече няма нужда! Което пък ще подготви почвата за нейното закриване и… целта на цялата тази подривна акция – разпродаването на апетитен и обширен имот „с отпаднала необходимост“ в центъра на София!

Но нали България е парламентарна република и  41-вото Народно събрание на 28-и октомври 2010г., реши, че приема „Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България“, като „Програма за развитие на Въоръжените сили“. А там за паметливите припомняме какво е записано на стр. 49:

„Военно образование, наука и обучение“

Военнообразователната система ще се развива в съответствие с националното и европейското законодателство и съобразно директивите на НАТО за организиране и провеждане на индивидуалната подготовка на личния състав от Въоръжените сили.

 В резултат на прегледа не се налага преструктуриране на съществуващата военнообразователна система, поради това, че на настоящия етап тя удовлетворява предявените към нея общи изисквания за подготовка.

Предвижда се процесът на оптимизиране на военните висши училища да доведе до намаляване на административния и осигуряващия състав.”

Дори и най-непредубеденият читател може да открие разликите между решението на Народното събрание и действителността във Въоръжените сили на Република България и военнообразователната система – „Бялата книга“ е поредният документ без смисъл и е послужил само за хвърляне на прах в очите на военните.

Дали не е време и Президентът и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили да се запознае с казуса?

* Авторът е бивш заместник-началник на Военна академия „Георги С. Раковски”, а в момента експерт в ПП „Нова алтернатива”