Възраст при ранното пенсиониране. Не само за военнослужещите

08.01.2013 г. Възраст при ранното пенсиониране. Не само за военнослужещите

 Спирдон Спирдонов

От 1 януари влязоха в сила съществени промени в Кодекса за социално осигуряване. Една голяма част от тях се отнасят до тези, които работят в сектор „Сигурност” и особено във Въоръжените сили. Вече условията за прибодиване право на пенсия са различни, като изискването за възраст се отнася само до лицата, изпълнявали военна служба. Този факт предизвика недоволството на много военнослужещи, други се принудиха да побързат и да подадат рапорти за уволнение. На този етап промяната се отнася за военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната, Българската армия, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана.

Най-вероятно това ще се случи и за другите структури. Преди няколко дни управителят на НОИ Бисер Петков заяви следното: „Принципният подход е да се въведе изискване за възраст за всички, които се пенсионират при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Иначе би могло да има заобикаляне на това изискване, тъй като законодателството  позволява стажът от специализираните ведомства да се допълва. Например, военнослужещите могат да натрупат стаж в системата на въоръжените сили, а след това да започнат работа в друго ведомство и да се пенсионират там. Тогава за тях няма да важи ограничението за възраст. Получава се своеобразен осигурителен арбитраж, т.е. има различни условия за една категория работещи. От гледна точка на осигурителните принципи те би трябвало да се изравнят.”

От информацията на НОИ става ясно за кои лица и при какви условия днес е възможно по-ранно пенсиониране?

1. Лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия при 27 години общ осигурителен стаж,  от които 2/3-ти,  или 18  години,  действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и при навършване на:

- 52-годишна възраст –  за войниците  (матросите),  сержантите  (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания. (чл. 69, ал. 1, т. 1 от КСО)

- 54-годишна възраст – за офицерите със старши и висши офицерски звания. (чл. 69, ал. 1, т. 2 от КСО)

2. Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,  държавните служители по чл. 11  от Закона за пощенските услуги,  държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391  от Закона за съдебната власт,  следователите и младши следователите при освобождаване от служба придобиват право на пенсия независимо от възрастта им и при осигурителен стаж както следва:

- До 31.12.2011 г. – 25  години общ осигурителен стаж,  от които 2/3-ти действително изслужени като държавни служители по посочените закони,  по Закона за Държавна агенция  "Национална сигурност”  и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или като следователи и младши следователи. (чл. 69, ал. 2, т. 1 от КСО)

- От 01.01.2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени като държавни служители по посочените закони,  по Закона за Държавна агенция  "Национална сигурност”  и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или като следователи и младши следователи. (чл. 69, ал. 2, т. 2 от КСО)

3. Държавните служители от Държавна агенция  “Национална сигурност” придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:

- До 31.12.2011 г. – 25  години общ осигурителен стаж,  от които 2/3-ти действително изслужени по Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”, на военна служба или по законите по ал. 2. (чл. 69, ал. 3, т. 1 от КСО)

- От 01.01.2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени по Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”, на военна служба или по законите по ал. 2. (чл. 69, ал. 3, т. 2 от КСО)

4. Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги,  държавните служители,  осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391  от Закона за съдебната власт,  следователите и младши следователите,  държавните служители от Държавна агенция  "Национална сигурност",  прослужили 15  години на длъжности от летателния състав,  парашутистите,  екипажите на подводните съдове и водолазния състав,  придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им. (чл. 69, ал. 4 КСО)

5. Лицата,  изпълнявали военна служба като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,  прослужили 15  години на длъжности от летателния състав, парашутистите,  екипажите на подводните съдове и водолазния състав придобиват право на пенсия при навършване на 42-годишна възраст –  за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания, и 44-годишна възраст – за офицерите със старши и висши офицерски звания. (чл. 69, ал. 5 КСО)

6. Служителите в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”  на Министерството на вътрешните работи,  изпълняващи някои от дейностите по чл. 52г,  ал. 2,  т. 8  и 9  от Закона за Министерството на вътрешните работи,  при прекратяване на правоотношението придобиват право на пенсия независимо от възрастта при осигурителен стаж, както следва:

- До 31.12.2011 г. – 25  години общ осигурителен стаж,  от които 2/3-ти действително изслужени в системата на гражданска защита. (чл. 69, ал. 6, т. 1 от КСО)

- От 01.01.2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени в системата на гражданска защита. (чл. 69, ал. 6, т. 2 от КСО)

7. Служителите на длъжност  “водолаз”  в Главна дирекция  “Пожарна безопасност и защита на населението”  на Министерството на вътрешните работи,  ако са прослужили на тази длъжност 15 години, придобиват право на пенсия при прекратяване на правоотношението, независимо от възрастта. (чл. 69, ал. 7 от КСО)

8. За придобиване право на ранно пенсиониране (по ал. 1, 2, 3 и 6 на чл. 69 от КСО) се зачита при взаимно допълване осигурителният стаж на:

-  лицата,  изпълнявали военна служба като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

-  държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,  държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги,  държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391  от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите;

-  на държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност";

-  служителите в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 52г, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи. 

9. Осигурителният стаж на изброените по-горе лица за право на по-ранно пенсиониране може да се допълва и със стаж положен на длъжности от летателния състав, парашутисти, екипажи на подводни съдове и водолазния състав в горепосочените ведомства и закони, както и на длъжност  "водолаз"  в Главна дирекция  "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи.

Балерините са извън сектор „Сигурност”, но поради споменаването им по време на дебата преди промените в Кодекса за социално осигуряване ще припомним и текстът, по който те придобиват право на пенсия: „Балерини,  балетисти и танцьори придобиват право на пенсия при прекратяване на трудовото правоотношение,  независимо от възрастта им,  при 25  години осигурителен стаж на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации.”