Социалното министерство обяви какво се планира за 2013 г.

02.10.2012 г. Социалното министерство обяви какво се планира за 2013 г.

 Otbrana.com

Основни политики, заложени при изготвяне на проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. обяви Министерството на труда и социалната политика. За работещите в специалните ведомства, които се пенсионират при условията на  чл.69 от КСО се предвижда увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 20 процентни пункта. За родените след 1959 г. осигурителната вноска става 35,8%, а за родените преди 1960 г.  - 40,8%.

Увеличението на осигурителна вноска на тази категория осигурени лица цели да се покрият разходите за пенсии на настоящите военни пенсионери, спазвайки принципите на разходопокривните пенсионни схеми. Ефектът върху приходите на ДОО от увеличението на осигурителната вноска за тази категория осигурени лица е около 220 млн. лв. допълнителен приход.

I. Политика по приходите от осигурителни вноски

- Предвижда се през 2013 г. запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, учителския  пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

- Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2012 г. – 17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 12,8 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г.

- Само за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират при условията на  чл.69 от КСО се предвижда увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 20 процентни пункта. За родените след 1959 г. осигурителната вноска става 35,8%, а за родените преди 1960 г.  - 40,8%.

Увеличението на осигурителна вноска на тази категория осигурени лица цели да се покрият разходите за пенсии на настоящите военни пенсионери, спазвайки принципите на разходопокривните пенсионни схеми. Ефектът върху приходите на ДОО от увеличението на осигурителната вноска за тази категория осигурени лица е около 220 млн. лв. допълнителен приход.

- Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 3,3% за 2013 г. в сравнение с 2012 г. с ефект върху приходите от около 27 млн. лв. увеличение. Увеличението на договорените минималните осигурителни прагове за 58 ИД е 4,5%.

- Максималният месечен размер на осигурителния доход става 2 200 лв. през 2013г. Ефектът върху приходите на ДОО от увеличението на максималния осигурителен доход е около 43,8 млн. лв. допълнителен приход от осигурителни вноски.

II. Пенсионна политика

- В проекта на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. е предвидено увеличение на всички пенсии, което ще се извърши от  1 април 2013г.

- Предвидена е индексацията на пенсиите от трудова дейност с процент, равен на натрупаната инфлация за периода от второто полугодие на 2009 г. до края на 2012 г., както следва:

1. отпуснатите (2 290 032 пенсии, 85%) с начална дата до 31 декември 2009 г.  –с 9,8%;

2. отпуснатите (160 679 пенсии, 6%) с начална дата от 1 януари до 31 декември 2010 г. –  с 8,8%;

3. отпуснатите (146 671 пенсии, 5%) с начална дата от 1 януари до 31 декември 2011г. –  с 5,7%;2

4. отпуснатите (94 942 пенсии, 4%) с начална дата от 1 януари до 31 декември 2012г. – с 2,2%;

- Увеличението има за цел да компенсира временната отмяна на осъвременяване на пенсиите за периода 2010-2012 г., което беше част от мерките за ограничаване на публичните разходи през периода на икономическа криза. Процентите за индексиране на пенсиите са различни в зависимост от годината на отпускане на пенсията, тъй като индексацията следва да компенсира поскъпването на живота в периодите без осъвременяване, след отпускането на пенсията до края на 2012г.  

- За минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е предвидено увеличение от  145,00 лв. на  150,00 лв. месечно от 1 април 2013 г. Тъй като минималната пенсия за осигурителен  стаж и възраст беше увеличена от 1 юни 2012 г. от 136,08 лв. на 145 лв., при индексацията от 1 април  2013 г. ще се допълни нейния размер до увеличението с 9,8%.

- Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се предвижда да стане  770,00 лв. от 1 април.

- Предвидено е увеличение на социалната пенсия за старост от  100,86 лв. на 110,00 лв. месечно от 1 април. Така всички нетрудови пенсии също ще получат увеличение.

- Средният процент на увеличение на пенсиите, отпуснати към 31 декември 2012г. след индексацията от 1 април 2013 г. ще е 9,3%.

- Средният размер на пенсията на пенсионер от  271.98 лв. през 2012 г. след увеличението ще стане 295,32 лв.

- Разходите за пенсии по бюджета на ДОО за 2013 г. ще достигат 7852,6 млн.лв. или се увеличават с около 582,6 млн.лв. спрямо 2012 г.

- През 2013 г. НОИ ще изплаща  2 692 324 пенсии, който ще се полуават от 2 212 860 пенсионери.

- Вдовишката добавка се запазва в размер на 26,5 на сто от пенсията/пенсиите на починалия съпруг или съпруга, но пенсията на починалия се осъвременява според предвидената индексация.

III. Политика по краткосрочните обезщетения

- Антикризисна мярка, приета в средата на 2010 г., за изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност (първите три дни от неработоспособността са за сметка на осигурителя, а от 4-тия ден НОИ изплаща обезщетение)  в проекта на бюджета на ДОО се залага като норма;

- максимален размер на обезщетенията за безработица на ниво 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа и запазване на минималния дневен размер на обезщетението на 7,20 лв.;

- запазване на срока на изплащане на паричните обезщетения за бременност и раждане - 410 дни;

- запазен размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до две годишна възраст - 240 лв.

- запазва се размера на еднократната помощ при смърт на осигурено лице  - 540 лв.