17 септември – празник и за „Връзки с обществеността” във Въоръжените сили

17.09.2012 г. 17 септември – празник и за „Връзки с обществеността” във Въоръжените сили

 Otbrana.com

Преди един век Балканската война и указ на княз Фердинанд родили военния ни пиар. С указа за обявяване на всеобща мобилизация, се слага началото на първата реална дейност по работа с печата и военните кореспонденти, събирането и обработването на медийна информация, поставят се основите на „вътрешната информация“ и психологическите операции на Българската армия, пише във в. „Българска армия” полковник Севастиян Добрев, заместник-директор на дирекция „Връзки с оществеността” на МО.

Смята се, че участието на Информационно-цензурната секция в Балканските войни е и бойното кръщение на военния пиар. Отразяването на военните действия, акредитацията и взаимодействието с български и чуждестранни военни журналисти, извършването на мащабна информационна дейност и до днес са фундамент, залегнал в нормативните документи и дейността на офицерите и цивилните служители по връзки с обществеността. Това предполага, че днес 17 септември трябва да празнуват десетките военнослужещи и граждански лица, които изпълняват тези функции в Министерството на отбраната и Въоръжените сили.

Върхът на военния пиар у нас

Днес на върха на военния пиар у нас е  Дирекция "Връзки с обществеността" – МО с и.д. директор Митко Димитров. Нейните функции са: подпомага министъра при формиране на информационната политика и ръководството на информационната дейност на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, провежда комуникационните кампании на министерството, като осигурява публичност на решенията и действията на ръководството им; осъществява контактите с медиите, връзките с обществеността и вътрешната информация на министерството и методически ръководи и координира тези дейности за структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия; планира и провежда медийните изяви на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната и поддържа контакти с международните, националните и регионалните печатни и електронни медии на базата на анализ и оценка на медийната среда; осъществява методическото ръководство на структурите по връзки с обществеността в Българската армия, в структурите на пряко подчинение на министъра и на военните медии; поддържа актуализирането и публикуването на информация на страницата на министерството в интернет; ръководи дейността по съхраняването и възстановяването на воинските традиции, ценности, ритуали и символи на Българската армия.

Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили определя какъв да е военният ни пиар един век след раждането му.

Ключово значение за успеха на информационната политика на Министерството на отбраната носят структурите за връзки с обществеността на видовете въоръжени сили, е записано в документаприет от Народното събрание преди две години. Те трябва да работят активно в трите основни области – контакти с медиите, вътрешна информация и връзки с местната общественост, като координират своите комуникационни дейности в съответствие с информационната политика на институцията.

В Бялата книга категорично е посочено: „Осигуряването на системата за връзки с обществеността с квалифицирани кадри е приоритет, чието осъществяване е ключово за провеждането на ефективна информационна политика на ведомството. За целта в структурите на Въоръжените сили се поддържат звена за функционирането на система за връзки с обществеността.” Поставя се и задачата за специализирана подготовка на служителиет по връзки с обществеността при учасите на български контингенти в мисии и операции зад граница.

Що е пиар (ПР)

Връзки с обществеността, също Пъблик рилейшънс, съкратено ПР и разговорно пиар (от английски Public Relations, PR) е поле, занимаващо се с поддържането на публичния имидж на известни или публични личности, организации и програми.

Това е дейност, която създава взаимоизгодни взаимоотношения между дадена организация и нейните потребители, от които взаимоотношения зависи нейният успех или провал.

Съществуват множество различни и взаимодопълващи се схващания и определения за връзките с обществеността. Много популярна е дефиницията, предложена от Фондацията за ПР-изследвания и образование, формулирана след анализ на 472 определения:

„Пъблик рилейшънс е отличителна управленска функция, която помага за установяване и поддържане на двустепенна комуникация, разбирателство, одобрение и сътрудничество между една организация и нейните потребители. Включва управление на проблемите и на резултатите; помага на мениджмънта да бъде непрекъснато информиран и отзивчив към общественото менние; определя и набляга на управленската отговорност за обслужване на обществените интереси; помага на управлението да е винаги наясно със ситуацията и ефективно да използва промените, за да служи като една ранна предупредителна система. Необходимо е да се предвиждат тенденциите, да се използват изследвания и етични комуникационни техники като принципни инструменти.”

Дейностите свързани с ПР включват говорене на конференции, работа с медиите, кризисни комуникации, социални медии, както и комуникации с работещите в дадена организация. Но за разлика от реклама, при която има еднопосочна комуникация, при пиара целта е да има взаимоодействие между организацията и публиките, вследствие на което и двете страни да се променят към по-добро.

На снимката: Служители от „Връзки с обществеността” във Въоръжените сили на семинар.