1,340 млрд.лв. са разходите за отбрана и сигурност през първото полугодие

02.09.2012 г. 1,340 млрд.лв. са разходите за отбрана и сигурност през първото полугодие

 Otbrana.com

Общият размер на разходите за отбрана и сигурност за първото полугодието на 2012 г. е 1 340.2 млн. лв., което представлява 50.9 % от планираните средства за годината. Съпоставено със същия период на предходната година разходите за отбрана и сигурност са се увеличили с 5.2 %. Това отчита правителството в докалада си за изпълнението на бюджета през първото полугодие.

Отчетът

„Разходите за отбрана и сигурност през 2012 г. са насочени към сферите на отбраната и сигурността на страната, опазване на вътрешния ред, осигуряване на ефективна и добре функционираща съдебната система, изпълнение на отговорностите и дейностите в сферата на гражданската защита, управление и дейности при кризи, стихийни бедствия и аварии и др. Общият размер на разходите за отбрана и сигурност за първото полугодието на 2012 г. е 1 340.2 млн. лв., което представлява 50.9 % от планираните средства за годината. Съпоставено със същия период на предходната година разходите за отбрана и сигурност са се увеличили с 5.2 %.

Приоритетите в областта на отбраната и въоръжените сили отразяват реалностите на международната среда. Съвременната среда за сигурност и нейните основни характеристики – изключително трудната предсказуемост и предвидимост, наложиха утвърждаването на процеса на трансформация на въоръжените сили като най-адекватен отговор на необходимостта от непрекъсната адаптация и усъвършенстване на способностите с които разполагат. Постигането на националните интереси и поетите ангажименти като съюзник в НАТО и партньор в ЕС изискват нарастване на способностите на българските въоръжени сили. Република България продължава да изгражда модерни и ефективни въоръжени сили при спазване принципите на оперативна съвместимост, използваемост, експедиционност, модулност и функционалност, като развива професионално подготвени сили, достатъчно гъвкави да изпълняват задачи в целия спектър от възложените им мисии. Въоръжените сили на Република България продължават да изпълняват своите мисии и задачи за осъществяване на националната политика за сигурност и утвърждаване на страната като член на ООН, НАТО, ЕС и ОССЕ и като отговорен партньор в международната демократична общност. Република България продължава активното си участие в Европейската политика за сигурност и отбрана в процеса на вземане на решения и изграждане на военните способности на ЕС, както и в съвместната работа в Европейската агенция за отбрана.

В областта на вътрешния ред и сигурността основен приоритет е гарантирането на правовия ред и борбата с престъпността и корупцията. Усилията са насочени  към: предотвратяване на посегателствата срещу конституционно установения ред и предотвратяване и разкриване на тежки престъпления; спазването на основните човешки права и свободи в съответствие с международните и европейски стандарти; реализиране на мероприятия срещу организираната престъпност; защита на националната сигурност; предотвратяване и разкриване на нарушения, свързани с митническите режими и функционирането на фискалната система; разкриване и пресичане на опити за изграждане на терористични структури и осъществяване на терористични актове; оказване съдействие на държавните и местни органи и на населението в случаи на екологични катастрофи, природни бедствия, аварии или терористични актове и др.”