Правилникът за закона за резерва влиза в сила

17.07.2012 г. Правилникът за закона за резерва влиза в сила

 Спирдон Спирдонов

Правилникът за прилагане на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България е публикуван в днешния брой на Държавен вестник. Предвижда се до един месец министърът на отбраната да утвърди образците на документи, предвидени в правилника, в т.ч. образците на договор за служба в доброволния резерв и на договор за предоставяне на техника-резерв в доброволния резерв. Наредбите за  условията и реда за провеждане на мобилизация и за водене на военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време са готови като проекти и се очаква скоро да бъдат приети.

Миинстерството на отбраната вече заяви готовност до края на годината да се сключат договори за служба в доброволния резерв с около 300 български граждани, а до 2014 г. да се постигне 100% комплектуваност с резервисти, т.е. 3400 души. Учебните планове и програми за курсовете по начална и/или специална военна подготовка, за курсовете за придобиване, повишаване на квалификацията и за преквалификацията на резервистите трябва да се разработят до 6 месеца от военните академии, висшите военни училища, Съвместното командване на сили и видовете въоръжени сили. Сключилите договори за служба в постоянния резерв при условията и по реда на отменената глава осма от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, заварени към датата на влизане в сила на правилника, се смятат за резервисти от доброволния резерв до изтичането на срока на сключения с тях договор, е записано в правилника.

По наша информация вече е започнало разработването на програмата за 5 учебни часа за девети и 5 учебни часа за десети клас на средното образование за подготовка за усвояване на знания,  свързани със задълженията им по отбраната на страната,  действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на въоръжените сили. Над 600 средни училища ще я изпълняват от 1 септември 2013 г.

 

Кои текстове от правилника влизат в сила от 1 септември 2013 г.?

Чл. 44. (1) Студентите в гражданските висши училища, военните академии и висшите военни училища по чл. 57 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България могат да придобият начална и/или специална военна подготовка в курсове, разкрити от министъра на отбраната, съгласувано със съответните ръководства.

(2) Успешно завършилите подготовката по ал. 1 полагат военна клетва, като подписват клетвен лист в присъствието на началника на съответната териториална структура за водене на военния отчет, присвоява им се военно звание по реда на уставите на въоръжените сили и се вписват на военен отчет.

Чл. 45. (1) Българските граждани, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната.

(2) Курсовете по ал. 1 се провеждат в специализирани учебни центрове.

(3) Курсовете по начална военна подготовка са с продължителност до 90 учебни часа, а за специална военна подготовка – не по-малко от 90 учебни часа.

(4) В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка.

Чл. 46. (1) Обучението на българските граждани по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се организира:

1. в курсове за начална военна подготовка - от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната въз основа на обобщена заявка от Централно военно окръжие;

2. в курсове за специална военна подготовка - от командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили или от ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната въз основа на заявки от Централно военно окръжие.

(2) Курсовете за специална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.

Чл. 47. Курсовете за начална и/или специална военна подготовка на българските граждани по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се обявяват със заповед на министъра на отбраната, в която се определят мястото на обучение, броят на обучаемите в съответния курс, наименованието на курсовете по специална военна подготовка, продължителността на курсовете, условията и редът за кандидатстване и други специфични изисквания.

Чл. 48. (1) Българските граждани по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка, подават заявление в съответните териториални структури за водене на военния отчет.

(2) Началникът на териториалната структура за водене на военния отчет организира:

1. приемането и регистрирането на документите на кандидатите по ал. 1;

2. разясняване на условията и реда за приемане и провеждане на подготовката, както и на изискванията за участие.

Чл. 49. (1) Началникът на Централното военно окръжие със своя заповед организира реда за подбор и определя кандидатите по чл. 48, които отговарят на условията за обучение в курсовете по начална и/или специална военна подготовка. Решението му е окончателно.

(2) Определените по реда на ал. 1 кандидати се зачисляват в курс за начална и/или специална военна подготовка със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Началникът на Централното военно окръжие организира оповестяването на определените по реда на ал. 1 и зачислени в курс български граждани за началото, мястото и продължителността на подготовката.

Чл. 50. (1) Българските граждани по чл. 49 при явяването си в специализираните учебни центрове сключват договор за обучение при условията на чл. 59, ал. 3 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. За срока на обучението те са със статус на обучаеми и са длъжни да спазват правилата и реда, определени в специализираните учебни центрове.

(2) Обучението на лицата по ал. 1 завършва с полагане на изпити, като на успешно издържалите изпитите се издава удостоверение за завършено обучение.

(3) Всеки български гражданин, успешно завършил обучението по ал. 1, полага военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили в съответния специализиран учебен център, присвоява му се военно звание и се вписва на военен отчет.”