25 военни организации в ОСВО преизбраха ръководството, излязоха с декларация

13.07.2012 г. 25 военни организации в ОСВО преизбраха ръководството, излязоха с декларация

 Спирдон Спирдонов

Обществените организации от сигурността и отбраната, които вече наброяват 25, проведоха годишното си отчетно събрание. За втора година по ред те гласуваха доверие на генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков за председател на Координационното бюро на Обществения съвет по въпросите на отбраната (ОСВО), а за негов заместник – генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов. От името на министъра на отбраната поздравления поднесе неговият съветник генерал-лейтенант от резерва Атанас Запрянов. Приветствията на началника на отбраната бяха предадени от неговия заместник генерал-майор Йордан Йорданов. Полковник от резерва Николай Икономов прочете поздравителния адрес на директора на дирекция „Управление на човешките ресурси” в МО полковник от резерва Иван Иванов и връчи неговия знак на ОСВО.

От отчетния доклад на генерал-лейтенант Кирил Цветков стана ясно, че голяма част от инициативите и предложенията на съвета, които са били отправени към Министерството на отбраната, все още не са получили отговор. Това е една от причините да не се проведе втора среща с министъра на отбраната и неговия екип. Посочено бе, че декларацията на ОСВО „Спрете посегателствата върху сигурността и отбраната на страната!”, в която се защитават военнослужещите и полицаите от кампанията срещу техните права, е срещнала одобрението на съсловието, но и в този случай няма отговор от институциите.

Генерал-майор Йорданов увери участниците в събранието, че при първа възможност ще запознае командирите на видовете въоръжени сили и директорите на дирекции в Щаба на отбраната с поставените въпроси.

Генерал-лейтенант от резерва Запрянов бе категоричен, че Министерството на отбраната трябва да бъде първостепенен партньор на ОСВО. Той пое ангажимент да провери на кои от инициативите и предложеинята на съвета не е даден отговор и защо. Според него обаче, особено при защитата на социалните интереси на членовете на организациите, ОСВО трябва да търси и другите институции, като Министерството на здравеопазването например.

През изтеклата година още седем организации са подписали правилата, приети при учредяването на 22 юни м.г. Те - Български общонароден съюз "Бойна дружба" с председател полковник  от резерва Явор Генов; Национален институт за стратегически изследвания с председател  генерал-лейтенант от резерва Стоян Андреев;  Фондация "Александър Диков" с председател  генерал- майор от резерва Любомир Динев, Национално дружество Традиция” със заместник-председател  полковник от резерва  Станчо Джумалиев; Центърът за изследване на националната сигурност с председател генерал-майор от резерва Съби Събев и Регионалния съюз на ОСЗР с председател капитан от резерва Димитър Вълков,  Сдружение на офицерите от резерва и запаса - КЛУБ 199 с председател полковник от резерва Цанко Цанков, бяха утвърдени за членове.

В ОСВО, в който по правилата имат право да бъдат организациите, регистрирани в Министерството на правосъдието в обществено полза, бяха избрани председателите на Съюза на военноинвалидните кооперации, Съюза на ветераните от войните, СОСЗР, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, Асоциацията на Сухопътните войски, Центъра за изследване на асиметричните рискове и заплахи за сигурността в Югоизточна Европа и Черноморския регион, Съюза на подводничарите,  РС на ОСЗР в Русе и главния редактор на в. „Българско войнство”.

Общото събрание направи някои промени в Правилата за работа на ОСВО, прие програма за работа до следващото годишно събрание и декларация във връзка със състоянието на системите за сигурност и отбрана и социалното положение на запасните и резервистите.

На снимката: Генерал-лейтенант от резерва Атанас Запрянов поздравява участниците в Общото събрание от името на министъра на отбраната Аню Ангелов.

Снимка Димитър Бебенов

                         ДЕКЛАРАЦИЯ

   на Общото събрание на обществените организации от сферата на отбраната, състояло се на 12.07.2012г. в гр.София

Ние, членовете на обществените организации от сферата на отбраната, участващи в Общото събрание, се обръщаме към институциите и гражданите в страната  като заявяваме нашата позиция за състоянието на сигурността и отбраната на Република България, която се изразява в следното:

1. През последните три години настъпиха редица промени, които се отразиха в различна степен на състоянието на сигурността и отбраната на страната. Промените в нормативната база и приемането на така важните Стратегия за национална сигурност и на Националната отбранителна стратегия и свързаните с тях нормативни документи заложиха устойчива база за развитие на отрасловите стратегии и програми и за повишаване на качеството на отбраната и сигурността на страната.

2. В същото време продължават посегателствата върху отбраната и сигурността чрез намаляване на ресурсите за изпълнение на приетите планове и програми, което ги обрича на неизпълнение в планираните срокове и размери и влияе отрицателно на достигането на планираните способности за отговор при кризи от различен характер. България е сред страните с най-ниски отбранителни разходи на човек от населението и с най-ниски инвестиционни разходи, което се отразява негативно на плановете за развитие на въоръжените сили и тяхната модернизация. Политиката в областта на сигурността при бедствия и аварии, в резултат на недостатъчната превантивна дейност и недостига от сили и средства следва събитията, вместо да ги изпреварва и това ясно пролича при поредицата бедствия, които периодически връхлитаха страната ни през текущата година.

Като изразяват своята готовност за сътрудничество и подкрепа, организациите от сферата на отбраната, обединени около избрания от тях Обществен съвет по въпросите на отбраната се обръщат към институциите и гражданите на страната със следните предложения:

1. Да престанат посегателствата върху елементите на системите са сигурност и отбрана чрез продължаващо орязване на разходите, неизпълнение в пълен обем на програми и планове, съкращаване на структури и персонал и насаждане на негативно отношение на гражданите и обществото към хората, заети в тези системи, което влияе на качеството на отбраната и сигурността.

2. Да се преразгледат в срочен план всички нормативни документи за развитие на сигурността и отбраната и планове за развитие на структурите на въоръжените сили и органите на  сигурността и се спре изпълнението на тези части от тях, които не са ресурсно осигурени и от които зависи сигурността на гражданите и изпълнението на задачите по отбраната на страната. Да се спре освобождаването от военно присъствие на рискови за сигурността на страната райони и съкращаването на военни формирования, необходими за оказване на помощ на гражданите при бедствия и аварии. Същото да се извърши при пълна прозрачност и под граждански контрол, за което ние заявяваме нашата готовност за сътрудничество с институциите.

3. Да се премахнат наложените от години ограничения върху заплати и пенсии, което обрича болшинството от населението, в това число и воините от запаса и резерва, военноинвалидите и военнопострадалите и ветераните от войните на мизерно съществуване, което не съответства на утвърдените европейски норми на живот в една демократична държава, каквато се стреми да бъде Р България.

5. Да се започне активна работа по промяна на нормативните документи по отношение на статута и правата на ветераните от Въоръжените сили, военноинвалидите и военнопострадалите, ветераните от войните и кадровите военнослужащи, като се инициират промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за резерва, Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и останалите нормативни и поднормативни документи.

6. Да се спре непрекъснато нарастване на цените на тока, парното, лекарствата, стоките и услугите за периода на изравняване на заплатите и пенсиите на населението със средните в страните в ЕС и се премахне монополизма и диктата от страна на големите компании

Декларацията е приета на общо събрание на организациите от сферата на отбраната, проведено на 12.07.2012г. в гр.София и подкрепена от  19 (деветнадесет) организации, участвуващи в събранието и изразили съгласие с декларацията.

От участниците в Общото събрание