В отбраната всичко е наред?!

10.07.2012 г. В отбраната всичко е наред?!

 Спирдон Спирдонов

Министерството на отбраната си даде оценка на изпълнението на предизборната програма на ГЕРБ и правителствената програма в сектор „Отбрана”.  Според публикувания структурен отчет 50 обещания са изпълнени, 37 са в процес на изпълнение, 4 са частично изпълнени и само едно не е изпълнено.

Министерството признава, че не е решило въпроса с жилищното настаняване на военнослужещите и цивилните служители. Това обещание в предизборната програма на ГЕРБ гласи: „Разширяване на оборотния фонд чрез изграждане по нови технологии на фамилни оборудвани жилища във войсковите райони или в близост до тях и наемане на жилищни площи за сметка на  бюджета за отбрана.”

Какво е направено до момента за изпълнение на това неизпълнено предизборно обещание? Отчетът дава следния отговор: „Приета е  Концепция  за управлението, разпореждането и експлоатацията на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и изплащане на компенсационни средства на военнослужещите и цивилните служители. В момента се разглеждат възможностите МО да участва в програмата за жилищно обновяване по Оперативна програма регионално развитие за саниране на жилищния фонд на МО.”

От отчета

„През изминалите три години от мандата на правителството на ПП ГЕРБ в Министерство на отбраната бяха реализирани на практика основните принципи и задачи на правителствената програма в областта на отбраната.

За дейността на Министерството на отбраната всеки български гражданин може да получи пряка и обективна информация както от годишните доклади за състоянието на отбраната, представяни от правителството за одобрение от Народното събрание, така и от тримесечните отчети и от многобройните информации, публикувани на  интернет  страницата на министерството. Благодарение на тази безпрецедентна за дейността на Министерството на отбраната и на Българската армия откритост може да се проследи как и в какво се влагат средствата на българския данъкоплатец; кога, къде и с какви сили и средства се провеждат учения; по какъв начин и с колко военнослужещи и техника армията помага на пострадали хора, инфраструктура и обекти; в какви мисии и операции в подкрепа на международната и регионалната сигурност участва България, съвместно с нашите съюзници.

Още от самото начало на управлението ние поведохме борба с корупцията. Не позволихме нито лев да се използва непрозрачно. Ние насочихме всички средства за дейности, които повишават способностите на въоръжените сили или издигат престижа на българския военнослужещ.

Дейността на ръководството на Министерството на отбраната бе изключително затруднено от два фактора. Първият фактор бе, че началото на управлението съвпадна с развилата се икономическа и финансова криза. Това наложи намаляване на средствата за отбрана и строги бюджетни икономии. Вторият фактор бе, че ние заварихме Министерството на отбраната в изключително тежко състояние  – предварително изхарчен бюджет за 2009 година още в началото на годината; сключени многомилионни договори с български и чуждестранни фирми, без същите да са финансово осигурени; започнати реформи, а и разходи на средства, без ясен анализ и без ясна цел за какво са тези средства и до какви способности трябва да доведат.

Успяхме за тези три години да преодолеем негативните последици от предишните управления, да върнем фокуса от дейността на министерството основно върху развитието на въоръжените сили с цената и на изключителни усилия от всички служители на Министерството на отбраната на всички военнослужещи и цивилни служители от Българската

армия и структурите на пряко подчинение. Съчетахме силна политическа воля с балансирана военна и цивилна експертиза.

Нашите усилия първоначално бяха насочени към стабилизиране на системата, разплащане на натрупаните задължения и пресичане на възможностите за злоупотреби с финансови средства.

Проведохме Преглед на структурата на  силите, който ни позволи да преосмислим и осъвременим из основи стратегическите документи, които бяха от времената преди членството ни в НАТО и ЕС. Пристъпихме към трансформация на системата на основата на ясна, цялостна и единна визия на цивилната и военна експертиза, с цел да сложим край на реформите „на парче” и да положим основите към еволюционно развитие на въоръжените

сили, така че те да са адекватни на реалностите, предизвикателствата и заплахите в променената среда за сигурност, но и да отговарят на ресурсните възможности на държавата.

Предоговорихме и приключихме успешно редица проекти за модернизация на армията, с цел не само да съхраняваме, но и да изграждаме нови способности. Преминахме към по-ефективна командна структура, заложихме на повече самостоятелност на оперативните командни звена, на баланса и интегрираността на военната и цивилната експертиза и заделихме повече средства, за да стимулираме професионалното развитие на хората, защото те са най-важният ресурс на системата.

По този начин ние категорично върнахме фокуса на работата на политическото ръководство и на Министерство на отбраната върху бойните способности на въоръжените сили, като всяка година увеличаваме средствата за учения и бойна подготовка и увеличаваме ученията с международно участие, които допринасят за оперативната съвместимост на Българската армия с нейните съюзници и партньори. Във фокуса на нашите усилия е ангажираното и достойно участие на българските военнослужещи в мисии и операции в горещи точки по света и адекватната намеса в помощ на населението в кризисни моменти.”

Така че в отбраната всичко е наред. Програмите са изпълнени или са в процес на изпълнение. Остава да се реши въпросът само с едно единствено обещание: „Къде да живеят военносужещите?”