Реорганизираме 46 формирования от въоръжените сили

20.06.2012 г. Реорганизираме 46 формирования от въоръжените сили

 Спирдон Спирдонов

 

На база прогнозни данни, след извършване на тези организационно-щатните промени във въоръжените сили през 2012 г., се очаква реално да бъдат засегнати около 2400 военнослужещи, казва началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов в интервю за в. „Българско войнство” и списание „Военен глас”. Днес превителството реши да предложи на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев да издаде указ, с който да удължи с две години мандата на генерал Симеонов като началник на отбраната. Това е поводът читателите на „Отбрана” да прочетат по-рано интервюто на генерал Симеонов.

 

- Г-н генерал, от 1 юли т.г. Българската армия става по-малка. Мисиите и задачите й обаче не се променят. Как се решава това противоречие?

- През 2010 година беше извършено сериозно стратегическо преосмисляне на способностите на въоръжените ни сили ефективно и ефикасно да изпълняват задачите си адекватно на динамичната среда за сигурност. Беше извършен Преглед на структурата на Въоръжените сили, който трябваше да даде отговор на въпроса от какъв тип отбрана се нуждаем и какъв тип отбрана можем да си позволим, с отчитане на наличните и прогнозираните ресурси, които обществото може да отдели за отбрана, в контекста на участието в системата за колективна отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Желаната крайна цел на Прегледа беше формулиране на балансиран набор от необходими отбранителни способности, осигуряващи прехода към единен комплект въоръжени сили, изпълняващи широк диапазон от мисии и задачи за реализиране на националните интереси на страната. Въоръжените сили като субект на значителна част от тези способности са в процес на динамична трансформация.

В края на 2010 г. беше приет „План за развитие на Въоръжените сили на Република България”, чиято основната цел е постигане на баланс между задачи, налични ресурси, численост и способности на Въоръжените сили. Планът предвижда поетапното освобождаване от способности с отпаднала необходимост, като се създават условия за еволюционно развитие на Въоръжените сили, систематично поддържане и изграждане на нови необходими способности.

Прегледът на структурата на Въоръжените сили приключи с изработването на Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България в качеството й на програма за развитие на въоръжените сили, приета с решение на Народното събрание. Тя се осъществява на практика посредством Плана за развитие на въоръжените сили и Дългосрочния инвестиционен план.

Цитираната от Вас трансформация на въоръжените сили, планирана за провеждане през 2012 г. е етап от Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България и не нарушава планирания баланс между задачи, налични ресурси, численост и способности.

На въоръжените сили са възложени три основни мисии: Отбрана; Подкрепа на международния мир и сигурност и Принос към националната сигурност в мирно време.

За да се извърши анализ на изискванията към способностите, е необходимо всеки тип мисия да се декомпозира до съставящите я задачи.

На базата на формулираните мисии и задачи на ВС са разработени и утвърдени десет сценария за планиране. Те са приоритизирани в три групи по критерии „вероятност за сбъдване“ и „очакван риск“. На тяхна основа са разработени концепции на операциите, в които е заложен списък с изисквания към способностите на силите. Разработените концепции на операциите и съответните изисквания към силите представят възможния спектър от военни операции в които могат да участват Въоръжените сили. Това дава възможност за дефиниране на способности за постигане на определените цели.

Тук трябва да се отбележи, че при провеждане на прегледа на структурата на Въоръжените сили беше използван принципно нов аналитичен процес в интерес на отбранителното планиране, отговарящ в максимална степен на подхода известен като

планиране базирано на способности.

За разлика от планирането базирано на конкретни заплахи или конкретни сценарии, планирането базирано на способности е по-адаптивно към условията на несигурност, икономически ограничения и риск. Този начин на планиране e практичен, лесно управляем и осигурява прозрачност на процесите. Този подход ни дава възможност да трансформираме Въоръжените сили на базата на оценката на наличните способности, как те трябва да бъдат поддържани, от кои способности можем и трябва да се откажем и какви нови способности са ни необходими.

Планирането базирано на способности измества фокуса от разглеждането на видовете Въоръжени сили поотделно към съвместността. Това позволява избягване дублирането на едни и същи или сходни способности във видовете Въоръжени сили, което се постига чрез разглеждането на Стратегическите цели, Въоръжените сили и Бюджета за отбрана в единност. Стратегическите цели дават отговор на въпроса „какво?” трябва да постигнем чрез изпълнението на мисиите на Въоръжените сили. Въоръжените сили дават отговор на въпроса „как?” да постигнем поставените цели чрез разработването на различни варианти за постигане на всяка една от целите. Бюджетът за отбрана от своя страна ни дава отговор на въпроса „колко?” можем да си позволим за реализиране на различните варианти. Едно такова разбиране ще елиминира възникващото понякога съперничество между видовете Въоръжени сили в разпределението на военния бюджет, ще постигне сътрудничество и  съвместност в името на постигането на общата цел - развитие на способностите на Въоръжените сили. Нещо повече, взаимодействието с другите министерства, имащи отношение към поддържането и развитието на специфични способности за целите на отбраната ще бъде изведена на ново качествено равнище. Като пример бих могъл да посоча необходимостта от по-тясно взаимодействие с МВР и министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с оглед на техните възможности за морско и въздушно наблюдение, ръководство и контрол над гражданското въздухоплаване и корабоплаване.

В заключение на отговора си по въпроса искам да подчертая, че системното поддържане и изграждане   на способности, адекватни на стоящите пред  Въоръжените сили мисии и задачи е предизвикателство в настоящето, но  справянето с това предизвикателство ще начертае бъдещето и ще осигури поддържане и развитие на способностите на въоръжените сили и качествена трансформация на войските.

- Колко военнослужещи в резултат на промените ще останат без длъжности и какво им предлагате?

- Във връзка с изпълнение на мероприятията по трансформацията на въоръжените сили, в съответствие с утвърдените графици и разчети от Плана за развитие на въоръжените сили на Република България през тази година и през 2013 г. предстои преструктуриране на военните формирования на тактическо ниво.

 През 2012 г. ще се реорганизират 46 формирования от въоръжените сили.

 На база прогнозни данни, след извършване на тези организационно-щатните промени във въоръжените сили през 2012 г., се очаква реално да бъдат засегнати около 2400 военнослужещи.

За даване на възможност на всички военнослужещи да продължат кариерата си в Българската армия сме предприели редица мерки, а именно:

* Всички вакантни длъжности във формированията, които не са в организационно-щатни промени са обявени в Регистри на вакантните длъжности и всеки военнослужещ може да кандидатства за назначаване на длъжност.

В момента има издадена заповед на министъра на отбраната № ОХ-262/05.04.2012 г. за обявяване на Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати и Регистър на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) и работят комисиите за кариерно развитие на военнослужещите. Назначаването на вакантните длъжности ще бъде извършено, считано от 01.07.2012 г.

* В командванията на Сухопътните войски и Военновъздушните сили е създадена организация военнослужещите от реорганизиращите се военни формирования оставащи без длъжности, към 01.07.2012 г. и желаещи да продължат служба си в други гарнизони да могат да направят това, като подават рапорт за някои от вакантните длъжности, които се разкриват от 01 юли 2012 г. или са останали вакантни, след извършването на организационно-щатните промени.

Рапортите на военнослужещите се разглеждат от комисии в двете командвания, отдадени със заповед на министъра на отбраната. Военнослужещите, които отговарят на изискванията на длъжността за която кандидатстват, ще бъдат предлагани за назначаване по правомощия, считано от 01.07.2012 година.

* Военнослужещите, които ще останат без длъжности или не желаят да кандидатстват за обявените вакантни длъжности, ще бъдат взети в специален щат на министъра на отбраната и ще им бъде отправено 6-месечно предизвестие за прекратяване на договорите им за военна служба. По време на предизвестията те ще имат право да се обучават в квалификационни курсове, както и да се преназначават на длъжности в други гарнизони по регистрите за вакантни длъжности през месец октомври.

- Каква разяснителна работа бе извършена в армията, за да са наясно всички военнослужещи какви стъпки трябва да предприемат в процеса на организационно-щатните промени?

- За изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили на Република България и с цел плавно, прозрачно и поетапно извършване на организационно-щатни промени е изготвен „График за трансформацията на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия от 2010 до 2014г.”, като инструмент за управление на промяната, който е сведен до военнослужещите в касаещия ги обем.

Министърът на отбраната, аз, командирите на видове въоръжени сили и командирите на бригади проведохме

 срещи с военнослужещите

 от формированията, в които предстоят организационно-щатни промени през тази година с цел разясняване на предстоящите промени и възможностите за по нататъшно кариерно развитие на засегнатите военнослужещи.

За по-добрата информираност на военнослужещите всички издадени регламентиращи документи, свързани с предстоящите организационно-щатни промени и не съдържащи класифицирана информация се обявяват и на интернет страницата на Министерството на отбраната.

Също така сме задължили командирите да запознават военнослужещите от тези формирования с обявените вакантни длъжности в регистрите и вакантните длъжности, които се разкриват от 01 юли 2012г. или са останали вакантни, след извършването на организационно-щатните промени.

- Възможно ли е след промените в Българската армия да има недостиг от военнослужещи? Ако има такъв проблем, къде е най-остър той – при офицерите, сержантите или войниците?

- С мерките, които сме предприели се стремим военните формирования да бъдат максимално окомплектовани с военнослужещи. Окомплектоването ще зависи от желанието на военнослужещите от реорганизиращите се военни формирования да продължат служба си в друг гарнизон, различен от този на местоживеенето им.

 Точният некомплект от военнослужещи във военните формирования ще стане ясен след реорганизацията.

Досегашният опит при извършвани организационно-щатни промени в Българската армия показва, че независимо от извършените дейности по кадровото осигуряване, след промените е възможно в някои военни формирования да има определен некомплект от военнослужещи, но той няма да е съществен и няма да се отрази на способностите им за изпълнение на поставените задачи.

- Достатъчно добро решение ли е за армията резервът, такъв какъвто го определя влезлият в сила от 10 юни т.г. закон?

- Отговорът на този въпрос се съдържа в анализа на потребностите наложили приемането на Закон за резерва на въоръжените сили на Република България, а именно:

* изменението на разпоредбата на чл. 59, ал.2 от Конституцията на РБ и отмяната на задължителната наборна военна служба, считано от 01.01.2008г.;

* провежданите реформи във въоръжените сили на армиите на Алианса, в това число и на Българската армия;

* ограничените финансови средства, които оказаха съществена роля в търсенето на нови начини и способи за поддържане на способностите на въоръжените ни сили, адекватни на заплахите.

С приетия Закон за резерва на въоръжените сили на Република България се утвърждава ролята на резерва, като съставна част от въоръжените сили на страната. Целта е въоръжените сили да имат боеспособен резерв с нова организация, гъвкав състав и съвременни правила за подготовка и използване, като част от единен за всички мисии и задачи комплект въоръжени сили.

Стремежът е да се изгради резерв, с който да увеличим отбранителните способности на военните формирования в мирно и военно време.

Най-точен отговор на поставения въпрос ще дадат резултатите от прилагане на Закона за резерва.