След 15 години се изтегляме от Босна и Херцеговина

18.06.2012 г. След 15 години се изтегляме от Босна и Херцеговина

 Спирдон Спирдонов

Правителството реши от 3 септември т.г. да прекрати учаситето на военния ни контингент в операцията на ЕС „Алтея”. Така след 15 години – 20 юни 1997 г., когато наш инженерен взвод с личен състав от 36 военнослужещи започна участието си в SFOR в състава на холандския контингент, се изтегляме от Босна и Херцеговина. В същото време 150 военнослужещи и 40 единици бойна техника ще бъдат в постоянна готовност у нас, за да се развърнат до 10 дни в Босна и Херцеговина по искане на командващия операцията. В този смисъл не напускане „Алтея”. Оставаме в т.нар. междинен регионален резерв.

В изпълнение на решението за продължаване на изпълнителния мандат на операцията и в съответствие с приетата Резолюция на Съвета за сигурност на ООН, беше разработена нова Концепция на операцията. В  съответствие с  извършената оценка на оперативните потребности и възможностите на въоръжените сили, Република България заяви своите намерения за принос от месец септември 2012 г. към новия формат на операцията с щабни офицери и рота към състава на междинния регионален резерв.

От февруари насам в Босна и Херцеговина е 13-а лекопехотна рота. Цялостната подготовка на контингента бе проведена във военно формирование 22 220 - Сливен, от чиито състав са военнослужещите. Командир на формированието е полковник Христо Стаматов. Национален командир на контингента е подполковник Красимир Динев, а командир на 13-та лекопехотната рота е капитан Ради Радев. 

Решението на правителството

Прекратява участието на контингента от Въоръжените сили на Република България, участващ във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „Алтея” с оръжие и техника, считано от 3 септември
2012 г., както следва:

* лекопехотна рота под оперативния контрол на командващия на операцията в състав до 90 военнослужещи и до 30 единици военна техника;

* лекопехотен взвод до 30 военнослужещи и до 10 единици военна техника в състава на холандския военен контингент;

* до 30 военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури.

Разрешава изпращането и използването (и за тренировки) на контингент от Въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „Алтея” с оръжие и техника за срока на операцията считано от 1 септември 2012 г., както следва:

* военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури – до 10 военнослужещи;

* рота и национален поддържащ елемент – до 140 военнослужещи и до 40 единици военна техника в състава на Междинния регионален резерв.

Развръщането на ротата и на националния поддържащ елемент на територията на Босна и Херцеговина се извършва в срок до 10 дни след искане на командващия операцията.

При развръщане на територията на Босна и Херцеговина на военнослужещите по т. 2 да се изплаща възнаграждение съгласно Постановление № 260 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 5 и 103 от 2004 г., бр. 91 от 2006 г., бр. 98 от 2007 г., бр. 71 от 2008 г. и бр. 43 от 2009 г.).

SFOR и EUFOR

На 20 декември 1995 г. Мироопазващите сили на ООН в бивша Югославия (UNPROFOR) прехвърлиха отговорността за сигурността и мира в Босна и Херцеговина и на ръководените от НАТО сили (Implementation Force, IFOR). В изпълнение на Дейтънското споразумение, за по-малко от година IFOR успя да раздели трите враждуващи фракции, воюващи повече от 42 месеца, да подпомогне провеждането на избори и да осигури завръщането на повече от 230 000 бежанци. Мандатът на IFOR приключи на 20 декември 1996 г., когато отговорността за  сигурността в Босна и Херцеговина беше поета от SFOR.

Инженерен, транспортен и механизиран взвод и охранителна рота от Българската армия се включиха в SFOR. Инженерният взвод с личен състав от 36 военнослужещи участваше в SFOR в състава на холандския контингент от 20 юни 1997 г. до 1 ноември 2001 г. като българските военнослужещи съвместно с холандските си колеги извършваха ремонт и строителство на обществени сгради и пътища.

Транспортният взвод участваше в състава на групата ХЕЛБА / БЕЛУГА от 20 юни 1998 г. до 15 януари 2001 г. с личен състав от 26 военнослужещи и 10 автомобила. Българските военнослужещи изпълняваха транспортни задачи по превозване на материални средства, хуманитарни помощи, гориво, конструкции за смяна на временните мостове с постоянни и др.

Седем военнослужещи по гражданско-военно сътрудничество участваха в щаба на SFOR от август 1998 г. до края на операцията.

Механизираният взвод с личен състав от 38 военнослужещи и техника бе включен в състава на холандския контингент от 13 ноември 2001 г. Те изпълняваха реални оперативни задачи по патрулиране, проверки и дежурства в контролни пунктове.

Охранителната рота към щаба на SFOR с личен състав от 149 военнослужещи и техника се включи в операцията от 2 януари 2002 г. Ротата осигуряваше охраната, отбраната и пропускателния режим на щаба на SFOR, разположен в база “Бутмир” - Сараево.

На 2 декември 2004 г. в база "Бутмир" се състоя официална церемония по предаване на мисията на НАТО в Босна и Херцеговина SFOR на военната операция на Европейския съюз EUFOR (операция "Алтеа").

Основните задачи, изпълнявани от операция "Алтеа" са: поддържане на сигурността в Босна и Херцеговина прилагане на Дейтънското споразумение; утвърждаване на етническата толерантност; подпомагане завръщането на бежанците; оказване на помощ при формирането на общите държавни институции; задържане на издирвани от Международния съд за военни престъпления в бивша Югославия (МСВПБЮ) лица и др.

Операцията има важно значение за стабилизирането на обстановката в страната и за формирането на общите държавни институции. В края на август 2007 г. приключи изпълнението на плана за трансформация на участващия в операцията военен контингент на ЕС, като той беше намален на 2 100 души. Към м. февруари 2009 г. числеността на EUFOR бе 1600 души. По-късно EUFOR вече наброява около 1200 войници. Общо 24 страни, от които 19 държави членки на ЕС и 5, които не са членове, участват в мисията. Многонационалинят батальон е съставен от войници от Австрия, Унгария и Турция. Българската лекопехотна рота охранява щаба на операцията.

Предвид развитието на операцията и измененията във формата на участие на другите страни, България промени нивото на участие, като в края на август 2011 г.  изтегли Групата за връзка и наблюдение в Бугойно. Въоръжените сили участват с национален елемент, лекопехотна рота за охраната на база “Бутмир”, национална разузнавателна клетка и военнослужещи в Щаба на силите в Сараево, с обща численост от 109 военнослужещи. През октомври 2011 г. беше взето решение от Съвета на ЕС относно мандата на операция „Алтея”, което води до преформулиране на бъдещото участие.

На снимката: На 1 март началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов бе при контингента ни в Босна и Херцеговина.