Трети „опит за летене” на закона за военното разузнаване

21.02.2012 г.  Трети „опит за летене” на закона за военното разузнаване

 Спирдон Спирдонов

Правителството за трети път включи в своята законодателна програма законопроекта за военното разузнаване. Според гласуваното решение с дата 17 февруари т.г. Министерството на отбраната трябва да внесе проекта за предварително съгласуване през този месец, а в Министерския съвет – през следващия.

Това ще бъде третият „опит за летене” на законопроекта. (Б.р. - Пиесата на Йордан Радичков „Опит за летене” е  за вечния човешки стремеж към преодоляване на грaвитацията.) През миналата година той два пъти влиза в законодателната програма на правителството. Веднъж беше предвидено съгласуване до 3 май  и внасяне в Министерски съвет – до 1 юни. Втори път министрите решиха тази процедура да бъде съответно през юли и август.

Законът урежда организацията, дейностите, задачите и функционирането на военното разузнаване, както и статуса на неговите служители. В проекат му е записано, че военното разузнаване обединява дейността на всички разузнавателни структури и формирования във въоръжените сили на Република България и се води с цел добиване, обработване и разпространяване на разузнавателна информация в интерес на отбраната на страната и на националната сигурност. Едновременно с това има текст, който регламентира, че военното разузнаване е част от разузнавателната общност на НАТО и на ЕС, осъществява обмен на разузнавателна информация и разузнавателна поддръжка в съюзни и коалиционни операции.

Уточнява се, че разузнаването във въоръжените сили на Република България е организирано в единен централизиран процес и се осъществява на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Посочено е, че на военното разузнаване не може да се възлагат задачи от вътрешнополитически характер. То не събира, не обработва, не анализира и не съхранява информация от вътрешнополитически характер.

Ръководството на военното разузнаване се осъществява от министъра на отбраната и началника на отбраната. Проектът предвижда служба „Воена информация” да се ръководи и представлява от директор, който се назначава за срок от 4 години. Директор на службата може да бъде „цивилен служител, който се назначава по реда на Кодекса на труда от министъра на отбраната, или военнослужещ с висше военно звание, който се назначава по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.” Дейността на директора на службата се подпомага от заместник-директори, които могат да бъдат „цивилен служител, който се назначава по реда на Кодекса на труда от директора на Службата след съгласуване с министъра на отбраната, или военнослужещ с висше военно звание, който се назначава по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.”

Пълен достъп до изготвяната от службата разузнавателна информация имат президентът на Република България, председателят на Народното събрание, министър-председателят и министърът на отбраната, е записано още в законопроекта.

На снимката: На тазгодишния празник на военното разузнаване – 12 януари, министърът на отбраната Аню Ангелов заяви:  „Законът за военното разузнавене ще разпише ясни правила за дейността на системата на военното разузнавене и ще направи видим за обществото изключително ценния принос на служба „Военна информация” за националната сигурност и външната политика на страната.

Снимка: Сайт на служба „Военна информация” - МО