Жени резервисти. Защо не! Законът не пречи

03.02.2012 г.   Жени резервисти. Защо не! Законът не пречи

 Спирдон Спирдонов

Ще приемат ли жени при попълването на резерва на Въоръжените сили?  Този въпрос задават вече десетина читатели и читателки на „Отбрана”. Вече има доста хора, които се интересуват как ще става самият прием. Христо Поповски пише: „Здравейте, интересува ме кога започва записването за резервисти и къде ще става това. Дали ще може и жени да се записват?”

Процесът на набиране не резервисти не може да започне преди окончателното приемане на Закона за резерва. Народното събрание го гласува на първо четене на 26 януари т.г.. Според установената у нас парламентарна практика законът ще бъде факт не по-рано от края на февруари. След това Министерският съвет трябва да приеме правилник за прилагането му. Проектът на този документ, според думите на министъра на отбраната Аню Ангелов, е почти готов. Така че време за неговата подготовка няма да се губи. Очаква се до края на март той да бъде приет от правителството. Прогнозите са, че през втората половина на тази година ще бъдат приети първите 300-400 резервисти. Министерството на отбраната подготвя необходимата кампания за реализирането на този процес.

В преходните и заключителни разпоредби е записано, че в срок до 6 месеца от влизането на закона в сила Министерският съвет приема Правилник за прилагането на закона и други подзаконови актове. Както и, че в срок до 6 месеца от датата на издаването на споменатите актове министърът на отбраната чрез органите по военния отчет привежда структурата, организацията, подготовката и отчета на резерва, както и военния отчет на   българските граждани в съответствие с изискванията на закона. Има уверения от специалистите, че това ще се случи много по-рано от половин година. За постигане на оптималност в управлението на резерва вече е създадено Централно военно окръжие – военно формирование на пряко подчинение на министъра на отбраната, с подчинени териториални структури, които са органи за водене на военния отчет.

Длъжностите, определени за приемане в доброволния резерв ще може да се намерят на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Централното военно окръжие. Тези длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона и сключения договор за служба в доброволния резерв. С обявяването на конкурса ще могат да се определят и други специфични изисквания. Конкурсът ще се провежда от комисия назначена от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице.

Що се отнася до приема на жени резервисти, в законопроекта няма никакви  препятствия за това. Известно е, че в Българската армия вече няма военна специалност, която да е забранена за жени. По последни данни те са 14 процента от всички военнослужещи. В авиационния факултет на НВУ „Васил Левски” в Долна Митрополия (бившето Военновъздушно училище) вече се обучават и жени за пилоти на изтребители. Националната гвардейска част също не е табу за дамите. Стига да има желаещи обаче и да отговорят на обявените изисквания!

Дали кандидатът за резервист е жена или мъж, той трябва внимателно да прочете закона след неговото обнародване в Държавен вестник, а по-късно и правилника за прилагането му, за да успее да се подготви по най-добрия начин, с което да постигне мечтата си. Законът предвижда  да се провежда подготовка на българските граждани за усвояване на знания за отбраната на страната и защита на отечеството. Тя ще започва в средните училища в рамките на общо десет учебни часа от определените в учебните планове часове на класа. Впоследствие подготовката им ще може да продължи на доброволен принцип в граждански висши училища, военни академии и висши военни училища в курсове по начална и/или специална военна подготовка. Завършилите начална или специална военна подготовка ще се вписват на военен отчет и ще бъдат ресурс за потребностите на резерва, което ще им дава право да сключат договор за служба в доброволния резерв.

До края на 2014 г., според Плана за развитие на Въоръжените сили, трябва да бъдат сключени договори с до 3400 резервисти. До 250 от тях ще бъдат в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, а останалите – до 3150 в Българската армия.

На снимката: Скоро жени ще има не само във военните училища и редовната армия, но и в резерва.