Комисията по отбрана е готова с доклада си за първо четене на законопроекта за резерва

24.01.2012 г. Комисията по отбрана е готова с доклада си за първо четене на законопроекта за резерва

 Спирдон Спирдонов

Парламентарната комисия по външна политика и отбрана с председател Доброслав Димитров е готова с доклада си за първо четене в пленарна зала на внесения от правителството на 2 декември м.г. законопроект за резерва но Въоръжените сили.

Съгласно представените от вносителя мотиви, с предложения законопроект се цели създаването на нова нормативна уредба, регламентираща дейността на резерва и повишаване на приноса му за отбраната на страната и международната система за сигурност, както и дейностите за подготовка на българските граждани за защита на отечеството, се посочва в доклада.

Отмяната на задължителната военната служба от 1 януари 2008 г. доведе и до отмяна на задължителните воински задължения на гражданите, изпълнявани основно при служба в запаса, се посочвна по-нататък. Преустанови се и провеждането на мобилизационна подготовка, която също е елемент на подготовката на българските граждани и военните формирования за защита на отечеството. Според членовете на комисията промените в разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от Конституцията на Република България не са били последвани от актуализация на съществуващата законова уредба.

Предложеният законопроект урежда обществените отношения, свързани с ръководството, състава, подготовката, използването, отчета и службата в резерва на въоръжените сили на Република България и подготовката на българските граждани за защита на отечеството. Вследствие отмяната на задължителната военна служба, доброволният принцип е основен за подготовка на българските граждани за защита на отечеството и за комплектуването на резерва на въоръжените сили с български граждани и техника в мирно време. Българските граждани, които са изявили желание да служат в резерва или да предоставят техника за определен период от време срещу заплащане, сключват договор при условия и по ред, определени в закона. За срока на действие на договора българските граждани придобиват статус на резервисти, а техниката - статус на техника-резерв, и ще получават определено в законопроекта финансово възнаграждение.

Законопроектът определя състава на резерва като доброволен резерв и запас, става ясно още от доклада. Доброволният резерв е предвиден за комплектуване на доброволен принцип с резервисти и техника-резерв на единния комплект въоръжени сили на военните формирования от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за изпълнение на задачи по отбраната на страната, за участие в операции и мисии извън територията на Република България и други задачи по защита на националната сигурност в мирно време. За реализиране на доброволния принцип се предвижда приемането на служба в доброволния резерв да се извършва след провеждане на конкурс и сключен договор. Конкурсното начало ще даде възможности за определяне на най-подходящите резервисти за определена длъжност или техника-резерв.

В законопроекта е дадена възможност за формиране и използване на доброволен резерв и от структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), като организацията и подготовката на този резерв ще се ръководи от ръководителя на съответното ведомство.

За военно време, съгласно чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България, е предвиден задължителен принцип за комплектуване със запасни и техника-запас на военните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ. (Б.р. ал. 2 на чл. 50 гласи: „В състава на въоръжените сили във военно време могат да се включват и структури от  другите сили от системата за национална сигурност на Република България при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.”) Това, според доклада, дава правна възможност за възлагане със закон на конкретни задължения на гражданите, непосредствено свързани с необходимостта от защита на отечеството. Задължителният принцип се прилага при необходимост от защита на отечеството и възниква с привеждането на страната във военно положение или в положение на война. Тогава освен действията на доброволния резерв чрез мобилизация ще се прилага и задължителният принцип за комплектуване на резерва със запасни и техника-запас. Запасни и техника-запас са българските граждани и техника, които се водят на военен отчет и не са сключили договор за служба в доброволния резерв.

При обявяване на положение на война или на военно положение службата в резерва за резервистите от доброволния резерв и за запасните, получили мобилизационно назначение, преминава във военновременна служба, се посочва в доклада.

Със законопроекта ще се създаде възможност за нова организация, гъвкав състав и съвремени правила за използване на резерва. Предвижда се уреждане на правоотношенията между работодателя на резервиста (ако е налице трудово правоотношение) и собственика на техника, от една страна, и държавата (въоръжените сили), от друга страна. Определя се редът за обезщетяване на работодателите за направени допълнителни разходи при извикване на техни служители – резервисти, за изпълнение на задължения по отбраната на страната в мирно време, ако те са на активна служба повече от 30 дни годишно. Видът и размерът на обезщетението ще се определят в договора за служба в доброволния резерв.

Предвидено е да се провежда подготовка на българските граждани за усвояване на знания за отбраната на страната и защита на отечеството, се подчертава още в доклада. Тя ще започва в средните училища в рамките на общо десет учебни часа от определените в учебните планове часове на класа. Впоследствие подготовката им ще може да продължи на доброволен принцип в граждански висши училища, военни академии и висши военни училища в курсове по начална и/или специална военна подготовка. Завършилите начална или специална военна подготовка ще се вписват на военен отчет и ще бъдат ресурс за потребностите на резерва, което ще им дава право да сключат договор за служба в доброволния резерв.

Със законопроекта се предвижда значително намаляване броя на водещите се на военен отчет български граждани и техните задължения по отчета. Задължения по отчета ще имат само резервистите, запасните, военнослужещите, освободени от военна служба, прекратилите служебните си правоотношения с министерствата и ведомствата по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ и притежаващите граждански специалности, необходими на въоръжените сили.

За постигане на оптималност в управлението на резерва се създава Централно военно окръжие – военно формирование на пряко подчинение на министъра на отбраната, с подчинени териториални структури, които са органи за водене на военния отчет.
Според вносителя, законопроектът за резерва ще създаде условия за поддържане на необходимите способности от въоръжените сили чрез функционирането на резерва и непосредствена възможност за осигуряване с допълнителен ресурс на силите от системата за национална сигурност на Република България за мирно и военно време.
По време на провелото се обсъждане народните представители повдигна
ли въпроси свързани основно с възможностите за военно обучението в рамките на средното и висшето образование, управлението на резерва на централно и местно ниво, уреждането на договорните отношения с резервистите в съответствие с разпоредбите на трудовото право.

Комисията е прила на първо четене законопроекта с единадесет гласа „за” и пет гласа „въздържал се” и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване

На снимката: Доброслав Добрев, председател на Комисията по външна политика и отбрана на Народното събрание