Сухопътни войски - миротворецът на армията

28.11.2011 г. Сухопътни войски - миротворецът на армията

 

 
Генерал-майор Стефан Василев, командир на СВ: С най-голям принос сме при изпълнение на мисията „Подкрепа на международния мир и сигурност”
 
- Господин генерал–майор, удовлетворяват ли резултатите на Сухопътни войски до момента ? 
- За Сухопътните войски 2011 година е една година изпълнена с много динамика, учения, стрелби, тренировки, съвместни подготовки с нашите коалиционни партньори от НАТО, подготовка и участие в мисии зад граница. През годината, по молба на местните държавни и общински ръководства, формированията на Сухопътните войски многократно оказваха помощ на местните власти и населението в различни региони на страната при екстремни ситуации. Въпреки ограничения лимит от финансови и материални ресурси, в условията на криза, командирите и щабовете успяха да създадат стройна организация, като всички планирани учения и тренировки са изпълнени. До този момент от Сухопътни войски са проведени 695 бойни стрелби с взводовете и отделенията, 65 ротни тактически учения, 13 полеви лагера и 3 батальонни учения. По време на тяхното провеждане се повиши натренираността на личния състав и готовността на формированията за участие при разрешаването на различни по характер и интензивност кризи и конфликти. Нараснаха и нашите възможности за оперативна съвместимост с армиите на НАТО. Това, както и отличната подготовка на нашите формирования, пролича по време на провеждането на най-голямото за годината полево тактическо учение „Съюзна сила 2011”.
Постигнатите резултати в бойната подготовка на нашите формирования и осъщественото устойчиво ръководство на цялостния войскови живот от командирите на формирования, ми дава основание да направя извода, че годината е успешна за нас.
 
- Стартира реформата във войските. Докъде стигна, какво предстои през 2012 г.?
- В изпълнение на План за развитие на въоръжените сили  от 01 юли тази година стартираха реформите във Въоръжените сили, като се започна от администрацията на Министерството на отбраната и висшите командни звена. През настоящата година основно се трансформира командната структура на Сухопътните войски - Щаба на Сухопътните войски с обслужващите ги подразделения.
Трансформацията във формированията на Сухопътните войски ще продължи съгласно графиците и разчетите, залегнали в плана. През 2012 година са планирани да се реорганизират основно бригадите и полковете от родовете войски, центровете за начална и подготовка на специалисти, а през 2013 година ще се реорганизират формированията от силите за специални операции и тези за обслужване и осигуряване от състава на Сухопътните войски.
Съгласно Плана, през следващата година, е предвидено 5 механизирана бригада да се реорганизира в Единен център за начална подготовка, като формированието в гарнизон Враца ще бъде закрито и поделението от бригадата ще се редуцират в състава на оставащите две бригади от състава на Сухопътните войски. Това няма да доведе до драстични съкращения на личен състав. Успоредно със съкращаването на личен състав в гарнизоните Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Асеновград ще има значително увеличение на личния състав на 2-ра и 61-ва механизирани бригади в гарнизоните Карлово, Казанлък, Стара Загора и Ямбол. С реализирането на Плана за развитие в края на 2013 година Сухопътните войски ще притежават по-гъвкава структура и реално необходими способности за участието им в съвременни операции.
 
- Кои са сухопътните проекти в Инвестиционния план от програмата на Министерството на отбраната ?
Проектите от Инвестиционния план-програма на МО, които са свързани със Сухопътни войски са два: проект «Изграждане на батальонна бойна група от състава на механизирана бригада» и проект „Доизграждане на Силите за Специални операции”.
Към настоящия момент плановете за реализация на проектите са утвърдени от министъра на отбраната г-н Аню Ангелов. Поставена е задача за разработване на допълнителни документи за Съвета по отбранителни способности, Съвета по отбрана и Програмния съвет, които са в процес на изпълнение.
 
- Формирането на батальонна бойна група ли е голямото предизвикателство пред Сухопътни войски ?
- Протичащите в рамките на НАТО и Европейския съюз процеси на стратегическо преосмисляне, в които се очертават основните насоки за бъдещото развитие на Алианса, налагат своевременното изграждане на нови способности за ефективно и ефикасно изпълнение на задачите от Сухопътните войски, адекватни на динамичната среда за сигурност.
В този смисъл създаването на батальонни бойни групи е наистина сериозно предизвикателство пред развитието на Сухопътните войски, което изисква едно ново, съвременно виждане за начините и способите за използване на тактическите формирования. На тази основа, през декември миналата година, в Командването на Сухопътните войски започна процес на формиране на новите изисквания към оперативните способности, оборудването, подготовката и вероятната структура на батальонните бойни групи, които се предвижда да бъдат изградени в Сухопътните войски. Успоредно с това работим върху документалната основа, регламентираща формирането, подготовката и използването на бъдещите батальонни бойни групи, като до края на годината е планирано разработването на „Доктрина на батальонна бойна група”.
В края на юни тази година подписахме Меморандум за разбирателство със Сухопътните войски на САЩ в Европа, който практически е насочен за подготовка на батальонна бойна група от състава на 61-ва мбр – Карлово. В изпълнение на Меморандума през тази година подразделения от бъдещата батальонна бойна група преминават подготовка в Многонационалния център за съвместна подготовка на Сухопътните войски на САЩ в Европа в Германия, която ще продължи и през 2012 година.
Подготовката на първата батальонна бойна група ще продължи 12 месеца и тя трябва да бъде сертифицирана до края на 2012 година”.
 
- Изпълнява ли се подписаният Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на България и СВ на САЩ в Европа за съвместна подготовка на тактически подразделения?
- Този меморандум за разбирателство изразява намерението на участниците да повишат съвместната подготовка между определени тактически формирования от Сухопътните войски на Р България и тези на САЩ в Европа, с цел подготовка на български сили за вероятно бъдещо развръщане – за поддръжка на операции на НАТО, коалиционни операции и операции за отбрана на територията на страната и за подпомагане изпълнението на реформите на способностите на българските Сухопътни войски.
В изпълнение на Меморандума за разбирателство до края на тази година в двете наши най-големи бригади - 61 мбр и 2 лпбр ще се експериментира т.н. „хибриден модел” за планиране на бойната подготовка. Едновременно с това подразделения от нашата бъдеща батальонна бойна започнаха да преминават подготовка в Многонационалния съвместен център за подготовка в Хохенфелс и Графенвьор, Германия. Финален етап на тяхната подготовката беше участието им в провеждането на съвместно учение с военно формирование от Сухопътните войски на Грузия. Проведената съвместна подготовка значително повиши подготовката на офицерите при работа в многонационален щаб и полевата натренираност на личния състав за изпълнение на тактически задачи в условия близки до реалните.
За в бъдеще ще продължи взаимодействието със Силите на САЩ в Европа. Предстои да се проведе планираща конференция на която ще се дискутират въпроси свързани с планиране на съвместна българо-американска подготовка „BLACK SEA ROTATION FORCES - 12”.
 
- Какви са направленията за сътрудничество и обмяна на опит с формирования на съюзнически и партньорски войски ?
- В Сухопътните войски международното сътрудничество със сродните съюзнически и партньорски въоръжени сили се провежда с цел придобиване на нови способности и поддържане на придобитите такива. Затова нашите усилия в тази дейност са ориентирани към мероприятия по съвместно обучение, практическо обучение по специална подготовка и полеви занятия. В тях се стремим да осигурим съвместна многонационална подготовка на формированията, на които предстои участие в мисии и на тези, определени за изграждане на батальонната бойна група в съответствие с Бялата книга на отбраната.
През настоящата година 970 военнослужещи от формированията на Сухопътните войски на Българската армия обмениха опит с формирования от 11 съюзнически и партньорски въоръжени сили на територията на България, Германия, Румъния и Украйна. По време на многонационални съвместни учения през годината, като „Тракийска пролет – 2011”, „Тракийска есен – 2011”, „Black Sea Rotational Force – 2011”, “Jackal Stone – 2011”, “Есен – 2011” се повишаха уменията на офицерите и щабовете да прилагат стандартните процедури на НАТО в различните видове бойни дейности и нарасна готовността на формированията съвместно с нашите съюзници от НАТО да участват в разрешаването на различни по характер и интензивност кризи и конфликти.
Искам да подчертая, че голяма част от нашата международна дейност е свързана с изпълнението на Плана за двустранно сътрудничество във военната област между България и САЩ и подписания в края на юни тази година Меморандум за разбирателство за съвместна подготовка на тактически подразделения от Сухопътните войски на Българската армия и Сухопътните войски на САЩ в Европа. Освен за провеждането на съвместни подготовки и учения ние получаваме изключително голяма помощ от Сухопътните войски на САЩ в Европа и за изграждането и подготовката на сержантския корпус на Сухопътните войски на Българската армия. От началото на годината до сега 21 наши сержанти са преминали през курсове за бойни лидери в Многонационалния център за съвместна подготовка на Сухопътните войски на САЩ в Европа в Германия.
През годината по линия на международното сътрудничество в Сухопътните войски беше направено немалко. Нашето желание обаче  е, през следващата година да развием още по-активна международна дейност, защото по време на съвместната подготовка с формирования от Алианса ние имаме възможност практически да оценим нашите способности по организиране и провеждане на учения и да повишим подготовката на формированията от Сухопътните войски в съответствие с изискванията на стандартите на Алианса.
 
- Г-н  генерал-майор, имате ли проблеми с попълването на войските с професионални войници ?
- Лица, завършили граждански училища се приемат на военна служба след провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява със заповед на министъра на отбраната, в която се определят длъжностите за които се провежда конкурса, условията, реда, мястото и времето за провеждане на конкурса, длъжностното лице отговорно за провеждането на конкурса, както и необходимите документи за кандидатстване. Конкурсът се обявява в агенцията по заетостта и на интернет страницата на Министерството на отбраната. Кандидатите за професионални войници подават заявление във Военните окръжия по местоживеене до длъжностното лице отговорно за провеждането на конкурса. Към заявлението прилагат необходимите документи съгласно условията на обявата.
Кандидатите за войници трябва да отговарят на следните изисквания на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България: да са български граждани; да имат завършено средно или по-високо образование; да не са по-възрастни от 32 години; да са здравословно и физически годни за военна служба (годността за военна служба се определя от военномедицински органи); да са психологично пригодни; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; да покриват нормативите за физическа годност определени със заповед на министъра на отбраната.
Конкурсите се провеждат от назначена комисия за подбор работеща с ясни и единни критерии към кандидатите при пълна прозрачност. Спечелилите конкурса трябва да се явят до 10 дни във военното формирование за сключване на договор за военна служба и назначаване на длъжност. На втория въпрос ще има ли скоро конкурси в Сухопътните войски, Ви отговарям, че през 2012 г. конкурси за прием на професионални войници не се предвиждат, поради предстоящите организационно-щатни промени в почти всички военни формирования на Сухопътните войски.
През 2012 г. вакантните длъжности във военните формирования на Сухопътните войски ще се окомплектоват предимно от войници останали без длъжности от закриващите се и реорганизиращи се военни формирования.
 
- Какъв е приносът на СВ в мисиите на Българската армия зад граница ?
- С чувство на гордост мога да заявя, че Сухопътните войски са с най-голям принос при изпълнение на мисията „Подкрепа на международния мир и сигурност”.
От участието на наши подразделения в мисии зад граница Командването на Сухопътните войски и подчинените военни формирования придобиха значителен опит в подготовката и осигуряването на контингенти. Работата в международна среда спомага за повишаване на подготовката на военнослужещите при изпълнение на различни задачи и постигането на оперативна съвместимост с нашите съюзници от НАТО и Европейския съюз.
Това от своя страна издига международния авторитет и доверието към страната ни и Българската армия. Ние сме желан партньор, достоен и надежден съюзник, способен да изпълнява задачи самостоятелно и отговорно. Отзивите на нашите партньори по отношение на изпълнение на поставените задачи на нашите военнослужещи от мисиите в Афганистан, Ирак, Грузия, Босна и Херцеговина и Косово са повече от добри. Доказателство за това са многобройните награди и благодарствени писма, връчени на наши военнослужещи от съюзниците ни.