Новата структура на Военна академия предвижда съкращения в администрацията и обслужващите звена

23.11.2011 г. Новата структура на Военна академия предвижда съкращения в администрацията и обслужващите звена

 Съставът ни е от 330 души, налага се да го намали с 25, редукция в академичния и преповадателския състав няма, казва в интервю на «Отбрана» и в. «Българско войнство» комодор Димитър Ангелов, началник на Военна академия «Георги С. Раковски».

Спирдон Спирдонов

- Г-н комодор, в какво се състои реорганизацията на Военна академия и докъде стигнахте в този процес?

- Ние изпълняваме заповед на министъра на отбраната № ОХ-701/25.08.2011 г., относно реорганизиране на Военна акaдемия “Г. С. Раковски” през 2012 г. Тя е във връзка с изпълнение на Плана за развитие на Въоръжените сили на Р.България, приет с правителствено постановление в края на миналата година (ПМС 333/29.12.2010 г.). В изпълнение на заповедта досега е изготвено и предложено в дирекция «Управление на човешките ресурси» в Министерството на отбраната новото длъжностно разписание на академията, което все още не е утвърдено. Във връзка с направените предложения се подготвят длъжностните характеристики. Разбира се, всичко това е в съответствие с изискванията на Закона за отбраната и Въоръжените сили, Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичиня състав и правилниците за прилагането им.

- Каква е целта на това, което правите?

- Освен да се изпълнят поетите задължения от Министерството на отбраната, целта е да се спазят нормативните изисквания и приведат длъжностите в академията в съответствие със споменатите вече закони, класификатора на длъжностите на военнослужещи в МО, класификатора на длъжностите на цивилните служители по трудово правоотношение в МО, Кодекса на труда и различните поднормативни актове.

- Намалява ли се съставът?

- От сегашния състав от 330 души трябва да бъдат съкратени 25 длъжности. Една от тях е за военнослужещ, а 24 - за граждански лица. Обсъждайки с управлението, с ръководството на академията, с ръководителите на основните звена, стигнахме до решението, че това ще бъдат длъжности в администрацията и в обслужващите звена. Нашата основна дейност е обучението и за това академично-преподавателския състав засега няма да търпи редукция. Напротив, аз мога с удоволствие и радост да кажа, че през февруари и март академичният и преподавателският състав е бил 107 души. В момента чистият академичен състав е 118 човека. Не виждам някаква заплаха за учебния процес. Днес академично-преподавателският състав с инструкторите е точно 124 души.

- Бихте ли пояснили какви са тези инструктори?

- Инструкторите в учебния процес и по-точно в неговата практическа насоченост са създадени по искане на военните учебни заведения, включително и от Военна академия. Това са хора, които са работили в международни щабове, имат участие в мисии зад граница, били са на определени позиции в Брюксел, Монс или в други структури, както на НАТО, така и на ЕС. Те са с много голям практически опит. Могат да се използват в подготовката и провеждането на командно-щабни учения и тренировки например във факултет «Командно-щабен». Това ни помага и за непрекъснатото актуализиране на нашите учебни програми, за синхронизирането им с новите ръководни документи, които излизат за съвместни операции и съвместни дейности. Ние не стоим встрани от това, което става в Алианса. Националното в обучението го запазваме. Длъжни сме обаче да изпълняваме ангажиментите, които сме поели, като член на НАТО, особено в областта на обучението на офицерите. Ето това е ролята и мястото на инструкторите.

- Колко са тези инструктори?

- Предвижда се в двата факултета да има старши инструктори и инструктори по двама или трима, в зависимост от нуждите. Това действително ще бъдат хора с богат международен практически опит. Ще бъдат на щат във факултетите и ще бъдат използвани от деканите именно в практико-приложната дейност. Става въпрос за едно ново звено. Предвидено е на ротационен принцип да бъдат сменяни в срок до 4 години.

- Това наш опит ли е?

- За първи път го прилагаме, но не е наш опит. Инструктори има в много висши учебни заведения навън. Мога да кажа, че във военно-образователната система в САЩ и Великобритания има такива инструктори.

- Какви други промени ще настъпят в структурата на академията?

- Създава се отделна структура по сигурност на информацията -  отделение “Сигурност на информацията” с началник офицер. То обединява регистратурите за НАТО, ЕС, за национална класифицирана информация и за некласифицирана информация. Със създаване на отделение “Сигурност на информацията” всички регистратури влизат в състава му и отговорността за функционирането им в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му вече ще бъде функция на отделението и неговият началник. На мястото на досегашните отдели “Академична библиотека” и “Издателска дейност” е предвидено създаването на нова структура сектор “Библиотечна и издателска дейност”. Административно тези две звена ще бъдат пряко подчинени или на заместник-началника на академията по научната част или директно на мен. На мястото на досегашният отдел “Логистично осигуряване”, който поради структурата си съчетава административните с обслужващите функции, е предвидено създаването на отдел “Логистика”. Новият отдел ще има само административни функции, а за изпълнението на обслужващи функции свързани с логистичното осигуряване на академията е предвидено създаването на сектор “Материално-транспортно осигуряване, поддръжка и обслужване”. Предвидено е  отдел “Учебна дейност” вече като отдел “Учебна и научна дейност” да разшири функциите си, като освен учебната дейност в академията негов преоритет ще бъде и работата по научната дейност. Във връзка с това в новата структура на академията не е предвиден отдел “Научна дейност”. Новата структура на академията предвижда свеждане на отделите от 7 на 4.

- Разбирам, че няма да спрете издателската и библиотечната дейност на академията.

- Издателската дейност в академията никога няма да спре. Това е едно от основните ни звена,свързано с подготовка и издаване на материали за учебната и научната дейност. Ще продължи, свързана е и с акредитационния процес на академията. Без издателска дейност академията никога няма да остане. Както и без академична библиотека, естествено.

- При тази реорганизация ще има ли падане на заплати?

- Това наистина е един от най-болните въпроси. Действително в 7-8 процента от длъжностите се получава падане на основното месечно възнаграждение. Това се получава, когато приведем в съответствие, особено с поднормативните актове, имам предвид класификатора, длъжностите при гражданските лица. На други 3-4 процента от състава обаче се вдигат заплатите. Това е в изпълнение на нормативните документи и нека, когато говорим на тази тема да знаем, че законите и другите нормативни документи трябва да се изпълняват.

- Тези решения Ваши ли са или са плод на колективни усилия?

- Отговорността си носи началникът на академията. Процесът на самото изготвяне на разписанието стартира с искане към ръководителите на всички основни звена да си направят ретроспекция  и визия за бъдещите действия. Те бяха депозирани при мен в писмен вид. Бяха много интересни. Разгледахме ги внимателно. За съжаление всичко това, като добро желание, е почти невъзможно да се осъществи поради свиването на щатния състав на академията с 25 души. Трябваше да се вземе компромисно решение за намаляване на числения състав в някои от звената и за обединяване на звена. Цялото разписание бе предложено, разгледано и прието на Академичен съвет. За това казвам със съжаление, че не всичко, което е добро може да се приложи в един такъв момент на съкращения.

- Всичко това правите в период, когато изтича институционалната акредитация на академията и се подготвяте за нова.

- Така е. Институционалната акредитация е била извършена на 16 февруари 2006 г. с оценка «Много добър» за срок от шест години. В момента сме подали всички необходими документи в Националната агенция за оценка и акредитация. Докладът ни е приет. Очакваме назначената комисия да влезе във Военна академия от 28 ноември и да извърши съответните процедури. След това ще последва доклад и оценка на постигнатото. Надявам се, че ще защитим доброто име на Военна академия «Георги С. Раковски» и ще излезем с чест и достойнство от акредитацията. Така че от 22 ноември до 2 декември сме в процес на институционална акредитация на Националната агенция по оценка и акредитация.

- Нямате проблем с професорския и хабилитирания състав?

- Смятам, че нямаме проблем с професорския, хабилитирания и академично-преподавателския състав, с издателската дейност и с контрола на качеството на обучението. Смятам, че много добре стоим в момента.

- В условията на съкращения и финансови ограничения имате ли възможност да използвате знанията и опита на генерали и офицери от резерва и запаса с дългогодишен стаж във войските и с принос към военната наука?

- Винаги съм казвал моето лично мнение, че история не трябва да се забравя, традициите трябва да се спазват и да се променят в насока на по-доброто. Пет месеца съм вече началник на академията. В този период няма напуснал преподавател. Напротив, допълнително са назначени преподаватели с много голям опит и със стаж, включително и такива, които в момента са в резерва. За последните три месеца са назначени четирима такива преподаватели на основен трудов договор. В момента са отворени процедури за хабилитация на 12 места – професор, доцент и главен асистент, които трябва да завършат до края на декември. Мога с гордост да кажа, че в учебния процес ползваме знанията и уменията на много наши колеги, които работят в МО, МВР, външно министерство, прокуратурата и други ведомства. Не виждам да има заплаха за наши колеги, които имат опит, знания и стаж, да бъдат използвани. Има рестриктивност по отношение на възрастта. Това обаче не означава, че като нямат право да бъдат на трудов договор, не могат да бъдат ползвани за определен цикъл лекции, като хоноровани преподаватели или на граждански договор.

- Не се ли появява обаче заплаха за младите преподаватели?

- Няма такава опасност. Ние се радваме, ако има млади преподаватели, които искат да се развиват в научната област. Средната натовареност на преподавателите в академията, както и в другите висши военни учебни заведения, е 1,4, т.е. почти половин норматив отгоре. Това донакъде пречи на научното изграждане и научната работа на нашия състав. Така че бих поканил, колкото се може повече млади хора, особено млади офицери, с афинитет към научната работа да заповядат във Военна академия. Има обявени конкурси. Това обаче е процес, който зависи основно от тях. Ние можем само да помагаме.

- Вие сте вече пет месеца началник на академията. Как виждате нещата по-нататък?

- Виждам, че академията трябва да направи още много за атрактивното преподаване на материала. Необходимо е да се увеличи делът на дискусиите, на практическата подготовка. Наложително е по-нататъшното отваряне на академията за взаимни връзки с различни институции и висши учебни заведения не само в страната, но и навън. По този начин може да се включим в различни международни проекти, което е много важно за нас. Бих желал Институтът за перспективни изследвания на отбраната действително да стане водещо звено, двигател в научната дейност при участието в международни проекти.

***

Комодор Димитър Ангелов е роден на 3 май 1960 г. в гр. Хасково.

Военно образование и квалификация: 

2006 – магистър по „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” (Генералщабен курс) във факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски” – София;

2002 – Курс “Мениджмънт на пристанищните дейности” – Пърл Харбър, САЩ; 

1998 – Магистър по управление на оперативно-тактическите звена във ВМС във Военноморска академия „Адмирал Кузнецов” – Санкт-Петербург, Русия;

1983 – Магистър по радиотехнически средства – ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, Варна;

Гражданска специалност: радиоинженер – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна.
Средно образование: Математическа гимназия „Т. Велев” – Хасково.

Професионална кариера:

от 27.05.2011 – началник на Военна академия „Г. С. Раковски;

15.11.2007 – 26.05.2011 – началник на ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”; 

2006 – 2007 – началник на щаба на военноморска база Бургас;

2002 – 2007 – заместник командир по материално-техническо и медицинско осигуряване (МТМО) в щаба на военноморска база Бургас;

2000 – 2002 – командир на дивизион миночистачни кораби във военноморска база Бургас;

1998 – 2000 – началник на щаба на дивизион миночистачни кораби във военноморска база Бургас;

1992 – 1998 – старши помощник-началник по планирането в отдел “Бойна подготовка” на щаба на ВМС;

1987 – 1992 – дивизионен специалист РТС в щаба на дивизион миночистачни кораби във военноморска база Бургас;

1983 – 1987 – началник на служба РТС и командир на БЧ-4 на противолодъчен кораб (корвета).

Семейно положение: семеен, има син и дъщеря.