След навършване на пределна възраст за служба в запаса, българските граждани запазват званието си

17.07.2017 г. След навършване на пределна възраст за служба в запаса, българските граждани запазват званието си

 Кои български граждани имат законово право да носят звание от резерва и кои от запаса? Това е един от въпросите, които наши читатели често задават. На него и на други отговаря началникът на Централното военно окръжие полковник Георги Петков.

Спирдон Спирдонов

- Г-н полковник, кои български граждани са резервисти и кои запасни?

- Резервът се комплектува на доброволен и на задължителен принцип. Доброволният принцип се прилага за български граждани, изявили желание да служат в резерва или да предоставят техника за определен период от време при условията и по реда на ЗРВСРБ и със сключения договор. За срока на действие на договора българските граждани придобиват статус на резервисти, а техниката - статус на техника-резерв.

Задължителният принцип се прилага за български граждани, които не са със статус на резервисти, но имат военна или друга специална подготовка или притежават техника и могат да получат мобилизационно назначение. Гражданите придобиват статус на запасни, а техниката - статус на техника-запас. Запасни са лицата, водещи се на военен отчет, които не са сключили договор за служба в доброволния резерв и отговорят на едно от следните условия: били са на военна служба; завършили са успешно обучение по военна подготовка; прекратили са служебните си правоотношения със структури по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; притежават гражданска специалност, определена с Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и необходима за военните формирования от въоръжените сили и за структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ.

- Кои български граждани имат законово право да носят звание от резерва и кои от запаса? Например кога един генерал или друг военнослужещ е със звание от запаса и кога от резерва?

- На резервистите и запасните се присвояват, респ. обявяват военни звания. В договора за служба в доброволния резерв се определя военното звание на резервиста, съобразно длъжността, която се е съгласил да заеме по длъжностното разписание.

Военното звание на запасния зависи от званието, което е придобил по време на военната си служба – кадрова или наборна по ЗОВСРБ (отм.). Така, ако военнослужещият е имал звание „генерал“, след прекратяване на договора му за военна служба, той ще се води на отчет в запаса със звание „генерал“. Когато договорът за военна служба с военнослужещ бъде прекратен, той би могъл да сключи договор за служба в доброволния резерв, ако отговаря на изискванията на Закона за резерва на въоръжените сили на РБ, в който случай званието му отново се определя съобразно длъжността в резерва, която се съгласява да заеме(би могъл да заеме и длъжност на по-ниско звание от званието в запаса).

- Когато лицата навършат пределна възраст и се освобождават от служба в запаса и не са в качеството си на военнослужещи, резервисти или запасни, запазват ли си военното звание и какво е то при различните случаи?

- След навършване на пределна възраст за служба в запаса, българските граждани запазват званието си, макар вече да не се водят на военен отчет като запасни. Законът за резерва дори предвижда възможност резервистите и запасните да бъдат повишавани във военно звание посмъртно еднократно с една степен.

- Каква е процедурата за повишаване в звание на лица от запаса и резерва?

- Процедурата за повишаване в звание на запасни и резервисти е регламентирана в Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Съгласно чл. 52 от Правилника, резервистите и запасните се повишават във военни звания последователно със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице не повече от веднъж годишно.

Резервистите и запасните се удостояват или се повишават във висши военни звания еднократно за срока на службата в резерва при особено големи заслуги за укрепване и развитие на въоръжените сили по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Резервистите може да се повишават в следващо военно звание в следните случаи: след успешно завършен курс за придобиване или повишаване на квалификацията и за преквалификация; при заемане или при назначаване на длъжност, изискваща по-високо военно звание.

Запасните може да се повишават в следващо военно звание след участие в операции и мисии извън територията на страната.

Повишаване в следващо военно звание на резервисти и на запасни извън горепосочените случаи може да се извършва еднократно, за срока на службата в резерва, със заповед на министъра на отбраната след предложение на началника на отбраната, на командирите (началниците) на военни формирования по команден ред или по предложение на ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната или по предложение на ръководителите на структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ.

- Може ли лице, което е освободено от запаса и резерва, поради навършване на пределна възраст, да бъде повишавано в звание?

- Лице, което вече не се води на отчет в резерва или запаса поради пределна възраст може да бъде повишавано в звание само при условията на чл. 52, ал. 5 от ППЗРВСРБ - посмъртно еднократно с една степен със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната, на командирите (началниците) на военни формирования по команден ред или по предложение на ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.